2. slávnosť veľkonočná

Piesne: 121, 149, 600

Text: Sk 10, 34-41; Lk 24, 13-35

Modlitba: Vzkriesený Pane náš Ježiši Kriste, ktorý si sa obetoval za nás a utvrdil si nás vo viere, prosíme, prebuď naše srdcia k radosti a odvahe, aby sme smelo a verne svedčili o Tebe a o Tvojej pravde. Daj nám podľa Tvojej vôle poznať svoje životné poslanie a úprimne sa tešiť, že skrze Teba máme otvorený prístup k nebeskému Otcovi. Zachovaj nás v spoločenstve Tebou vykúpených teraz i na veky vekov.                                                                                      Amen.

 Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú.           Ž 118, 20

Bratia a sestry,

dnes budeme hovoriť o bráne. Viem, je to veľmi, ale naozaj veľmi nezvyčajné. Veď  brána nie je žiadnym zo známych symbolov Veľkej noci. Nehodilo by sa skôr hovoriť o vajíčkach, zajačikoch, šibačke, či polievačke? To všetko „patrí“ k Veľkej noci. Ale brána? Vráta? Dvere? Čo už na nich môže byť výnimočné, jedinečné, úžasné? Koľkými denne prechádzame, niekde nimi vchádzame alebo vychádzame?! Otvárame či zatvárame dvere konkrétnej miestnosti, konkrétnej budovy, možno svojho domu, možno svojej školy, možno svojho zamestnania, obchodu, auta. Alebo zatvárame jedni pomyselné dvere, aby sme vzápätí otvorili hneď druhé. Otvárame dvere srdca, otvárame dvere do vzťahu, otvárame dvere úspechu, otvárame novú etapu svojho života, nový kalendárny, cirkevný, či školský rok, otvárame sa novým možnostiam, novým príležitostiam… Tých dverí, brán je v našom živote tak veľa.                      Tak čo je také výnimočné na tej Hospodinovej bráne? Prečo po tom, ako nám Hospodin ukazuje na Pána Ježiša vstupujúceho do Jeruzalema, poslednýkrát jediaceho s učeníkmi, trpiaceho na golgotskom kríži, ležiaceho v hrobe, zjavujúceho sa učeníkom, našu pozornosť upriamuje na nejakú bránu? Lebo pri tých slovách: Toto je brána Hospodinova –Boží pomyselný prst ukazuje opäť priamo na Božieho Syna, Učiteľa učeníkov, nášho Boha  a Pána, Záchrancu a Vykupiteľa – Pána Ježiša. Pán Ježiš je tou bránou Hospodinovou. Tou výnimočnou, jedinečnou, úžasnou, dôležitou bránou Hospodinovou.                                                          A nejde len o slovo, o nové poznanie, o zoznámenie sa. Ide o viac. Pán Boh predkladá pozvanie. Pozvanie pristúpiť k tej bráne. Pozvanie vstúpiť do nej. Pozvanie prejsť ňou. Pán Boh pozýva. Ale niekto by mohol nadobudnúť pocit, že tá brána je len pre vyvolených, že je určená len pre niektorých ľudí. Veď počuli sme, že o bráne sa hovorí v súvislosti so spravodlivými. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Kto sú to? Kto to určuje, kto do tej skupiny patrí? Ako je možné sa medzi nich zaradiť? Ako je možné získať miesto medzi nimi? Je teda klamstvom, keď Božie slovo na inom mieste uvádza, že Pán Boh nie je prijímačom osôb? Prijíma len niektorých, je tu len pre niektorých, počíta len s niektorými?                                      Drahí bratia a sestry, opak je pravdou. Pán Boh skutočne nie je prijímačom osôb. Pre každého človeka znie dnes Jeho slovo: Toto je brána Hospodinova. Pohľad každého človeka Pán Boh upriamuje tým istým smerom a každému jednému adresuje svoje pozvanie. Pozvanie pristúpiť k tej bráne, pozvanie prejsť tou bránou je platné pre každého človeka; nie pre nejakých pár, niekoľko spravodlivých. Lebo ako apoštol Pavol napísal vo svojom liste do Ríma, nieto spravodlivého ani jedného človeka na zemi. Práve naopak. Všetci ľudia už zhrešili, a preto stratili status svätosti a spravodlivosti. Všetci, teda ja i ty, patríme do toho zástupu hriešnikov. Tak ako všetci, teda ja i ty, patríme do zástupu, ktorých samotný Pán Boh pozýva. Sme pred Pánom rovní. Pred Pánom rovnako nehodní, a zároveň rovnako vyvolení, aby sme si vypočuli Božie pozvanie, prijali ho a prišli.                                                                                                         Pán hovorí: Poďte ku mne všetci. Malí i veľkí, deti i dospelí, muži i ženy. Poďte ku mne všetci, ktorí ste unavení a preťažení a máte pocit, že už nič ďalšie nezvládnete. Poďte ku mne všetci, ktorí upadáte do beznádeje, lebo choroba stále dookola prichádza, odchádza a oslabuje vaše telo. Poďte ku mne všetci, ktorí prežívate strach o životy svojich drahých rodičov, starých rodičov. Poďte ku mne všetci, ktorí ste nešťastní, lebo vo vašom manželstve to začalo škrípať. Poďte ku mne všetci, ktorí ste smutní, lebo vnímate, že v poslednom období vzťahy s vašimi súrodencami akosi ochladli. Poďte ku mne všetci, ktorí sa cítite sami a opustení, lebo vaši rodičia popri svojich pracovných povinnostiach majú na vás akosi stále menej času. Poďte ku mne všetci, ktorým sa vlastná práca, vlastné zamestnanie stalo trápením. Poďte ku mne všetci, ktorí si každý mesiac kladiete otázku, či to nejako finančne zvládnete, či budete môcť poplatiť všetky účty. Poďte ku mne všetci, ktorí ste ešte nenašli odpovede na otázky o zmysle vášho života, o vašej úlohe na tomto svete, o vašom poslaní v spoločnosti, o vašej službe v cirkevnom zbore. Poďte ku mne všetci, ktorí sa trápite nad vlastnými zlyhaniami, nad dôsledkami svojich nesprávnych rozhodnutí. Poďte ku mne všetci, ktorí premýšľate nad svojou minulosťou, nad prežívanou prítomnosťou a nad neistotou budúcnosťou. Poďte ku mne všetci. Unavení, preťažení, sklamaní, opustení, nepochopení, nedocenení, týraní, chorí, ustráchaní, neistí, slabí, hriešni – pre vás všetkých som tou bránou. Bránou, ku ktorej sa oplatí prísť; bránou, cez ktorú sa oplatí vstúpiť do svojho srdca, do svojho svedomia, do svojho vzťahu k Bohu, do svojich vzťahov v rodine, v škole, na pracovisku, v susedstve, do svojej minulosti, do svojej prítomnosti, do svojej budúcnosti. Ja vám rád pomôžem, poradím, odkryjem pravdu, dodám nádeje, ukážem riešenie, vyjavím správny smer cesty, dám silu prosiť o odpustenie i odpustiť, urobiť prvý krok na ceste zmierenia, zažiť skutočné pokánie, naplním vás istotou, že nie ste sami, že nie ste zabudnutí, že nie ste stratení. Poďte, pristúpte k bráne Hospodinovej, vstúpte do nej, prejdite ňou. Som tu pre vás. Pán Ježiš pre nás zomieral na golgotskom kríži, Pán Ježiš pre nás bol vzkriesený, aby sa prejavila Jeho blízkosť, Jeho láska, Jeho milosť, Jeho moc, Jeho víťazstvo nad všetkými mocami a mocnosťami. Ten, o ktorom si šepkali v uliciach Jeruzalema na Kvetnú nedeľu, ktorého hostili na Zelený štvrtok, ktorého zradili a zajali pod rúškom štvrtkovej noci, na ktorého poukazovali spod kríža vo Veľký piatok, ktorého oplakávali na Bielu sobotu, ten v ráno Veľkonočnej nedele bol svojím Otcom slávne vzkriesený a tým vzkriesením sa stal Víťazom nad hriechom, diablom a smrťou, predobrazom nášho vzkriesenia, Víťazom pre nás, pre naše požehnanie v časnosti i pre našu večnosť.                                                            Bratia a sestry, sme pozvaní prísť k tej jedinečnej bráne Hospodinovej takí, akí sme, lebo sám Pán si nás svojou milosťou urobí spravodlivými. Do tej brány vstupujeme nespravodliví, ňou prechádzame ako hriešni, odsúdenia a zatratenia hodní a vystupujeme z nej Kristovou krvou z hriechu očistení, ospravedlnení pred Bohom, zmierení s Bohom a pripravení pre večný život. Naša spravodlivosť nie je našou – nie je zabezpečenou našimi schopnosťami, zásluhami, hodnosťami. Spravodlivosť, ktorej sa nám dostáva v bráne Hospodinovej a pre ktorú máme nádej večného života prežitého v Božej blízkosti, je darom Božím, prejavom Jeho milosti, je zásluhou Božieho Syna. Toto je tá brána Hospodinova, toto je ten Boží Syn a náš Pán, toto je to, čo sa nám ponúka, toto je to, čo nutne potrebujeme a čo s pokorou a vďačnosťou máme z Božích rúk prijať.

Amen.

Oznamy:

  • Na 1. slávnosť Veľkonočnú budú služby Božie o 10.00 hod. na TA3 a na 2.slávnosť veľkonočnú v televízii Lux o 10.00 hod.
  • Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp. Biblická hodina bude vo štvrtok o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom, v tretej kapitole.
  • Každý deň môžete nájsť na internete video zamyslenie od známych i menej známych farárov našej cirkvi – https://www.youtube.com/c/ECAVsvami
  • Vždy v stredu večer je na Rádiu Regina evanjelická pobožnosť – aj túto stredu o 17.30 hod.