Adventné večerné služby Božie_8.12.2021

Piesne: 5, 9, 609

Text: Izaiáš 55, 1-7

Modlitba: Buď Ti česť a chvála, Pane Ježiši Kriste, že si sa pre nás stal človekom a opustil si svoju slávu, aby si sa stal naším Vykupiteľom a Prostredníkom Božej milosti. Túto Tvoju veľkú milosť si chceme v tichom adventnom čase nanovo uvedomovať,  ňou sa posilňovať a potešovať.  Za to, že si pre nás vykonal také veľké veci, Ťa oslavujeme a chceme oslavovať až na veky vekov. Amen.

Keď hovoríš: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, aj úbohý, aj chudobný, aj slepý, aj nahý, radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Rozhorli sa teda a kajaj sa!                                                                                                             Zj 3, 17-19

Bratia a sestry,

občas v správach zachytím informáciu o ľuďoch, ktorí podstúpili veľké množstvo plastických operácií, aby sa pripodobnili nejakému svojmu idolu, alebo aby dosiahli to, čo považujú za vrchol dokonalosti. V konečnom dôsledku to nedopadá dobre, ale oni v tom pokračujú ďalej a ďalej, lebo im nemá kto povedať pravdu, alebo tú pravdu možno nechcú počuť. Pravda sa totiž nie vždy počúva dobre.

Pravdu nechceli počuť ani v cirkevnom zbore v Laodikei. Amen, Verný a pravý svedok, Počiatok Božieho stvorenia, ich varoval, že s nimi niečo nie je v poriadku, že ich kresťanstvo nie je také dokonalé, ako si myslia. Boli vlažní. Takpovediac ani ryba ani rak. Boli kresťania, ale svoju vieru nežili. Nedávno som v článku na chcemviac.sk čítala zaujímavé slová: „Jakub 2:17 vraví, že aj viera, ak nemá skutkov, je sama osebe mŕtva. Takže kedykoľvek mi chýbajú dobré skutky, ako čítanie Biblie, mojím hlavným problémom nie je lenivosť alebo málo disciplíny. Mojím problémom je málo viery. Neverím tomu, čo Boh zasľúbil vo svojom slove.“ Myslím, že veľmi pekne vystihujú to, čo sa dialo vo vlažnom zbore v Laodikeji. Prestali veriť svoju Spasiteľovi, prestali veriť Jeho slovu a zasľúbeniam a skĺzli k niečomu, čo sa na živú vieru vôbec nepodobalo.

Oni to však nevideli. Naopak, mysleli si, že sú na tom veľmi dobre: som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem. A práve v tom – nič nepotrebujem, nikoho nepotrebujem – bol ich najväčší problém. Vystačili si sami so svojou spravodlivosťou, vierou, skutkami, šikovnosťou, postavením… Nič nepotrebujem znamenalo, že nepotrebovali ani Krista a Jeho milosť voči nim. Keď sa kresťan dopracuje k takémuto mysleniu, je to najväčšia možná tragédia v jeho živote. Preto veriacim v Laodikei znejú veľmi, veľmi prísne slová. Ak dovolíte, zacitujem ich v najstaršom slovenskom preklade, v Roháčkovom z roku 1936: a nevieš, že si ty biedny i mizerný na poľutovanie i chudobný i slepý i nahý.

Slová Pána Ježiša sú veľmi prísne, až by sme možno dnes povedali za čiaru. Úbohý? Na poľutovanie? Môže takto hovoriť Ten, kto je v Božom slove vykresľovaný ako stelesnenie dobroty a láskavosti? Pozor! Ak dobre čítame evanjeliá, vidíme, že Jeho slová vedeli byť aj prísne aj napomínajúce a dokonca niekedy veľmi tvrdé. Kedy? Keď videl presne tento stav mysle človeka: nič nepotrebujem. Tam, kde si ľudia o sebe čosi namýšľali, nasledovali slová napomenutia. Tam, kde hľadali milosť a záchranu, prichádzali slová povzbudenia. Laodikejskí potrebovali slová napomenutia. Pretože nevideli, ako na tom reálne sú: chudobní, slepí, nahí.

Predsa však Pánove slová napomenutia neboli slovami súdu, ale nádeje. Nepovedal: ty si taký a taký, tebe už niet pomoci! Nie. Ponúkol im pomoc. … radím ti: kúp si odo mňa ohňom prepáleného zlata, aby si zbohatol, biele rúcho, aby si sa odel, aby sa neukazovala hanba tvojej nahoty, a (kúp si) kolýriovej masti pomazať si oči, aby si videl. I keď oni na Neho zabudli, vzdialili sa Mu, On im ponúka šancu na záchranu. Kúp si odo mňa – hovorí. V Ňom, jedine v Ňom, Pánovi Ježišovi, je záchrana. Len On môže ponúknuť očistenie od hriechov, len On môže našu biedu zakryť svojou spravodlivosťou, len On dáva svojho Svätého Ducha, aby naše oči uvideli Pravdu.

Ako si však môžu Laodikejskí niečo kúpiť, keď sú biedni, aj úbohí, aj chudobní, aj slepí?  Na to je jednoduchá odpoveď. Poznal ju už prorok Izaiáš:  Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí. (Iz 55,1) Všetko, čo Pán Ježiš ponúka, je zadarmo. Je to dar Jeho milosti. Možno preto sa to prijíma tak ťažko. Znamená to totiž uvedomiť si, že som biedny a úbohý, že som žobrák, ktorý môže Bohu ponúknuť tak akurát svoje hriechy, pýchu a častokrát aj tú kresťanskú vlažnosť. Žobrák s prázdnymi rukami, ktorý čaká na dar, ktorý mu niekto dá. Žobrák, ktorý veľmi potrebuje Božiu milosť. Laodikejskí túto milosť zahodili. Ale Pán to s nimi nevzdal. Napomína ich, lebo platí: Ja všetkých, ktorýchkoľvek milujem, vychovávam a trestám. Hovorí im Pravdu, aj keď sa nepočúva dobre, pretože len tak môže byť ich život premenený.

A to platí aj pre nás dnes. To adventné: Rozhorli sa teda a kajaj sa! Slová Pána Ježiša Krista stavajú zrkadlo aj dnešnému kresťanstvu. Je to ešte to pravé kresťanstvo plné pokánia a pokory, alebo sa už len v cirkvi navzájom ťapkáme, akí sme dobrí? Sme, som ochotný počúvať aj tvrdšie Božie slovo, aj slová napomínania, alebo len sladké reči o prijatí a láske? Spoliehame sa celým srdcom na Ježiša Krista a Jeho milosť, alebo máme pocit, že nič nepotrebujeme, lebo si vystačíme s tým, čo sme a čo máme? Pán Ježiš nás volá k sebe. Napomína nás, pretože nás miluje. Chce nám pomôcť.

Tento týždeň prišiel na faru jeden brat zo zboru, pretože sa mu nepáčilo niečo, čo som urobila, a tak mi to prišiel povedať. Ako starší brat. Do očí. V láske. Nie poza chrbát, nie pokrytecky na konvente, ale medzi štyrmi očami. Bola som za to vďačná. Jeho napomenutie môže zmeniť môj život aj službu k lepšiemu. Prosme, aby bol tento adventný čas pre nás všetkých časom dobrého Božieho napomenutia. Otvorme preň svoje srdcia, aby sme boli uzdravení, aby sa naša viera i náš život menili k lepšiemu. Na Božiu slávu.                                             Amen.