5. Pôstne večerné Služby Božie

Piesne: 432, 117, 156

Text: Lukáš 15

Kázeň:

Potom som uvidel naprostriedku medzi trónom, medzi štyrmi bytosťami a medzi staršími Baránka, ktorý stál ako zabitý, mal sedem rohov a sedem očí, to jest sedem duchov Božích, poslaných na celú zem. I prišiel a vzal [knihu] z pravice Sediaceho na tróne. A keď vzal knihu, štyri bytosti a dvadsaťštyri starších padlo pred Baránkom. Každý mal citaru a zlaté čaše plné tymianu, to jest modlitieb svätých, a spievali novú pieseň: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi.

Zjavenie Jána 5,6-10

Bratia a sestry vo viere v Pána Ježiša Krista!

Poznáte trochu poslednú knihu Biblie? Mnoho ľudí si ju dnes všíma viac ako inokedy. Cez jej posolstvo chcú totiž poukázať na to, že to, čo sa deje v našom svete cez korona vírus, je Božím trestom. Poukazujú na to, že náš svet a ľudí v ňom čaká niečo strašné, veď posledná kniha Biblie je plná takýchto hrôzostrašných obrazov a pliag. Ak však niekto takto vníma Zjavenie Jánovo, vníma ho úplne zle. V skutočnosti je táto nádherná kniha plná nádeje. Bola napísaná ako povzbudenie pre kresťanov a jej posolstvo sa nezmenilo – stále je povzbudením. Je povzbudením pre každého, kto našiel, spoznal Baránka Božieho, kto našiel a spoznal v Ježišovi Kristovi Toho, kto svojou obeťou spasil, zachránil každého hriešnika. Pretože táto kniha hovorí o Jeho konečnom víťazstve.

Prečítané verše z 5. kapitoly tejto knihy nám svedčia práve o tom. Opisujú presne ten okamih, kedy Baránok Boží dokonáva svoje dielo záchrany. V tej chvíli zaznieva v nebeskom kráľovstve nová pieseň, ktorá hovorí o tom, čo je najdôležitejšou, najvzácnejšou a najkrajšou správou pre človeka: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou vykúpil si Bohu svojich z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa a učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi, a budú kraľovať na zemi. Vykúpil si ich a učinil si ich novým Božím stvorením. Vrátil si všetko tam, kde to Svätý Boh chcel mať. Toto je nádherné posolstvo tejto knihy.

Je veľmi zaujímavé a veľavravné, že Božie slovo, Biblia, začína a končí rovnakými námetmi. V posledných troch kapitolách knihy Zjavenia sa stretávame s rovnakými témami, ako v prvých troch kapitolách Biblie, len v opačnom poradí. Usporiadanie námetov v prvých troch kapitolách 1. knihy Mojžišovej je: stvorenie; blízkosť so Stvoriteľom; pokušenie, hriech, zlo a smrť. Posledné tri kapitoly Zjavenia zachycujú obrátený postup: Satan i smrť sú spútaní a zničení; je obnovená Božia blízkosť a napokon je tu opis znovustvorenej zeme v celej jej kráse. Všetko je obnovené, všetko je opäť v poriadku.

Kniha Zjavenia je naozaj kniha plná nádeje, pretože všetkým utrápeným a prenasledovaným kresťanom, nielen v tom prvom storočí, ale aj dnes, ukazuje tú chvíľu, v ktorej sa náš Spasiteľ a Záchranca vráti pre svoje deti a privedie ich späť, aby sme mohli byť s Ním. Pán Boh čakal a čaká na svoje deti. Čaká na ich návrat a urobil všetko pre to, aby im to bolo umožnené. Prišiel vo svojom Synovi, našom Vykupiteľovi a Záchrancovi, prvý raz na tento svet, aby za nás zaplatil výkupné. Kríž bol okamihom, v ktorom sme boli oslobodení. Ježišovo víťazstvo na kríži a Jeho vzkriesenie prinášajú večný život pre všetkých, ktorí prijmú Jeho obeť pre seba. A keď príde druhýkrát, príde ako triumfujúci víťaz a vezme si nás, svoje deti, domov.

Videl som otvorené nebo a v ňom bieleho koňa; ten, čo sedel na ňom, sa volal Verný a Pravdivý; súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov; napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie Slovo. (Zjav 19,11-13). Zjavenie Jána nám prináša víťazoslávny pohľad na nášho Spasiteľa! Nie je tu opísaný ani ako bezmocné dieťa v jasličkách, ani ako trpiaci Ježiš, ktorý bol ponižovaný a zosmiešňovaný. Je opísaný vo svojej sláve, s pripomenutím vysokej ceny, ktorá bola za nás zaplatená: Jeho plášť je zmáčaný krvou, pretože Jeho krv bola tým výkupným a my si to na veky máme pamätať.

Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. (Zjav 21,1). V prvom storočí bolo, podľa vtedajšieho názoru, more miestom, v ktorom prebýval diabol. A ten už je zničený. Mora niet. Zato je počuť mocný hlas, ktorý oznamuje naplnenie večnej zmluvy: Od trónu som počul mohutný hlas: Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom; on sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude, ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo čo bolo skôr, sa pominulo. (Zjav 21,3-4) Ľudia boli stvorení na to, aby žili so svojím Bohom a Stvoriteľom. Celou Bibliou sa tiahne Boží sľub, že bude s nami a že chce medzi nami, ako svojím ľudom, prebývať. Teraz to bude konečne skutočnosťou. Nová zem, nový Jeruzalem, budú miestom, kde budeme slobodnými Božími deťmi. Pán Boh bude s nami a my budeme so svojím Stvoriteľom a nebeským Otcom. Naplnenie tohto sľubu a zasľúbenia je potvrdené samotným Hospodinom: A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko tvorím nové.“ A dodal: „Napíš, že tieto slová sú verné a pravdivé.“ A povedal mi: „Už sa vyplnili! Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto všetko; ja mu budem Bohom a on mi bude synom. (Zjav 21,5-7). To je uistenie nášho nebeského Otca. Budeme s Ním a On nám bude Bohom.

Nečítajme, ani v týchto dňoch, Zjavenie Jánovo ako niečo strašidelné. Naopak, čítajme ho ako knihu povzbudenia, ako knihu, ktorá nás ubezpečuje o konečnom Božom víťazstve, ako knihu, ktorá nám umožňuje v každom čase pozdvihnúť hlavu a hľadieť na Toho, ktorý nás vykúpil a umožnil nám opäť sa stretnúť s naším nebeským Otcom. V Ňom máme nádej. V Božom Baránkovi, ktorý bol obetovaný za nás. Ďakujme Mu za to, chváľme Ho a oslavujme naším životom, službou, pokojom, ktorý je v našom srdci aj v tomto neľahkom čase. Hľaďme na Neho, dôverujme Mu a spolu so všetkými kresťanmi na svete volajme: Amen, príď, Pane Ježišu! (Zjav 22,20)

Amen.