4. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 113, 108, 422

Text: Žalm 51

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Baránok Boží, za nás obetovaný, daj nám zo svojej milosti pravej viery a stálosti, aby sme nehľadali spasenie okrem Teba, aby sme svoju nádej len v Tebe skladali. Pomôž nám, aby sme Ťa nikdy nezapreli, ale Teba ako Syna Boha živého vyznávali. Tak nech požehnanie Tvojho kríža pociťujeme tu časne a potom na veky vekov.       Amen.

V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého poslom som i v okovách, a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný.                                                              Ef 6, 18-20

Bratia a sestry,

minulý týždeň som sa rozprávala s jednou kolegyňou o deťoch na náboženstve a okrem iného spomenula, že sa rozprávala so siedmakmi o modlitbe. A pýtala sa ich, či sa modlia a ako sa modlia. Čo myslíte, aká bola ich odpoveď? Jedno jediné z detí jej povedalo, že sa modlí a na otázku ako, povedalo: Anjeličku, môj strážničku. Podobnú skúsenosť mám z náboženstva aj ja. Deti sa nevedia modliť, poprípade ani len nevedia, čo modlitba je. A to sú deti, ktoré rodičia prihlásili na náboženskú výchovu a vnímajú sa ako členovia cirkvi, ako kresťania. Len modliť sa nevedia. Pre apoštola Pavla bola modlitba zásadnou a základnou vecou v živote veriaceho človeka. Bola nevyhnutnou súčasťou výzbroje kresťana, súčasťou toho, čo mu pomáha obstáť v boji proti mocnostiam tohto sveta. Tak o tom svedčí v liste Rímskym: Prosím vás, bratia, pre nášho Pána Ježiša Krista a pre lásku Ducha: spolu so mnou zápaste o mňa pred Bohom v modlitbách. Preto ap. Pavol k modlitbe vyzýva a preto satan robí všetko pre to, aby sme sa modliť zabudli. Všimnime si, ako Pavel o modlitbe hovorí: V každom čase všetkých modlitieb a prosieb modlievajte sa v duchu; dbajte pritom vytrvalo a proste za všetkých svätých. Dalo by sa povedať, že sú tu štyri dôležité zásady. Aké?

  1. V každom čase. Prvá zásada nás volá, aby sme sa modlili v každom čase, alebo inak povedané: neprestajne sa modlite! (1Tes 5,17) Pre mnohých ľudí je táto „požiadavka“ nerealizovateľná a tak trochu desivá. Ako sa mám neustále modliť? Veď musím žiť, musím robiť, musím sa zhovárať ľuďmi atď. To sa jednoducho nedá. Ono to však závisí od toho, ako vnímam modlitbu. Ak to vnímam ako nejakú básničku, riekanku, niečo, čo musím pravidelne odrecitovať, tak to naozaj môže byť problém. Napr. aj v tom, že keď si svoju básničku odrecitujem, neviem, čo by som ešte mal dodať. Ak je však pre mňa modlitba jednoducho rozhovor s Nebeským Otcom, tak problém nemám. Rozprávať sa s Ním, v Duchu a v pravde môžem naozaj stále. Prežívať s Ním radosti, aj starosti, oslavovať Ho, ďakovať Mu, predostierať Mu všetky svoje prosby – tak ako sa rozprávam sama so sebou, môžem sa rozprávať aj s Ním. V každom čase.
  2. Druhá zásada hovorí: každou modlitbou. Modlitba, rozhovor s naším Pánom môže byť naozaj veľmi, veľmi rôznorodá. Na konfirmácii sa učíme, že modliť sa môžeme podľa predlohy – napr. Žalmami, či podľa Modlitieb Pánových svedkov. Alebo sa môžeme modliť naspamäť – Otče náš, možno nejaké večerné modlitby, modlitby pred jedlom, ktoré sme sa naučili už v detstve. Anjeličku, môj strážničku by som vynechala – k stvoreným bytostiam sa zo zásady nemodlíme. A rovnako tak sa môžeme modliť voľne, vlastnými slovami. Vyjadriť to, čo práve prežívame, v ozajstnom rozhovore s naším Pánom a Spasiteľom. Modlitby sa líšia samozrejme aj obsahom. Opäť pripomeniem, čo sa učia deti. Naše modlitby majú obsahovať vďaku, vyznanie, oslavu a prosbu. Žiaľ, občas sa podobajú skôr nákupnému zoznamu: toto a toto potrebujem, toto a toto mi pošli. Ďakujme nášmu Bohu, predovšetkým za milosť, ktorej sa nám dostalo v Kristovi. Vďaky za ňu nikdy nie je dosť. Vyznávajme Mu svoje hriechy. Oslavujme, lebo je hoden všetkej slávy. A samozrejme prosme – z celého srdca, v úplnej dôvere, v mene Pána Ježiša Krista. Každá, naozaj každá modlitba je veľmi dôležitá. Len musí byť úprimná.
  3. Vo všetkej vytrvalosti – to je ďalšia zásada, ktorú nám Pavel predostiera. Byť vytrvalý v modlitbe nám dáva do ruky mocnú zbraň. Vytrvalo sa modliť, neprestať, byť bdelý na modlitbách je veľkým požehnaním tak pre jednotlivca, ako aj pre celú cirkev. Modlitba totiž vyjadruje našu závislosť na Bohu a prináša Jeho moc, Jeho silu, Jeho milosť do našich životov. V modlitbe sa Mu otvárame, v modlitbe Mu otvárame svoje životy, aby v nich On mohol konať. A On vždy koná. Spomeňme si na známy príbeh o boji Izraela, kde sa Mojžiš modlil a jeho priatelia mu podopierali ruky. Kým sa modlíme, kým sme vytrvalí na modlitbách, tak víťazíme.
  4. Tá posledná zásada pri modlitbe je: za všetkých svätých. Toto je už konkrétny návod za čo, koho sa máme modliť. A je tu napísané za všetkých. Nie je našou úlohou vyberať si, kto je hoden našich modlitieb, ale máme volať k Bohu a rozprávať sa s Ním o každom človeku. Konkrétne nás tu Pavel volá k modlitbe za všetkých svätých. Opäť si pripomenieme, že biblickí svätí nie sú totožní so svätými katolíckej cirkvi. Sú tak jednoducho označovaní kresťania. Sme teda pozvaní modliť sa za všetkých bratov a sestry v cirkvi, v cirkevnom zbore. Neľahká úloha. Len nás v Liptovskom Petre je 714. Ale kde je láska, je aj možnosť, hovorí sa. Kde si nájdeme možnosti modliť sa za bratov a sestry, tam bude cirkev žiť, premieňať sa a stane sa cirkvou, ktorá nesie evanjelium. O to ide. O to prosí aj Pavel. … prihovárajte sa za všetkých svätých, aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo, kedykoľvek prehovorím; aby som smelo zvestoval tajomstvo evanjelia, ktorého poslom som i v okovách, a slobodne ho ohlasoval, ako som povinný. Sedel vo väzení, a prosil o jediné: Modlite sa, aby som smelo a slobodne ohlasoval evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium o Božej láske a milosti. A Pán mu to požehnal. V poslednom verši Skutkov čítame: Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánovi Ježišovi Kristovi s úplnou odvahou a bez prekážok. (Sk 28,30)

Modliť sa v každom čase, každou modlitbou, so všetkou vytrvalosťou a za všetkých svätých – aj to patrí k procesu vyzliekania si starého človeka, obnovenia mysle a oblečenia si nového človeka. (Ef 4, 22-24) Žiaľ, že sa modlíme len niekedy, nejakú modlitbu, s nejakým stupňom vytrvalosti a len za niektorých Božích ľudí. Zmeňme to s Božou pomocou. Pretože tam, kde sa Boží ľud nemodlí, nebdie a zaspáva. Ale kde sa modlí, očakáva Pána a obnovuje svoju silu. A tam víťazí.

Amen.