4. pôstna nedeľa

Piesne: 393, 106, 110
Text: Rim 5, 1-11; Ján 6, 1-15

Modlitba: Bože Otče preláskavý, hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, ďakujeme
Ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keď by sme si zaslúžili potrestanie, Ty sa nad
nami zmilovávaš ako Otec nad svojimi deťmi. Dávaš nám hojnosť chleba duchovného
i toho každodenného. Nedaj nám zabúdať, že každý, kto verí v Teba, bude spasený.
Vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z Tvojho vykúpenia radovali a tešili sa, že
nás raz z milosti uvedieš tam, kde žiješ a kraľuješ naveky.                        Amen.

Radujte sa s Jeruzalemom a jasajte v ňom všetci, ktorí ho milujete. Radostne plesajte s
ním všetci, ktorí trúchlite nad ním, aby ste sa dosýta nasali z jeho pŕs poskytujúcich
útechu, aby ste sa napájali rozkošou na jeho slávnych ňadrách. Lebo takto vraví
Hospodin: Ajhľa, ja rozprestriem až k nemu blahobyt ako rieku a bohatstvo národov
ako dravý potok. A budete sať, v náručí vás ponesú a na kolenách vás budú láskať. Ako
keď matka teší niekoho, budem vás tešiť; v Jeruzaleme sa potešíte.            Iz 66, 10 – 13

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
pravdepodobne sa vystavím veľkej kritike, ak poviem, že svet, v ktorom žijeme, je
bohatší, ako bol kedykoľvek predtým, ale myslím, že je to tak. Našim predkom sa 100 % nemohlo ani len snívať o lietadlách, mobiloch, televízii a internete. O plných skriniach oblečenia a plných chladničkách. Vôbec by si nedokázali predstaviť podmienky, v ktorých žijeme dnes. Naše domy a izby, naše možnosti cestovania, naše technologické výdobytky… Mnohí máme oveľa viac, ako mali oni. Sýtime svoje životy dobrými vecami, naučili sme sa nič si neodopierať, a dalo by sa povedať, že máme nielen všetko, čo potrebujeme, ale omnoho viac. A všimli ste si? Čím ďalej, tým viac máme problém vymyslieť nejaký dobrý a originálny darček. Samozrejme neplatí to o všetkých, ale faktom je, že dnes by väčšina ľudí mala mať srdce úplne na pokoji, ako ten boháč z Ježišovho podobenstva: Duša máš dosť všetkého, odpočívaj, jedz, pi,
veseľ sa…
Tak to ale nie je. Prastará pravda hovorí, že srdce človeka je večne nespokojné. Dnes sa mnohí pýtajú: Čo dokáže uspokojiť srdce človeka? Čo dokáže nasýtiť ten večný hlad? Odpoveď je, že to určite nebude nič materiálne, nič z tohto pominuteľného sveta. To jediné, čo dokáže nasýtiť srdce človeka, je Boh sám. Jeho Slovo. Konkrétne Slovo o Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. To Slovo, vôkol ktorého sa zhromažďujeme. To Slovo, ktoré je stredobodom našich bohoslužieb, ale aj stredobodom našej cirkvi, ba aj nášho života. To Slovo, čo Duch Boží zvestuje o Spasiteľovi Pánovi Ježišovi Kristovi, to jediné je pokrmom, ktorý dokáže nasýtiť ľudské srdce. Prečo je vlastne Božie Slovo o Kristovi týmto pokrmom? Prorok Izaiáš na konci svojho veľkého proroctva opisuje dobu, kedy bude na zemi vládnuť Hospodin, kedy bude naveky upevnené Jeho kráľovstvo. V posledných dvoch kapitolách svojej knihy opisuje dobu, kedy bude Jeruzalem zdrojom a prameňom všetkého potešenia, všetkej radosti. Je to veľké proroctvo a veľmi optimistická predstava. Prorok to totiž píše v čase, kedy tomu nič nenasvedčuje. Jeruzalem bol zboreniskom, veľká časť ľudí bola odvlečená do zajatia, nad národom visela skôr prognóza zániku, dokonca aj chrám bol v troskách. Ale prorok napísal: radujte sa – vy, ktorí Jeruzalem milujete, jasajte vy, ktorí trúchlite, lebo práve toto mesto, toto miesto bude miestom Božej slávy, toto miesto bude zdrojom radosti a plesania. Ako sa to však stane? Kedy sa to stane?
Tí, ktorým bolo toto proroctvo určené, o tom ešte nemohli vedieť. Len vierou to mohli
prijať. Ale my o tom vieme čosi viac. Bol to totiž Jeruzalem, kde sa udialo to najdôležitejšie pre nás a našu vieru. Tu v tomto meste totiž Pán Ježiš umrel za hriechy všetkých nás. Tu vstal z mŕtvych. To je to, z čoho sa naplno radujeme a jasáme. Toto Božie slovo o Kristu je našou najväčšou útechou, je tým, čo nám prináša najhlbšiu radosť.
Prečo? Pretože, keď Kristus vstal z mŕtvych a premohol moc smrti, čo mu bude ešte
nemožné? Keď za nás umrel bolestnou smrťou, čo by ešte nevykonal pre naše
spasenie? Drahý brat, milá sestra, nech by si prežíval čokoľvek vo svojom živote, hoci
by si šiel temným údolím, nech by si mal srdce plné neistoty, strachu alebo smútku…
poď ku Kristovi. Dovoľ, aby sa pri tebe vyplnilo toto Izaiášovo proroctvo. Kristus a slovo
o ňom vyháňa strach, uisťuje, posilňuje, prináša radosť, vášeň, rozkoš života. Také je
Slovo o Ňom, ktoré sa stáva zdrojom večnej radosti.
Božie Slovo je tiež odpoveďou aj na prázdnotu života. Na ten večný hlodajúci hlad,
ktorý dnes prežíva toľko ľudí. Napriek bohatému svetu je v srdciach stále väčšia
priepasť prázdnoty. Prázdne životy, prázdne vzťahy, prázdne srdcia… Prorok však
znovu ponúka niečo, čo to prázdno zaplní. Obsah, hodnotu života, ktorú dal Boh skrze
Svojho Ducha. Bohatstvo a blahobyt, ktorý bol daný skrze Jeruzalem. Čo to je? Čo je
tým pravým bohatstvom?
Znovu to isté. Slovo o Kristovi prináša, ako píše prorok, bohatstvo a blahobyt,
inak povedané – plnosť života. Tá bola po prvýkrát daná svetu, keď Boh vylial svojho
Ducha na apoštolov. Z plnosti srdca kázali, nedokázali mlčať, nedokázali sa viac
skrývať. To bohatstvo a plnosť srdca museli ísť von. A tak vyšli na nádvorie a kázali
o Kristovi. A to bohatstvo, ktoré prijali a niesli ďalej, bolo tak veľké, že uverilo 3000
ľudí. O tom hovoríme na svätodušné Slávnosti. Ale nie je to osamotená udalosť. Nie
je to ukončený dej. Ak pociťuješ prázdnotu srdca a života, poď ku Kristovi. Nasýť sa
Jeho Slovom. Zakús bohatstvo, plnosť srdca, ktorú ponúka Ježiš Kristus. Dovoľ, aby
sa toto Izaiášovo proroctvo vyplnilo aj na tvojom živote.
A napokon, prorok hovorí o tom, že tá útecha, to naplnenie a bohatstvo nebude len
veľké a mocné, ale bude aj plné lásky. Obraz, ktorým prorok opisuje všetko to vzácne,
čo Boh dá skrze Jeruzalem svetu, je obraz matky, ktorá kojí svoje dieťa. Je to obraz,
ktorý inšpiroval nejedného maliara, či sochára. Láska matky a dieťa v náručí – to je
úžasný obraz lásky, nehy, starostlivosti, pokoja a predstavuje pre dieťatko to najlepšie
a najpokojnejšie miesto na svete.
Takým je pre nás Slovo o Kristovi. Je náručím, v ktorom nás Boh objíma. Slovo
o Ňom je náručím, v ktorom nás Boh nesie, kolenami, na ktorých nás Boh potešuje. Je
miestom, kam človek akosi patrí, kde sa cíti skutočne doma, v bezpečí, milovaný. Znovu dovoľme, aby sa takýmto Slovo o Kristovi stalo aj pre nás. Vyskúšajme, že je
tým náručím, tým objatím, potešením a bezpečím, akým je náruč matky pre dieťa.
Dovoľme, aby sa aj toto proroctvo potvrdilo v našich životoch.
To, čo videl prorok Izaiáš vo svojom videní, bolo ťažké opísať ľudskými slovami. To,
aký veľký dar dostane svet z Jeruzalema – slávneho mesta, to nie je ani možné opísať
ľudskými slovami. Dar Božieho Syna, Spasiteľa a dar Božieho Ducha Posvätiteľa, to sú
bezbrehé, neopísateľné dary pre srdce človeka. V tom Slove o Kristovi, ktoré nám Duch
dáva zvestovať, máme radosť a potešenie, nech by nás sužovalo čokoľvek. V tom
Slove máme pravé bohatstvo a plnosť života. A v tom Slove máme aj plnosť Božej
lásky a pokoja. Dovoľme, aby sa takým toto vzácne Slovo Božie stalo aj pre nás. Nech
nás v tom vedie Duch Boží.                                                                                       Amen.

Modlitba: Veľká je Tvoja láska k nám, dobrotivý nebeský Otče, keď si poslal svojho
Syna, aby svojím utrpením a smrťou uskutočnil naše vykúpenie. Pane Ježiši Kriste, v
duchu kráčame za Tebou po ceste utrpenia a bolestnej smrti. Pre nás si sa vzdal svojej
slávy. Namiesto nás si bol odsúdený. Zomrel si na kríži, aby sme my mohli žiť v nádeji
večného života. Nedaj nám zabudnúť na túto milosť, ale pomáhaj nám žiť tak, aby
v nás svet uvidel Tvojich nasledovníkov. Neopusť nás, lebo bez Teba zahynieme.
Posilňuj nás skrze Ducha Svätého v pravej viere, v stálom vyznávaní Teba, aby sme Ti
zostali verní až do smrti. Trojjediný Bože, skloň sa k všetkým chorým, trpiacim,
strádajúcim, opusteným. Naplň nám srdcia svojím pokojom. Požehnaj naše dobré
predsavzatia. Posilňuj nás v zápase života a potom prijmi do svojej slávy.       Amen.

Oznamy:
• Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp. Biblická
hodina bude vo štvrtok o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom, v tretej
kapitole. Stretnutie rodinného spoločenstva bude v nedeľu o 17.00 hod.
• Každý deň môžete nájsť na internete video zamyslenie od známych i menej
známych farárov našej cirkvi – https://www.youtube.com/c/ECAVsvami
• Vždy v stredu večer je na Rádiu Regina evanjelická pobožnosť – aj túto stredu o
17.30 hod.
• Prosím, pýtajte sa, najmä starších bratov a sestier, či nepotrebujú pomoc so
sčítaním sa. Ak by ktokoľvek pomoc potreboval, môže sa pokojne obrátiť na
farský úrad. Alebo možno pomoc s odvozom na očkovanie, príp. k lekárovi
a pod….
• Chceli by sme Vás povzbudiť k jednej aktivite. Blíži sa čas Veľkej noci, kedy
sme si zvykli posielať pozdravy. Skúsme tak urobiť aj tento rok, ale nie len
najbližšej rodine či sms. Vyberte si 3-4 bratov/sestry zo zboru a pošlite im
veľkonočný pozdrav. Najmä tým starším, či osamelým. Myslím, že to bude pre
mnohých povzbudením.
• Na konvente, ktorý sme mali koncom roka sme schválili výšku cirkevného
príspevku na tento rok 12,-€. Prosím, aby sme sa navzájom informovali.
• Milodary 2/2021: pri svadbe vnučky Lucky obetujú rodičia Šimovičovci: 100,- €; stará mama Jolana Gažová 30,-€ a stará mama Šimovičová: 30,-€; s. Žipajová: 15,-€; br. Zapalač: 50,-€;          s. Mikušová: 35,-€; s. Gondoľová: 15,-€; s. Hochmalová: 30,-€; br. Ondra: 30,-€ ; br. Murtin: 150,-€; s. Mikulášová: 50,-€ (na školu v LP); s. Mikušová: 50,-€; rod. Gažová: 20,-€; rod. Hybenová: 100,-€;  rod. Felixa Kermieta: 50,-€; r. Halušková: 20.-€; r. Jozefčeková: 50,-€; dcéry
Janka a Petra s rodinami pri 5. výročí smrti otca a starého otca Jána Krajčušku: 20, – €
Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného
srdca.