Oslovenie členov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku pred predčasnými parlamentnými voľbami 2023

Milí bratia a sestry, členovia ECAV na Slovensku,

30. septembra 2023 sa budú v našom štáte konať predčasné parlamentné voľby. Ich výsledok, ak sa nestane nič nečakané, určí charakter politického, spoločenského a ekonomického smerovania našej vlasti na najbližšie štyri roky.

Naposledy sme sa k Vám pri príležitosti parlamentných volieb prihovorili vo februári 2020. Odvtedy sa udialo množstvo udalostí, ktoré ovplyvnili náš život i politickú situáciu. Prežili sme dva pandemické roky, žijeme druhý rok poznačený vojnou na Ukrajine. Vláda mala štyri rôzne podoby a troch premiérov. Paralelne prežívame niekoľko druhov kríz. Frustrácia a strach o budúcnosť sú všadeprítomné.

Realisticky si uvedomujeme, že nejestvuje ideálna strana s ideálnym programom a politickými reprezentantmi. Naša cirkev však prešla pol tisícročím vlastnej histórie za rozličných spoločenských a politických podmienok. Generácie našich predkov sa mnohokrát zasadili o právo a spravodlivosť. Ich odkaz je pre nás poučením. Aj dnes máme otvorené oči a živú skúsenosť s politickým dianím. Určite jestvujú hodnoty, podľa ktorých sa môžeme orientovať. Samozrejme, každý má právo rozhodnúť sa slobodne.

Hodnotou je múdrosť, kultivovanosť a čestnosť kandidovaných. Nezištná služba pre „polis“ – spoločenstvo občanov. Za hodnotu nepokladajme populistické prejavy či schopnosť urážať protivníka. Kariérne či mocenské motívy kandidovaných zákonite vyúsťujú do destabilizácie demokratických inštitúcií a korupčných káuz. Vedenie štátu je najzložitejšia úloha, ktorá môže byť občanovi s politickými ambíciami zverená. Nestavme na plytký dojem. Uvažujme.

Hodnotou je odmietnutie ideológií fašizmu a komunizmu. Úcta k základným ľudským právam a slobodám. Rešpekt k autorite zákona a k rovnosti občanov pred zákonom.

Hodnotou je hájenie záujmov Slovenska. Tiež orientácia na našu bezpečnosť v rámci NATO a spolupráca v rámci EÚ, avšak rozvíjajúca sa na pôvodnej myšlienke spoločného priestoru pre voľný pohyb občanov, služieb a kapitálu, bez centralistickej regulácie.

Hodnotou je názor na manželstvo ako zväzok muža a ženy. Vytváranie ekonomicky a sociálne prajného prostredia pre fungovanie rodín s deťmi. Rešpektovanie práva rodičov na slobodné rozhodovanie o náboženskej či sexuálnej výchove svojho dieťaťa.

Hodnotou je úcta k ľudskej bytosti a ochrana jej života od počatia po prirodzenú smrť. Ochrana menšín, ale odmietnutie konceptu tzv. menšinových práv, ktorý je novou ideologickou diktatúrou meniacou podobu spoločnosti. Odmietnutie ideológie genderizmu ako nebezpečnej idey, ktorá stiera rozdiely medzi mužmi a ženami či zužuje politiku na otázku práv sexuálnych menšín. Odmietnutie nátlaku na spoločnosť v otázke registrovaných partnerstiev a zároveň odmietnutie inštitútu registrovaných partnerstiev ako tichej cesty k dosiahnutiu legalizácie manželstiev osôb rovnakého pohlavia a adopcie detí nimi.

Hodnotou je vnímanie Slovenska v jeho komplexnosti a dbanie o rozvoj regiónov. Ochota riešiť naliehavé výzvy, akými sú emigrácia za prácou do zahraničia, vyľudňovanie vidieka, nezamestnanosť, integrácia Rómov, modernizácia infraštruktúry v regiónoch, potravinová sebestačnosť, podpora malých farmárov, tvorba krajiny či ochrana prírodného a kultúrneho dedičstva.

Hodnotou je zachovanie občianskeho charakteru štátu a jeho inštitúcií. Zároveň rešpekt k faktu vyjadrenému nielen v Ústave Slovenskej republiky, ale citeľnému aj v každodennom živote, že naša spoločnosť a kultúra majú kresťanské korene. Také nastavenie vzťahu štátu a cirkví a náboženských spoločností, ktorého výsledkom je partnerstvo v sociálno-zdravotníckej, humanitárnej, školskej, vzdelávacej, komunitnej či kultúrnej oblasti, prospešné pre všetkých obyvateľov Slovenska.

Bratia a sestry, za svoje politické názory či duchovné a morálne hodnoty sa nehanbime. V napätých dňoch, ktoré sú pred nami, buďme nositeľmi pokoja a nádeje. V osobných rozhovoroch alebo v internetovom priestore diskutujme a argumentujme slušne.

Napokon, pamätajme na to, že nech by sa politická a spoločenská situácia vyvíjala akokoľvek, misia našej cirkvi trvá. Povzbudzujeme Vás, aktívne ohlasujme zachraňujúcu zvesť o Božej láske v Ježišovi Kristovi. Slúžme všetkým potrebným. Budujme komunity so vzťahmi naplnenými láskou. Buďme lojálnymi občanmi štátu a usilujme sa o jeho prospech.

Plňme výzvu z 1. listu Timoteovi 2,1-3: „Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti. Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom…“

S pozdravom Vaši v Pánovi

Renáta Vinczeová a Ivan Eľko, predsedníctvo ECAV na Slovensku
Ján Hroboň a Peter Synak, predsedníctvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku
Peter Mihoč a Ľubomír Pankuch, predsedníctvo Východného dištriktu ECAV na Slovensku

Zdroj: https://www.ecav.sk/aktuality/stanoviska-a-vyjadrenia/oslovenie-clenov-ecav-pred-parlamentnymi-volbami