4. pôstna večiereň

Piesne: 87, 85, 424
Text: Rim 8, 31-38

Modlitba: Milostivý, večný Bože, Ty si ani svojho Syna neušetril, ale vydal si Ho za
nás, aby vyniesol naše hriechy na drevo kríža. Nedaj sa nám, prosíme, nikdy zmýliť v
živej viere v Teba, nedaj nám zúfať si v rôznych ťažkostiach života, ale nauč nás
radostne Ťa oslavovať svojím životom pre Ježiša Krista za nás ukrižovaného.     Amen.

V Bételi býval istý starý prorok. Prišli jeho synovia a rozpovedali mu všetko, čo vykonal
Boží muž v ten deň v Bételi, totiž slová, ktoré povedal kráľovi. Keď to rozpovedali svojmu
otcovi, on im povedal: Ktorou cestou odišiel? Synovia mu ukázali cestu, ktorou odišiel
Boží muž, čo prišiel z Judska. Nato povedal svojim synom: Osedlajte mi osla! Keď mu
ho osedlali, vysadol naň a odišiel za Božím mužom. Našiel ho sedieť pod dubom. Opýtal
sa ho: Ty si ten Boží muž, čo prišiel z Judska? Odpovedal: Ja som. Potom mu povedal:
Poď so mnou domov a zajedz si! On však odvetil: Nesmiem sa s tebou vrátiť, ani ísť s
tebou, nebudem jesť ani chlieb, ani piť vodu s tebou na tomto mieste. Lebo ku mne
prehovoril Hospodin vo svojom slove: Nejedz tam chlieb, nepi vodu a nevracaj sa
cestou, ktorou si šiel tam! Nato mu povedal: Ja som tiež prorok ako ty, a anjel ku mne
prehovoril Hospodinovým slovom: Vráť ho k sebe do svojho domu, nech si zaje chleba
a napije sa vody. Klamal ho. Vrátil sa teda s ním, jedol chlieb v jeho dome a napil sa
vody. Ako tak sedeli za stolom, zaznelo slovo Hospodinovo prorokovi, ktorý ho vrátil, a
zvolal na Božieho muža, ktorý prišiel z Judska: Takto vraví Hospodin: Pretože si sa
protivil Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh, Hospodin, ale
si sa vrátil, jedol si chlieb a pil si vodu na tomto mieste, o ktorom som ti hovoril: Nejedz
tam chlieb a nepi vodu! nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. Potom, keď sa
najedol a napil, osedlal osla prorokovi, ktorého vrátil. Keď prorok šiel, stretol ho na
ceste lev a usmrtil ho. Jeho mŕtvola bola pohodená na ceste a osol stál vedľa nej. Aj lev
stál vedľa mŕtvoly. Práve šli okolo mužovia a zazreli mŕtvolu pohodenú na ceste, aj leva
stojaceho vedľa mŕtvoly. Šli teda a vyrozprávali, čo videli v meste, v ktorom býval starý
prorok. Keď to počul prorok, ktorý ho vrátil z cesty, povedal: Je to Boží muž, čo sa
sprotivil Hospodinovej reči, takže Hospodin ho vydal levovi. Ten ho roztrhal a usmrtil
podľa slova, ktoré mu hovoril Hospodin. Potom povedal synom: Osedlajte mi osla! Keď
mu ho osedlali, odišiel a našiel mŕtvolu pohodenú na ceste. Osol a lev stáli vedľa nej.
Lev nezožral mŕtvolu a neroztrhal osla. Prorok zodvihol mŕtvolu Božieho muža, uložil
ju na osla a priniesol späť. Došiel do mesta starého proroka, aby ho oplakal a
pochoval. Potom uložil jeho mŕtvolu do svojho hrobu a žalostil nad ním: Ach, brat
môj! Keď ho pochoval, povedal svojim synom: Keď zomriem, pochovajte ma do hrobu,
v ktorom je pochovaný Boží muž. Moje kosti uložte vedľa jeho kostí. Lebo sa iste splní
slovo, ktoré prevolal na pokyn Hospodinov proti oltáru v Bételi a proti všetkým
výšinovým svätyniam, čo sú v samárskych mestách. Po tejto udalosti sa Járobeám
neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu určil výšinových kňazov z vrstiev ľudu. Komu
sa chcelo, toho ustanovil výšinovým kňazom. To bolo pre Járobeámov dom podnetom k
hriechu, aby bol vykynožený z povrchu zeme.                                   1. Kráľov 13, 11-34

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi,
myslím, že zo všetkých príbehov o Járobeámovi sa mi práve tento zdá najsmutnejší.
Vidíme v ňom totižto dôsledok Járobeámovho konania nielen pre neho samého, pre
Izraelské kráľovstvo, ale vidíme dôsledky odklonenia sa aj priamo v živote bežných
ľudí, a to dokonca tých, ktorí boli, či mali byť Božími služobníkmi. Vidíme tu troch ľudí,
z ktorých každý bol Pánom Bohom povolaný, pozvaný k službe Jemu. Ako to dopadlo?
Ako prvého si všimneme toho starého proroka z Bételu. Nemyslím si, že to bol nejaký
falošný prorok, jeden zo samozvancov, ako kňazi, ktorých Járobeám ustanovil bez
Božieho povolania, bez Božej vôle. Nie, toto bol naozaj Boží prorok, človek povolaný
Hospodinom mocností, Bohom, ktorý bol Záchrancom a Vykupiteľom Izraela. Bol
povolaný, aby zvestoval Božie slovo, aby viedol Boží ľud po správnych cestách, aby ich
vyučoval a povzbudzoval v nasledovaní Hospodina. Ale nerobil to. Nikde nečítame, že
by sa nejaký prorok v Bételi ozval, keď tam Járobeám postavil zlaté teľa a vyhlásil ho
za Záchrancu Izraela. Neprotestoval, keď boli ustanovení nepraví kňazi a ani keď si
kráľ vymýšľal sviatky, ktoré nevyvyšovali Hospodina. Bol ticho. Nehlásal Pravdu.
Prispôsobil sa dobe, okolnostiam, pretože? Nik z nás nevie prečo, ale bolo a je smutné
vidieť proroka Božieho, ktorý prestal byť prorokom, ohlasovateľom Božieho slova.
Tým druhým bol Boží muž, nazvime si ho „mladý prorok“. Bol poslušný Božiemu slovu,
keď šiel a odovzdal kráľovi veľmi nepríjemný odkaz od Hospodina, dokonca presne
podľa Božej vôle odišiel od kráľa Járobeáma a nepoškvrnil sa jeho pohostinnosťou. Bol
rozhodnutý vždy poslúchať svojho Pána a Záchrancu. Ale potom stretol starého proroka.         V tej nepriateľskej krajine, kde ľudia uctievali zlaté teľa a tvrdili, že je to Hospodin mocností, zrazu stretáva „kolegu“ proroka, Božieho muža, veriaceho človeka.
Aká radosť, aké potešenie. Veď veriaci potrebuje iného veriaceho, potrebuje spoločenstvo, potrebuje vzájomné povzbudzovanie sa. I keď spočiatku naozaj stál na Božom slove, bol mu verný, nakoniec sa nechal oklamať starým prorokom. Chcel sa nechať oklamať ☹, pretože túžil ísť so starým prorokom, porozprávať sa, nebyť „sám“? Prehliadol však zásadnú vec, totiž, že nové „Božie slovo“ bolo v priamom rozpore s tým, čo počul od Hospodina predtým a išiel s prorokom z Bételu k nemu domov. Taká „maličkosť“. Taká nepodstatná vec. Veď bol „chudáčik“ oklamaný, zvedený, za nič nemohol. Ale i tak mu zaznelo slovo súdu. Pretože si sa protivil
Hospodinovej reči a nezachoval si príkaz, ktorý ti dal tvoj Boh, Hospodin, ale si sa
vrátil, jedol si chlieb a pil si vodu na tomto mieste, o ktorom som ti hovoril: Nejedz tam
chlieb a nepi vodu! nevojde tvoja mŕtvola do hrobu tvojich otcov. A naozaj. Mladý
prorok, napomenutý Hospodinom, sa vracal domov a po ceste zahynul. Taká bola Božia
vôľa a Božie varovanie. Starý prorok možno až vtedy uveril proroctvu, ktoré povedal
Járobeámovi, postaral sa o telo mladého proroka a vyslovil túžbu byť pochovaný v jeho
hrobe. Akoby to bolo podstatné. Nie je podstatné, kde sme pochovaný, aký máme
pohreb, ale to, či poslúchame svojho Pána a Spasiteľa kým sme tu, na tejto zemi.
Tým tretím človekom, ktorý je tu spomenutý, bol Járobeám. Po tejto udalosti sa
Járobeám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale znovu určil výšinových kňazov z vrstiev
ľudu. Komu sa chcelo, toho ustanovil výšinovým kňazom. To bolo pre Járobeámov dom podnetom k hriechu, aby bol vykynožený z povrchu zeme. Kráľom neotriaslo nič. Ďalej
sa rúhal Hospodinovi a Jeho zákonu a odsúdil seba i svoju rodinu, dom k záhube.
Čo tento príbeh učí nás? Mňa, teba – tých, ktorí boli v krste povolaní k nasledovaniu
Pána Ježiša Krista? Dve dôležité pravdy: 1. Že poslušnosť Božím prikázaniam je
veľmi dôležitá: … ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť
otcov na synoch, do tretieho a štvrtého pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a
preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. (2M 20,5-
6), lebo je dôkazom našej lásky k Nemu: Ak ma milujete, budete zachovávať moje
prikázania. (J14,15) 2. Že nie všetko, čo znie ako Božie slovo, Božím slovom aj je a že je veľkou Božou milosťou, ak to pomocou Ducha Svätého dokážeme vždy rozpoznať.
Niekedy sa však aj my dáme zviesť, možno pod vplyvom „kráľa“ možno pod vplyvom
„brata“. Poznáme Božie slovo, poznáme Božiu vôľu, ale… Niekedy je pohodlnejšie
neposlúchnuť. Niekedy je jednoduchšie prispôsobiť sa. Niekedy je príjemnejšie nechať
sa zviesť. Veď sú to len maličkosti. Veď to človek nemusí brať až tak vážne, atď., atď.
Vďaka Bohu za to, že poslal svojho Syna na túto zem, aby na seba zobral všetky naše
viny. Aj tie „maličkosti“. Pretože žiaden hriech nie je maličkosť, každý je prudko
smrteľný. Pamätajme na to! Pamätajme na mladého proroka a dajme pozor na slová,
ktoré počujeme, aby nás nezviedli od tej Pravdy, ktorú prijímame z Božieho slova.
Prosme, aby sme vedeli rozpoznávať duchov a keď poblúdime, keď sa necháme zviesť,
príďme pod Kristov kríž. On jediný je našou záchranou.                                       Amen.

Oznamy:
• Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp. Biblická
hodina bude vo štvrtok o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom, v tretej kapitole. Ženská skupinka v sobotu o 18.30 hod a budeme študovať 9.kapitolu Skutkov apoštolských.
• Vždy v stredu večer je na Rádiu Regina evanjelická pobožnosť – aj túto stredu o 17.30 hod.
• Na konvente, ktorý sme mali koncom roka, sme schválili výšku cirkevného príspevku na tento rok 12,- €. Prosím, aby sme sa navzájom informovali.