Zborový život v mesiaci august

Nakloň, Hospodin, ucho a počúvaj. Otvor oči, Hospodin, a viď!
2.Kráľov 19,16

 

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: