3. pôstne večerné služby Božie

Piesne: 97, 94, 439

Text: Iz 59, 15-21

Modlitba: Milostivý Pane Bože, ďakujeme Ti, že si svojho jednorodeného Syna vydal za nás na smrť, aby sme sa mohli na veky ukryť v Tvojom milostivom náručí. Prosíme Ťa, daj nám svojho Svätého Ducha, aby sme s pravou pobožnosťou hľadeli na veľké tajomstvo kríža a aby sme v nasledovaní Kristových šľapají našli večný život a spasenie. Nech sa tak stane pre Ježiša Krista, Tvojho milého Syna, nášho Pána a Spasiteľa, za nás ukrižovaného.                         Amen

Stojte teda: bedrá si opášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť k evanjeliu pokoja. Nadovšetko vezmite si štít viery, aby ste ním mohli uhasiť všetky ohnivé šípy tohto nešľachetníka. Vezmite si aj prilbu spasenia a meč Ducha, ktorým je slovo Božie.       Ef 6, 14-17

Bratia a sestry,

keď apoštol Pavel píše o zápasoch a bojoch kresťanského života, nie je to teória písaná kdesi spoza stola pohodlnej kancelárie. Pavlova služba, služba pre Ježiša Krista, bola plná protivenstiev a prekážok, ktoré musel prekonávať. Aj vo chvíli, keď písal list efezským kresťanom, sedel vo väzení a bol pravdepodobne reťazou pripútaný k rímskemu vojakovi. Mal tak pred očami dokonalý vzor bojovníka, ktorý mohol krásne využiť pre posilnenie svojich bratov v Efeze.

A oni, práve tak ako my, posilnenie potrebovali, aby dokázali bojovať proti mocnostiam, ktoré od počiatku sveta chcú jedinú vec: oddeliť človeka od Hospodina. Ten boj jedného dňa skončí, ale dovtedy musí byť každý kresťan pripravený brániť sa a bojovať za seba aj za iných. Čo k boju potrebujeme? Určite pripravenosť, určite odvahu, ale predovšetkým výzbroj. S holými rukami a bez ochrany sa naozaj bojovať nedá.

Dnes teda chceme premýšľať nad Božou výzbrojou. Nebude to vyčerpávajúce premýšľanie, pretože v jednej kázni nie je možné vystihnúť všetko, čo sa v Pavlových slovách skrýva. Raz som čítala, že jeden pastor vydal k tejto perikope svoj výklad a tento jeho výklad má 3 zväzky a takmer 1500 strán. A to je len jeden autor, ktorý písal o Božej výzbroji. Ale aspoň v skratke si povieme, čo je v živote kresťana kľúčové.

Ako prvé Pavel spomína opasok pravdy. Je to zvláštne, veď opasok nie je súčasťou obrannej či útočnej výzbroje. Predsa však bol dôležitý. Držal tuniku vojaka, aby mu nezavadzala počas pochodov či bojov a bol na ňom zavesený meč. Pavel hovorí o opasku pravdy. Kresťana teda v bojovej pohotovosti a pripravenosti drží pravda. Pravda evanjelia, zjavenie Boha v Ježišovi Kristovi. Keď sme nedávno na BH preberali Petrove listy, videli sme, že tam apoštol veľmi, veľmi zdôrazňoval poznanie a neustále poznávanie pravdy – teda Ježiša Krista. Ale rovnako tak mohol Pavel myslieť aj pravdivosť, úprimnosť  kresťanského života. Poznať pravdu a byť pravdivým vo viere aj v živote je niečo, čo nám naozaj pomáha nasledovať Krista.

Druhá časť výzbroje je pancier spravodlivosti. Pancier chránil hruď a zväčša aj chrbát vojaka a bol nesmierne dôležitý. Bez neho zrejme nešiel do boja žiaden vojak. Tým pancierom je podľa Pavla spravodlivosť. Ale určite nie tá naša, o ktorej prorok hovorí, že je ako pošpinené rúcho. (Iz 64,5) Nie, naším pancierom je Kristova spravodlivosť. Alebo inak povedané, je to naše ospravedlnenie skrze Krista. Byť ospravedlnený z Jeho milosti skrze vieru, stáť pred Bohom neodsúdený, ale prijatý – to je základná obrana proti akýmkoľvek útokom diabla, žalobcu, ohovárača, ktorý sa nás snaží zneistiť. Ak však máme istotu v Ježišovi Kristovi, sme chránení pred smrteľnými útokmi. Pripomeňme si: Nieto teda teraz už odsúdenia tých, čo sú v Kristovi Ježišovi. Kto bude žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. (Rim 8, 1 a 33)

Ďalšou časťou sú topánky. Kresťan si má obuť pohotovosť k evanjeliu pokoja. Aj toto sa dá chápať dvojako. Na jednej strane to môže znamenať istotu, ktorú nám dáva prijatie dobrej správy. Keď sa tešíme z pokoja s Bohom a z pokoja s bratmi a sestrami, potom máme tú najpevnejšiu pôdu pod nohami a dokážeme pevne stáť a bojovať. Ale rovnako tak to môže znamenať pripravenosť, pohotovosť ku kázaniu evanjelia pokoja. Kresťan má byť naozaj vždy pripravený prinášať slovo o Kristovi do tohto sveta. Vaša reč nech je vždy milá, duchaplná , aby ste vedeli, ako máte každému odpovedať. (Kol 4,6) Keď sa na konfirmáciu učíme 4 veci, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou života kresťana, na prvé tri si deti spomenú: slovo Božie, modlitba, spoločenstvo, ale tá štvrtá – svedectvo, nie a nie im prísť na um. Pretože na pripravenosť, pohotovosť ku kázaniu evanjelia, žiaľ, zabúda väčšina kresťanov.

Štvrtou časťou výzbroje je štít. Ten rímsky kryl vojaka od hlavy k päte. Bol skvelou obranou proti diaľkovým zbraniam – oštepom a šípom. A šípy na nás ten „nešľachetník“ strieľa neustále. Sú to zlomyseľné obvinenia, pochybnosti, neposlušnosť, žiadostivosť, strach atď. To jediné, čo na tieto útoky platí, ještít viery, keď pred sebou držíme Božie zasľúbenia, o ktoré sa opierame vierou, ktorým dôverujeme nadovšetko. Tam potom platí ubezpečenie z knihy Prísloví: On je štítom tým, čo sa k Nemu utiekajú. (Pr 30,5)

Pavel potom pokračuje prilbou spasenia. Prilba chráni hlavu, myšlienky, rozhodnutia človeka. A keď je tou prilbou spasenie, teda na jednej strane istota spasenia, odpustenia našich hriechov a na strane druhej nádej spasenia, nádej Božieho konečného víťazstva a našej večnosti v Božom kráľovstve – tak sú naše myšlienky a rozhodnutia veľmi dobre chránené. Pretože vieme, komu patríme, kam kráčame a kráčame tam s istotou a radosťou, so vztýčenou hlavou.

Poslednou súčasťou Božej výzbroje je meč Ducha. Jediná súčasť vhodná tak na obranu, ako aj na útok. A je ňou Božie slovo. Je odpoveďou na všetky pokušenia, ktoré zažívame a rovnako tak je odpoveďou na všetky otázky ľudí, ktoré dostávame ohľadom viery v Pána Ježiša Krista. Pretože len Božie slovo otvára srdcia ľudí, dotýka sa ich do hĺbky a tak ich privádza k spaseniu. Má to však jeden háčik. Kým ostatné súčasti Božej výzbroje si stačí prosto nasadiť a viac či menej ich zvládneme použiť, s mečom treba cvičiť. Kto z nás by vedel v tomto okamihu bojovať s mečom bez akejkoľvek prípravy? Nikto. Preto musíme vedieť, ako túto zbraň použiť, musíme ju poznať a dobre opatrovať. Inak povedané, musíme čítať Bibliu, aby sme ju naozaj dokázali použiť. Či už na obranu, či na útok.

Neviem, či Pavel vymenoval všetky časti výzbroje rímskeho vojaka, ale určite vymenoval všetky dôležité súčasti Božej výzbroje. Pravdu, spravodlivosť, evanjelium pokoja, vieru, spasenie a Božie slovo. Všetko toto potrebujeme mať ako pevnú súčasť kresťanského života. Je to Božia výzbroj, je to niečo, čo nám dáva Boh, ale je len a len na nás, či si ju oblečieme a či ju použijeme. Apoštol Pavel z vlastnej skúsenosti, zo svojho veľmi aktívneho kresťanského života a služby apoštola vedel,  že ju potrebujeme. Nechajme sa vždy nanovo povzbudiť k tomu, aby sme si každý deň obliekali tú Božiu výzbroj – na obranu seba, ale aj pre to, aby sme zápasili za druhých. Aj to je našou úlohou.

Amen.