2. adventná nedeľa

Piesne: 1, 635, 16

Text: Ž 84

Modlitba: Pane Bože, Otče náš nebeský, v radostný deň pamiatky posvätenia tohto chrámu ďakujeme Ti za všetko požehnanie, ktoré si našim predkom i nám dal na tomto mieste, kde Teba oslavujeme a vzývame. Zachovaj nám tento príbytok slova a sviatostí, aby v ňom rástlo spoločenstvo veriacich a vyznávajúcich Teba, Boha v Trojici jediného. A keď raz v Tvojom mene odídeme z časnosti na večnosť, daj nám miesto v nebeskej svätyni, kam nás predišiel Veľkňaz našich duší, Tvoj Syn a náš Pán, Spasiteľ sveta, požehnaný na veky vekov. Amen.

Ajhľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka; Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú plné hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňov opatril uzdou, čo zvádza na scestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku Skale Izraela.                                  Iz 30, 27-29

Bratia a sestry,

krásnym spôsobom sa nám každý rok prepletá téma druhej adventnej nedele –    Kráľovstvo Božie prichádza – s Pamiatkou posvätenia chrámu v Jamníku. Vedie to naše myšlienky trochu vyššie a trochu ďalej než len k budove, jej histórii či architektúre. Ukazuje nám totiž tento náš kostol ako dôležitú súčasť prichádzajúceho Božieho kráľovstva. Veď tu znie Slovo Božie, svedectvo o kráľovstve a predovšetkým svedectvo o Kráľovi. Kráľovi, ktorý prišiel kedysi dávno pre naše spasenie, ktorý prichádza vždy nanovo cez zvestované slovo Božie a jedného dňa príde ako Kráľ kráľov a Pán pánov. A my, ktorí v tomto chráme to Jeho slovo počúvame a nechávame sa ním napĺňať, sme vždy nanovo Jeho vyslancami, vyslancami kráľovstva Božieho.

Čo nám zvestuje Božie slovo dnes? Čo pre nás znamená to: Kráľovstvo Božie prichádza. V prvom rade si dnes chceme pripomenúť, čo kráľovstvo Božie nie je. Nie je to zemepisné územie! Prinajmenšom nie predovšetkým. Nie je to lokalita kdesi hore, vzdialená od nás tisícky kilometrov, ani nejaké miesto na zemi, kde to „Božie kráľovstvo“ človek vybuduje, ako sa o to mnohokrát ľudia snažili. Nie je to ani čosi, čo nastane až raz, v ďalekej budúcnosti. V Ježišovi sa priblížilo Božie kráľovstvo (Mk 1, 15). Od prvého príchodu Pána Ježiša je Božie kráľovstvo prítomné vo svete, je medzi nami (L 17, 21-22). Veď pojem kráľovstvo Božiev skutočnosti vyjadruje predovšetkým Božiu prítomnosť a Božiu vládu vo svete i v našom živote. Kde sa presadzuje Božia vláda, kde Boha začneme poslúchať, žiť podľa Jeho slova, vtedy a tam je Božie kráľovstvo prítomné.

Nám, ktorí sme navyknutí na demokraciu, môže pojem Božie kráľovstvo pripadať cudzo. Môže sa nám javiť až ako nebezpečný, ak si pripomenieme všetkých tých neobmedzených vládcov od Alexandra Veľkého po Stalina. Ale Kristus je dobrý vládca, dobrý kráľ. A kde je dobrý kráľ, tam jeho charakter, hodnoty a osobnosť určujú charakter a rebríček hodnôt jednotlivých občanov kráľovstva. Teda, …  tak by to aspoň malo byť. Žiaľ, mnoho ráz nie je. To vidíme aj v dejinách Izraela.

V posledných pár mesiacoch na našich biblických hodinách čítame knihy Starej zmluvy. V knihe Genezis vidíme úžasnú Božiu zachraňujúcu milosť a Jeho starostlivosť o rod Jákobov, budúci Izrael. V knihe Józue čítame o Božom sprevádzaní svojho ľudu do zasľúbenej zeme a všetky tie víťazstvá, ktoré za nich Hospodin vybojoval. Ale kniha proroka Ozeáša už hovorí o národe, ktorý zabudol na Hospodina a rozmnožil svätyne cudzím Božstvám. Chrámov mali habadej, len v nich nezvestovali Hospodina mocností. Boli Božím ľudom, navonok vyznávali Boha Abraháma, Izáka a Jákoba, ale v skutočnosti boli ďaleko od Neho.

O tom hovorí aj prečítané slovo proroka Izaiáša. Keď sa opäť raz Boží ľud ocitol v situácii ohrozenia, neobrátil sa k Hospodinovi, spoliehal na Egypt. Na krajinu, odkiaľ ho Hospodin vyslobodil! Obracanie sa k Egyptu pritom bolo priamym porušením Božieho zákazu: Nesmie vodiť ľud späť do Egypta, aby si obstaral viac koní, lebo Hospodin vám povedal: Nikdy sa už nevracajte touto cestou! (5M 17, 16). A keďže zmluvy boli v staroveku spojené s obetovaním, bol Boží ľud ohrozený modloslužbou. Preto mu tak naliehavo znel varovný prorocký hlas: Beda odbojným synom – znie výrok Hospodinov – ktorí kujú plány, ale bezo mňa, uzavierajú spojenectvo, nie však podľa môjho ducha, aby tak hromadili hriech na hriech; ktorí sa dávajú na cestu do Egypta, hoci sa mojich úst nepýtali – aby hľadali útočisko v ochrane faraónovej a utiekali sa do tône Egypta. Ale faraónova ochrana bude vám na hanbu a útočisko v tôni Egypta na potupu. (Iz 30, 1 – 3)

Toto varovné prorocké slovoznie aj pre naše uši, moje a tvoje srdce. Na čo sa my spoliehame? Čo je dnes naším Egyptom? V akých oblastiach života plánujeme bez Hospodina? Tieto otázky nepriamo zaznievajú z dávnych prorockých slov aj nám. Dnešnú dobu výstižne opísal Marek Vácha: „V minulosti sa partner hanbil, keď sa zaľúbil do kolegyne. Dnes povie, že je polyamorický, čo znamená, že súčasne miluje dve a viac žien. Taký on je, tak to má v sebe nastavené. Čo si už s tým počať? … Kdeže hriech alebo osobné zlyhanie!“ A neplatí to len o osobných vzťahoch. Ak zažívame v našej krajine i cirkvi mnohú duchovnú biedu, tak neraz preto, lebo sa nepýtame Hospodina, východisko a útočisko hľadáme inde ako u Neho.

Pán, na ktorého sa mnohí už neobracajú, nepýtajú sa Jeho úst (na to, čo hovorí Jeho slovo), Pán, ktorý sa zdá byť ďaleko, však opäť príde. Tí, ktorým je na smiech, že Boží ľud dúfa len v meno – iba v nejaký výmysel – budú zahanbení. Ajhľa, meno Hospodinovo prichádza. Meno Hospodinovo je Božia moc, Boh sám. Jeho hnev páli, ťažké je Jeho bremeno. Jeho pery sú plné hnevu a Jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeľuste kmeňov opatril uzdou, čo zvádza na scestie

Hoci text opisuje hrozný Hospodinov príchod a Jeho desivé pôsobenie, predsa je súčasťou Božej záchrany. Pán potrestá tých, ktorí sa stavajú proti Jeho ľudu. Tu prorok myslel na Asýriu. Jej vojsko, ktoré obkľúčilo Jeruzalem, bolo záhadne zničené – dočítame sa o tom u Izaiáša v 37. kapitole. Anjel Hospodinov predivným spôsobom pobil vojsko Asýrie. Nebola to záchrana, ktorú si vydobyl ľud, ale ktorú spôsobil Hospodin. Noc, v ktorej bolo asýrske vojsko porazené, nebola noc, o ktorej nikto nevedel, je opísaná ako liturgická slávnosť, počas ktorej bude zlo porazené a Boží ľud s radosťou zasvätí sviatok Hospodinov, záchranu spôsobenú Hospodinom, Jeho kraľovanie.

Nás to učí, že tí, ktorí nechcú počítať s Pánom Bohom, ktorých postojom je: Nechceme, aby tento kraľoval nad nami, budú zahanbení (L 19, 14 a 27). Možno vyzerajú spokojne, no bez Ježiša ich čaká večnosť mimo Božieho kráľovstva. Večnosť po akej by nikto nikdy netúžil.

Zvesť, že Božie kráľovstvo je nablízku, že prichádza, bola hlavným Ježišovým verejným vyhlásením. Mala by byť teda dôležitá aj pre nás. Sme pozvaní mať účasť na Božom kráľovstve – žiť v Jeho spravodlivosti, Jeho pokoji, Jeho radosti. Do Božieho kráľovstva vstupujeme už tu na zemi.

Advent pripomína, že v Ježišovi si Boh vyhľadal cestu k nám, uskutočnil záchrannú akciu pre spasenie sveta a každého človeka. A že opäť príde a s Ním vláda  (kráľovstvo) spravodlivosti, pokoja a radosti. Súčasťou toho prichádzajúceho kráľovstva je aj tento chrám. Zvesť, ktorá v ňom znie. Ľudia, ktorí v Ňom počúvajú slovo evanjelia o záchrane hriešnika. Ľudia, ktorí už tu na zemi svojím životom reprezentujú svojho Kráľa, Jeho záujmy a hodnoty. Áno, my reprezentujeme Toho, ktorý sa z lásky k nám stal človekom, pre nás podstúpil smrť a opäť príde. Už nie v chudobe, bezbrannosti a ponížení, ale bohatstve svojej moci a slávy. Urobil všetko pre to, aby sme mohli byť súčasťou Božieho kráľovstva. Buďme za to vďační, radujme sa z toho a buďme ako tí, o ktorých prorok hovorí: Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svätí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku Skale Izraela. Choďme aj my na vrch Hospodinov, otvorme svoje srdcia Jeho slovu a využime každú príležitosť, aby Trojjediný Pán budoval Božie kráľovstvo v nás i skrze nás.                Amen.

28.11.2021

  1. Na bud. nedeľu – adventnú – budú služby Božie z Bratislavy – Petržalky o 10.00 hod. na Trojke
  2. Vyučovanie konfirmácie bude zajtra o 18.00 hod. online.
  3. Biblická hodina pre dospelých bude v stredu o 18.30 hod. online.
  4. Biblická hodina pre dorast bude v piatok o 18.00 hod. online.
  5. Do utorka 7.12. stále prebieha evanjelizácia Každý večer o 18.00 hod. na linku:https://www.youtube.com/…/UCk…/featured.
  6. Stále je umožnená osobná pastorálna starostlivosť a možnosť prislúženia Večere Pánovej, či už v domácnosti alebo jednotlivcom v kostole. Prosím, využite túto možnosť v adventnom čase.
  7. V prípade, ak by bolo potrebné niekomu nejako pomôcť – ísť na nákup, urobiť nákup, odviezť k lekárovi, na očkovanie a pod., prosím prihláste sa na fare: 0445222367, 0903566745
  8. Prijali sme milodar: Pri 115. výročí posvätenia kostola v Jamníku obetujú presbyteri v Jamníku na opravu zvona: 100,- €.

Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca.