1. slávnosť Veľkonočná

Piesne: 122, 146, 126, 136
Texty: 1 Kor 5, 6-8 ; Mk 16, 1-8
Kázeň:
Určite sme už všetci v živote aspoň raz zažili obrovskú radosť. Čo vtedy robíte? Niekto sa naozaj doširoka usmieva. Niekto je len tak obyčajne ticho, pretože je príliš plný tej radosti; iný by vtedy všetkých objímal; niekto si možno aj poskočí a ďalší zase začne roniť slzy radosti. A možno sa nájde aj taký, ktorý vo chvíli veľkej, veľkej radosti dostane obrovskú chuť spievať. Spievať z celého hrdla, pretože ho niečo dobré a pekné napĺňa. To sa stávalo aj Žalmistom, keď zažili niečo veľké s Hospodinom. Začali vtedy spievať svoje piesne, svoje Žalmy. A my sa k nim dnes chceme pridať, pretože dnešný deň je dňom radosti, dnešný deň je naozaj dňom, v ktorom každý veriaci musí chváliť Boha – pretože vykonal veľké veci. Poďme si pripomenúť čo a spolu oslavujme nášho Spasiteľa.
Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Veľmi ma trestal Hospodin, smrti ma však nevydal. Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Kameň, ktorý zavrhli stavitelia, stal sa hlavným, uholným. Pochádza to od Hospodina, je to div v našich očiach. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! Ž 118, 14-24

Bratia a sestry, slávnostné kresťanské zhromaždenie,
možno sa čudujete tomu osloveniu, veď aké zhromaždenie. Ale i keď nie sme zhromaždení spolu v našom kostole, ja verím, že sme zhromaždení. Každý doma. A nikto nie sám. Pretože, či sme obklopení svojou rodinou alebo nie, je s nami náš Pán a Boží Duch nás aj v tomto čase spája v jednu Božiu rodinu.
Takže milé a vzácne kresťanské zhromaždenie, máme dnes dôvod pre radosť? Mnohí z nás by vedeli v okamihu vymenovať veci, z ktorých sú naopak smutní. Veľa z nás nemôže byť svojimi blízkymi, mnohé veci v našom živote sú obmedzené, je ohrozená naša práca, bojíme sa o zdravie a život a možno by niekto (dúfam) povedal, že mu chýbajú aj bohoslužby či biblické hodiny. Veľa vecí, z ktorých sme sa po minulé veľkonočné sviatky radovali, je preč. (Aj keď ja pri oblievačke hovorím: Vďaka Bohu.) Ale možno práve preto sa môžeme oveľa lepšie zamerať na to, čo prináša nie pominuteľnú, ale stálu a zostávajúcu radosť v živote človeka.
Žalmista spieval: Moja sila a pieseň je Hospodin, On sa mi stal záchranou. Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Platia tieto slová dnes o nás? Ó, áno. Platia tak, ako platili vtedy, ale Veľká noc im dala omnoho, omnoho hlbší obsah. Kým žalmista ďakoval za ochranu, pomoc a vyslobodenie pre jeden vyvolený národ či pre jednotlivca, my dnes oslavujeme Trojjediného Boha za milosť a záchranu pre všetkých hriešnikov. Svätý Boh sa zmiloval nad svetom, zmiloval nad hriešnym človekom bez ohľadu na to, z akého národa pochádza, bez ohľadu na to, či je mužom, či ženou, bez ohľadu na to, či je „veľký“ alebo „malý“ hriešnik. V Ježišovi Kristovi prišla spása, záchrana pre každého, kto ju hľadá a potrebuje. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. (Lk 19,10)
Počas Veľkej noci sa naozaj naplnilo to, čo žalmista tak veľmi oslavoval a chválil, nad čím plesal: Hlas plesania a spásy v stanoch spravodlivých: Pravica Hospodinova dokázala silu! Pravica Hospodinova je vyvýšená, pravica Hospodinova dokázala silu! Áno, Božia pravica dokázala silu. Vo chvíli, keď Kristus dobrovoľnou obeťou doslova zlomil moc satana nad tým, ktorý uveril v Kristovu obeť. Vo chvíli, keď sa roztrhla opona v chráme a všetky ľudské obete stratili svoje opodstatnenie, lebo už platí len tá jedna obeť, Kristova. Dokázala svoju silu aj vo chvíli, keď sa triasla zem v to veľkonočné ráno, keď bol odvalený kameň z hrobu a Boží Syn vstal z mŕtvych. A my vďaka tomu máme vo svojom živote istotu, akú nemá nik iný. Neumriem, ale budem žiť, a hlásať budem skutky Hospodinove. Neumriem, pretože On zomrel namiesto mňa, namiesto mňa prijal trest smrti a ja nemusím ísť do zahynutia. Neumriem, lebo tak ako On, aj ja budem vzkriesený, vzkriesená k večnému životu. Pretože pravica Hospodinova dokázala silu a my veríme, že naozaj platí: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (J 11, 25-26)
Aká bola reakcia Žalmistu na to, čo zažil s Hospodinom, na to, čo prijal z Jeho milosti? Otvorte mi brány spravodlivosti, nech vojdem nimi vďaku vzdávať Hospodinovi. Toto je brána Hospodinova; ňou spravodliví vchádzajú. Ďakujem Ti, že si ma vyslyšal a bol si mojou záchranou. Reakciou Žalmistu bola vďaka. Ako by aj nie. Veď človek si zaslúži od Boha tak akurát trest – odmenou za hriech je smrť – a predsa sa Boh nad ľuďmi a týmto svetom vždy nanovo zmilovával, vždy nanovo ich chránil a napriek mnohým ťažkostiam ich nevydal smrti. Napriek mnohým pádom vyvoleného ľudu, napriek mnohým zlyhaniam a ich veľkým biedam vždy nanovo dokazoval svoju lásku k nim. A to bol dôvod k vďake. Tak aj tento Žalm začína: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo naveky trvá Jeho milosť!
Ďakujme dnes nášmu Bohu aj my, ktorí sme smeli počuť dobrú správu Veľkej noci a ktorí sme jej mohli z Božej milosti aj uveriť. Ďakujme svojim srdcom i svojimi ústami a spievajme spolu so Žalmistom na Jeho chválu. Lebo toto je naozaj deň, ktorý učinil Hospodin: jasajme a radujme sa v ňom! Ďakujme Mu svojimi životmi, konaním človeka, ktorý bol ospravedlnený Kristovou krvou a stal sa novým stvorením, stal sa spravodlivým v Božích očiach. Ďakujme Mu tým, že sa staneme Jeho svedkami a budeme pred celým svetom vyznávať, kto nás vyslyšal, kto bol našou záchranou. Hlásajme celému svetu, že Ten, nad kým ohŕňali nos farizeji i veľkňazi a nad kým ohŕňa nos väčšina sveta aj dnes, je tým základným kameňom, na ktorom môže stáť náš život pevne a dobre zakotvený. V Kristovi máme hrad, istotu, aj keď tento svet ohrozuje korona vírus, vojny, nepokoje, hlad a beznádej. Ježiš Kristus je napriek všetkému našou istotou, pevnou skalou, nádejou pre tento i budúci život.
Máme teda nejaký dôvod pre radosť? Áno. A nie len dnes. Vzkriesenie Pána Ježiša totiž nie je len niečo, čo si radostne pripomenieme raz za rok, ale je to niečo, čo napĺňa naše srdcia nádejou a pokojom a radosťou pre každý jeden deň. Vzkriesenie Krista nie je niečo, čo sa stalo len kedysi dávno a čo platilo len pre Božieho Syna, ale dotýka sa úplne konkrétne životov úplne konkrétnych ľudí. Je to niečo, čo jednoznačne platí aj pre nás, pre každého veriaceho človeka na tejto zemi. My teda máme dôvod k radosti aj dnes. Veď máme mocného Boha, ktorý v Ježišovi Kristovi dokázal svoju lásku k človeku a práve tak aj svoju moc nad diablom a smrťou. Ďakujme Mu za to a spievajme Mu na slávu a česť – ale nie len dnes, lebo tá nádej platí pre každý deň až na veky vekov. Amen.
Modlitba: Vzkriesený náš Pane, už nepoznáš bolesť a utrpenie, už sa Ťa nedotýka výsmech a pohanenie, už nepatríš smrti, lebo si vstal z mŕtvych. Žiješ! Ty si zvíťazil nad smrťou, Ty si triumfoval nad mocnosťami hriechu, nenávisti i pekla tak, ako triumfuje svetlo nad tmou, pravda nad lžou, deň nad nocou. Preto žije všetko, čo v nádeji v Teba zomiera. Preto v sile Tvojho víťazstva aj naše starosti sa na radosť menia, utrpenie na plesanie, zatratenie sa mení na spásu a večný život. Pane, čím by sme boli bez tohto Tvojho víťazstva, čím by sme boli bez Teba? Odsúdencami na večnú smrť. Preto Ti tak vrúcne ďakujeme, preto Ťa tak radostne dnes oslavujeme. Poznávame, že Ty si naša nádej, naše víťazstvo, náš život. Prosíme Ťa, daj nám svojho Svätého Ducha, ktorý by nás uspôsobil na to, aby sme sa stali zvestovateľmi tohto veľkonočného evanjelia spásy a života. Daj, aby skutočnosť Tvojho vzkriesenia upevnila našu vieru, že Ty, vzkriesený náš Pane, aj nás raz prevedieš temnosťou smrti a dáš nám podiel v svojej sláve.

Amen