Zborový život v mesiaci august

Nech zaplesajú stromy lesa pred Hospodinom! Lebo prichádza súdiť zem.

  1. 1. Kron 16,33


Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci august: