Služby Božie – Nový rok

V nasledovnom článku si môžete vypočuť zvukový záznam zo služieb Božích – Nový rok.

Služby Božie na Nový rok si môžete aj prečítať v textovom prevedení:

Piesne: 70, 72, 74

Text: Rim 10, 9-13; L 4, 16-21

Modlitba :Všemohúci večný Bože a láskavý náš nebeský Otče, ďakujeme Ti na počiatku tohto nového roku, keď všetko svoje očakávanie vkladáme do Tvojich rúk. Dôverujeme Tvojej svätej ochrane a skrze Pána Ježiša Krista prosíme, veď nás svojím Svätým Duchom, aby sme v novom roku i v celom našom živote konali podľa Tvojej vôle.  Prosíme aj za Tvoju cirkev v tomto svete, aby si ju viedol v duchu pravdy a lásky, zachoval nás v nej pred každým zlom a daroval nám svoj pokoj. Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu až naveky.                     Amen.

Ale povedal som vám: Aj ste ma videli, a neveríte. Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň.                                   Ján 6, 36-40

Bratia a sestry,

čo potrebujeme najviac, keď nás čaká niečo ťažké či neznáme? Predstavte si, že máte ísť na operáciu. Čo chcete počuť? Neboj sa, bude to dobré. Alebo keď vás čaká pohovor do novej práce. Opäť ubezpečenie: to zvládneš. A tak je to pri každej križovatke života, pri každej skúške, vždy, keď sa chystáme vykročiť do niečoho nového. Potrebujeme počuť slová ubezpečenia a povzbudenia.

Dnes stojíme na prahu nového roka a asi sa nebudem veľmi mýliť, ak poviem, že doň vstupujeme s väčšími obavami ako napr. do roku 2019. Iste aj vtedy sme do nového obdobia šli aj s očakávaniami aj s istým strachom, veď sme nevedeli, čo nás čaká. Posledné dva roky sme však konfrontovaní s udalosťami, o ktorých sme predtým počúvali snáď len v rámci nejakých nepodarených amerických trhákov. A to nespomínam bežné, každodenné situácie, ktoré nás tiež občas vedia potrápiť. Myslím si, že väčšmi ako inokedy potrebujeme dnes počuť slová povzbudenia. Nielen také – dáš to, to zvládneš. Potrebujeme počuť naozaj mocné ubezpečenie od niekoho, Komu veríme, Kto je nad nami, Kto je Alfou i Ómegou, Počiatkom i Koncom všetkého. Od Trojjediného Pána Boha. Takým ubezpečením sú aj prečítané slová Pána Ježiša, nad ktorými dnes chceme premýšľať. Sú to slová biblického hesla vylosovaného pre rok 2022.

Začnime však pár veršov pred samotným heslom. Pán Ježiš je tu konfrontovaný s neverou vyvoleného Božieho ľudu. Deň predtým nasýtil 5000 mužov a neznámy počet žien dvomi chlebmi a piatimi rybičkami. Obrovský zázrak. Nielen, že sa všetci nasýtili, ale ešte vyzbierali dvanásť košov zvyškov! Kto by nechcel takého kráľa. Preto Ho tí ľudia nasledovali, doslova prenasledovali aj na druhú stranu galilejského mora. Zdanlivo sa dialo to, o čo Pánovi Ježišovi išlo, ale On bol z toho v skutočnosti smutný. Aspoň tak nám znejú Jeho slová: Aj ste ma videli, a neveríte. Áno, videli Ho, zažili, dotkli sa a predsa zostali zaslepení. Nechceli totiž to, čo On naozaj priniesol. Nechceli nič viac než zázraky, nasýtenie bruška a uzdravenia. Skrátka, chceli kráľa, ktorý sa postará o ten ich vezdejší chlebík – potreby časného života. Keď im však ponúkol niečo iné, hodnoty, ktoré sa nedali chytiť do ruky, speňažiť a odložiť do banky, odmietli Ho. Nepotrebovali Chlieb života, stačil im denný krajec chleba a najlepšie zadarmo. Také to rímske: chlieb a hry. Preto: mnohí z Jeho učeníkov odišli a nechodili viac s Ním. (66.v.)

A predsa to Pán Ježiš nevzdal. Pretože dôveroval svojmu Otcovi a vedel, že: Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne. Mnohí Ho odmietli, keď nenapĺňal ich túžby, ale mnohí hľadali viac. Viac, než im môže dať tento svet. Boli to ľudia, ktorí boli ochotní vzdať sa svojich vlastných schopností, predností, spravodlivosti a s pokorou a vierou prijať dar, ktorý Pán Ježiš ponúkal. Vedeli, že v ich živote je mnoho biedy. Rôzne bremená, poviazanosti a poškvrny. Prichádzali k Nemu s bázňou, ale v nádeji, že ich Pán prijme, že im dá svoj dar milosti. A čo na to povedal Pán Ježiš? Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. Akú nádej tieto slová priniesli tisícom, státisícom ľudí. Tí, ktorí sa hrozili pohľadu na seba samého, ktorých život bol zničený a rozbitý, mali vo chvíli, keď padli k Ježišovým nohám, tú najúžasnejšiu istotu – nevyhodí ma, neodoženie. Naopak. Boli pozvaní stať sa Božími deťmi a naplno dôverovať Jeho slovám: Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. Aký protiklad voči tým, ktorí videli a neverili, pretože chceli od Pána príliš málo – len ochranu, zdravie, pomoc, každodenný chlieb. Tí však, ktorí v Pánovi Ježišovi videli Syna Božieho a uverili, že prišiel pre záchranu hriešnikov, mali a majú istotu večného života s Ním.

Stojíme na prahu nového roka, ktorý bude pravdepodobne rovnako turbulentný, ako tie predchádzajúce. Mnoho ľudí má dnes nejaké novoročné želania, iní novoročné predsavzatia a ďalší sa modlia a prosia Boha o požehnanie toho, čo je pred nimi. Ale o čo vlastne prosíme? Čo chceme? Chceme viac ako tí, ktorí síce chceli zvoliť Ježiša Krista za kráľa, ale nikdy v Neho neuverili? Iste, že túžime po zdraví, rodine, práci…, ale zároveň si v poslednej dobe iste viac ako inokedy uvedomujeme, aké je to všetko pominuteľné! Ako rýchlo to všetko môže človek stratiť. Pán Ježiš ponúka viac. Pán Ježiš ponúkol seba, ako obeť za naše hriechy a tak nám vydobyl zmierenie s Otcom. Vďaka Kristovej obeti má každý, kto v Neho verí, istotu vzkriesenia a večného života. Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta. (51.v.)

Dnes máme opäť možnosť sa rozhodnúť za kým vo svojom živote pôjdeme. Koho budeme nasledovať. Pán Ježiš nás volá k sebe a sľubuje: … kto prichádza ku mne, nevyhodím ho. On nám chce požehnať tak veľa. Iste aj tie pozemské dary – zdravie, rodinu, priateľov, prácu, veď zasľúbil: Ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? (Rim 8, 32) Ale hlavne, chce nám požehnať to, čo sa nestratí, to, čo nepominie. Seba, svoju lásku a blízkosť. Odpustenie našich hriechov a tak zmierenie s Bohom i ľuďmi. Pokoj v akejkoľvek situácii, radosť bez ohľadu na okolnosti a najmä nádej. Nádej, že sme Jeho a On nás nikdy, ale naozaj nikdy neopustí a ani nevyhodí.

Je úžasné, že aj dnes, na začiatku niečoho nového, neznámeho je nám ponúknuté ubezpečenie a povzbudenie od nášho Pána. Povzbudenie, ktoré nie je prázdnym slovom, ale je podopreté Jeho láskou a mocou. Opierajme sa oň, dôverujme svojmu Pánovi a nechajme sa Jeho milosťou niesť každý deň.                        Amen.