Zborový život v mesiaci marec

Ak si upriamite srdcia na Hospodina …
… a budete slúžiť Jemu samému.

1. Samuelova 7,3

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci marec: