Služby Božie – 3. pôstna nedeľa

Piesne: 113, 85, 91

Text: Ef 5, 1-9; Lk 11, 14-28

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si prišiel pre naše spasenie, aby si nás zachránil od zlého a navrátil do slobody Božích detí. Ďakujeme Ti, že si naše srdcia svojím slovom a Duchom naklonil k viere. Ty poznáš našu slabosť a našu náklonnosť pochybovať, prenikni mocou svojho Ducha márnomyseľných, aby sa dobrému nevzpierali a milosťou Božou neopovrhovali. Daj nám ochotne prijímať Tvoje slovo, aby sme sa varovali zlého a prinášali ovocie Ducha Tebe na česť a slávu. Amen.

Potom vošli do Kafarnaumu. A hneď v sobotu vstúpil do synagógy a učil. I veľmi sa divili Jeho učeniu, lebo ich učil, ako kto má moc, a nie ako zákonníci. V ich synagóge bol práve človek posadnutý nečistým duchom, ktorý vykríkol takto: Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží! Ale Ježiš mu pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch, a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Všetci užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje, a poslúchajú Ho! A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom.                      Marek 1, 21 – 28

Milí bratia a milé sestry,

nedeľu čo nedeľu sa kresťania na celom svete stretávajú na službách Božích a mnohí ľudia sa čudujú prečo. Tých dôvodov môžeme mať iste viac, ale dnes chceme hovoriť o jednom, ktorý vieme rozpoznať práve z prečítaného Božieho slova. Aký je to dôvod? Na služby Božie prichádzame, aby sme počuli evanjelium – dobrú správu oslobodzujúcu nás od zla a otvorili sa jej. Pri službách Božích nejde o obrad, cieľom je, aby bol v nás obnovený Boží obraz. Pán Ježiš Kristus koná na službách Božích cez kázeň Božieho slova a sviatosti takpovediac prácu reštaurátora.

Presne to sa stalo aj mužovi, o ktorom sme čítali z Markovho evanjelia. Bol to muž posadnutý nečistým duchom, človek, ktorý sa vzdialil od Pána Boha. Vzdialil sa tak ďaleko, že sa stal otrokom iných mocností a žil už len vo vzdore voči svojmu Bohu. Bol posadnutý. Evanjelista Marek nehovorí, čo sa dialo v jeho živote, čo bola tá hranica, ktorú prekročil. Bol to akt vzdoru, vzbury proti Bohu? Alebo to bolo niečo, čo zdedil z rodiny? Zahrával sa s niečím? V každom prípade bol v tej chvíli vo veľmi zlej situácii. Bol akoby v bludnom kruhu vzbury voči Pánu Bohu a zároveň strachu, odporu z toho, čím sa stal. Preto kričí: Čo Ťa do nás, Ježiš, Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť! Viem, kto si: ten Svätý Boží!  Volá: Nechaj ma! Daj mi pokoj. Ja nechcem riešiť, kam som sa dostal, nechcem si uvedomovať svoju špinu, nechcem meniť to, čím som! Nechaj si svoje nároky a daj mi pokoj!

Milí bratia a milé sestry, verím, mám nádej, že nik z nás sa vo svojej ceste od Boha nedostal tak ďaleko ako tento muž, ktorý sa stal otrokom mocí, s ktorými sa zahrával. A predsa, mnohokrát v živote reagujeme veľmi podobne. Veď koľko je takých oblastí nášho života či životných situácií, keď síce nekričíme nahlas, ale možno len v duchu hovoríme: Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Čo Ťa do toho, ako trávim svoj čas? Čo Ťa do toho, či chodím do kostola? Čo je Ťa do toho, Ježiš, s kým žijem, s kým sa stýkam? Ježiš, čo Ťa do mojich slov, do mojej nervozity, do mojich prechmatov, môjho strachu, do mojich pádov. Čo Ťa do toho, čo robím, keď ma nik známy nevidí? Môže Ti byť jedno, čo čítam, na čo sa pozerám, na čo dávam svoje peniaze! Môžu Ti byť jedno moje vzťahy k ľuďom, aký príklad viery alebo akú karikatúru viery dávam svojim deťom a svojmu okoliu! – Čo Ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zahubiť!

Presne tak, ako onen muž, aj my môžeme chodiť na bohoslužbu, do spoločenstva veriacich a predsa si myslieť, že Ježiš Kristus nemá právo starať sa do nás, že náš život, to, kam ideme, to, čo žijeme, je len a len našou, mojou vecou, a nik, ani Svätý Boh nemá právo mi do toho čokoľvek hovoriť. Ale nie je to tak. On prišiel, aby vykúpil, vyslobodil človeka zo všetkých jeho poviazaností a bied a ponúka nám svojho Svätého Ducha, aby nás viedol k novému životu. Tam, kde vyhlasujeme Ježiša za Pána nášho života, nemôže znieť: Čo Ťa do nás. Naopak, tam znie: Zachráň nás.

Ježiš človeku posadnutému zlým duchom pohrozil: Mlč a vyjdi z neho! I zatriasol ním ten nečistý duch a zvolajúc silným hlasom, vyšiel z neho. Pre človeka býva bolestivé priznať si svoju povrchnosť, formalizmus, lož, svoje klamstvá. Áno, je ťažké vzdať sa niečoho, na čo sme si už zvykli, s čím sme sa zžili, čo sa nás držalo ako kliešť – a my sme toho kliešťa ochotne živili. Sme tu však práve preto, aby sme boli oslobodení od toho, čo nás zväzuje. Téma dnešnej nedele znie: Premoženie zlých mocností. A tú moc má len Ježiš Kristus. Jeho slovo je: živé a mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duša a ducha, kĺbov a špikov a je schopné posudzovať zmýšľania srdca. A nieto tvora skrytého pred Ním, všetko je obnažené a odkryté očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať. (Žid 4, 12 – 13). Božie slovo nás bude brať na zodpovednosť, ale najprv nám chce dať šancu a oddeliť od nás zlo. Pán Ježiš prišiel a prichádza aj k nám, aby v nás obnovil Boží obraz – aby sme odrážali Božiu lásku, múdrosť, Boží charakter.

Pán Ježiš má na to, aby prekonal naše vzdorovité: Čo Ťa do nás? Lebo Jemu je mnoho čo do nás, pretože Mu patríme. Pamätáme si slová Martina Luthera? Verím, že Ježiš Kristus, pravý Boh, od Otca od večnosti splodený, a tiež pravý človek z panny Márie narodený, je mojím Pánom, ktorý mňa zatrateného a zlorečeného človeka vykúpil, privlastnil a vyslobodil od všetkých hriechov, od večnej smrti a diabolskej moci nie zlatom ani striebrom, ale svojou svätou, predrahou krvou a svojím nevinným umučením a smrťou, aby som bol Jeho vlastný a žil pod Ním v Jeho kráľovstve a slúžil Mu vo večnej spravodlivosti, nevinnosti a blaženosti, tak ako On vstal z mŕtvych, žije a kraľuje naveky. To je iste verná pravda. (1K 6, 19 – 20; 1Pt 1, 18 – 19). Ak sa niekto pýta: Čo Ťa do nás?, Ježišovou odpoveďou je Jeho kríž.

To si pripomíname celé pôstne obdobie. Pán Ježiš prišiel, aby nás, teba, mňa oslobodil, uzdravil. Preto bolo vydané Jeho telo a preto tiekla na kríži Jeho krv ako nevinného Božieho Baránka. Nezostaňme ľahostajní, vlažní, ale prijmime Jeho moc a milosť.

Čo sa dialo po tom, ako Ježiš uzdravil tohto človeka? Ľudia: užasli a hádali sa medzi sebou hovoriac: Čo je toto? Nové učenie s mocou! … A hneď sa rozniesla zvesť o Ňom všade po celom okolí galilejskom. Namiesto, aby sa poslucháči nechali Ježišovou zvesťou i činom premeniť, urobili z toho senzáciu. Ale Pán Ježiš nechcel, aby v Ňom ľudia videli toho, kto mal špičkovú kázeň, kto dostal do varu ich emócie, ani zázračného uzdravovateľa. Jemu išlo o to, aby nás obnovil, aby obnovil Boží obraz v nás, možnosť žiť v spoločenstve s Pánom Bohom. Evanjelium nie je a nechce byť iba učením. Evanjelium je mocou Božou na spasenie každému veriacemu. (R 1, 16). Mocou Božej lásky, ktorú Pán Ježiš dokázal celým svojím životom aj svojou smrťou na kríži za nás.

Na začiatku nášho príbehu je človek v vzbure voči Bohu. Zavlečený do otroctva hriechu, nenávidiaci Toho Svätého Božieho, lebo On mal moc vyslobodiť ho, premôcť zlo v Ňom. A Pán Ježiš to aj  urobil. Dal mu slobodu, dal mu šancu na nový život. My nevieme, či ju využil a či sa stal nasledovníkom Ježiša Krista, ale vieme, že tá šanca mu bola daná a že tá možnosť je tu vždy. Že aj v našom živote chce Pán Ježiš svojím evanjeliom a mocou Ducha Svätého premáhať veci, na ktoré sme si už aj zvykli, ale ktoré nám škodia, ktoré nás zotročujú. Preto je tak dôležité, aby sme aj na službách Božích vždy vnímali evanjelium ako moc Božiu na spasenie každému veriacemu. Aby to neboli len slová, príbehy, poučky, ale aby to vždy bolo Božie slovo, ktoré sa dotýka nášho života a mení ho. Nebuďme ľuďmi, ktorí Bohu hovoria čo Ťa do nás, čo Ťa do nášho života, ale buďme tými, ktorí túžia po reštaurovaní, po obnove vzťahu s nebeským Otcom. Pán Ježiš je tu, je prítomný so svojou mocou, dovoľme Mu mocne konať.

Amen.

Oznamy:

 1. Služby Božie na bud. nedeľu – pôstnu – budú o 8.00 hod. vo Vavrišove, o 9.30 hod. v Liptovskom Petre a o 11.00 hod. v Jamníku.
 2. Nedeľná besiedka bude vo Vavrišove po skončení služieb Božích a v Liptovskom Petre počas služieb Božích v zborovej miestnosti
 3. Rodinné spoločenstvo sa stretne dnes o 17.00 hod. v škole
 4. Vyučovanie konfirmácie bude zajtra o 16.30 hod. na fare.
 5. Pôstne večerné služby Božie budú v stredu o 16.00 hod vo Vavrišove, o 17. 00 hod v Jamníku a o 18.00 v LP.
 6. Biblická hodina pre dorast bude v piatok o 18.00 hod. na fare.
 7. Zajtra 13.3. bude v LP zasadnutie farárov LOS – prosím o napečenie koláčov (+ ochotné sestry k obsluhe.)
 8. Krabice požehnania – ďakujem za pomoc pri nákupe aj za zabalenie 7 krabíc pre Ukrajinu
 9. Pozvánky: Naše deti chceme srdečne pozvať na Lego párty, ktorá bude v sobotu 25.3.2023 o 10.00 hod. v evanjelickej  škole v Liptovskom Petre.

Presbyterov a pracovníkov v zbore chceme pozvať na školenie presbyterov, ktoré bude 15.4. od 9.00 hod. do 14.00 hod v Dovalove s témou: Kto sme a kam chceme kráčať? Školenie budú mať bratia Ondrej Kolárovský a Slavomír Slávik. Je potrebné sa záväzne prihlásiť do 31.3. 2023.

 1. Prijali sme milodary: Katka Uherská (6 ročná) obetuje na zborové ciele: 2,-€

Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca.

 1. Ofera min. nedeľu bola vo Vavrišove: 80,90 €; v Liptovskom Petre: 71,50 € a v Jamníku: 21,- €