4. Nedeľa pôstna

Piesne: 81, 89, 84, 112
Epištola: Rímskym 5, 1-11
Modlitba: Bože Otče hojný v milosrdenstve a bohatý v daroch, ďakujeme Ti, že nás neprestávaš požehnávať. Aj keď zaslúžime potrestanie, Ty sa nad nami zmilovávaš ako Otec nad svojimi deťmi. I v tomto čase nám dávaš dostatok chleba duchovného i toho každodenného. Ďakujeme Ti za to a prosíme: nedaj nám zabúdať, že len ten, kto verí v Teba bude spasený. Veď nás svojím svätým Duchom po svojich cestách, vypočuj nás, poteš a rozveseľ, aby sme sa z Tvojho vykúpenia mohli vždy radovať a naplň naše srdcia istotou, že nás raz z Tvojej milosti uvedieš tam, kde Ty žiješ a kraľuješ naveky. Amen.

Evanjelium: Ján 6, 24-36
Kázeň:
Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Am 8, 11-12

Bratia a sestry, radi nosíte bremená? Radi nosíte ťažké veci – v tom doslovnom, ale aj v prenesenom slova zmysle? Asi väčšina z nás povie: nie. Neradi vláčime to, čo je ťažké. Veď môžeme prísť o zdravie, poškodiť si chrbát, či kĺby. To isté platí o nesení bremena v tom prenesenom slova zmysle. Väčšina ľudí nechce niesť priveľkú zodpovednosť, nechce na seba brať cudzie bremená, nechce sa nechať čímkoľvek zaťažiť. Chcú, chceme žiť svoj život v pohodlí, pokoji, bez toho, aby na nás ktokoľvek nakladal čokoľvek ťažké. To je úplne prirodzené.
Niekedy sa tomu však nedá vyhnúť. Presne to sa stalo prorokovi Ámosovi. Jeho meno doslova znamená Naložený; Ten, kto nesie bremeno a akýmsi zvláštnym spôsobom predznamenáva jeho úlohu, povolanie, ktoré dostal od Hospodina. Pretože byť Božím prorokom bolo a je jedna z najťažších úloh, ktoré môžeme od Pána Boha prijať. Aká bola Ámosova úloha a aké bremeno musel niesť? Bremeno pravdy.
Prorok Ámos žil a slúžil približne v 7. storočí pred Kristom. Bol to čas, kedy izraelské kráľovstvo žilo v relatívnom pokoji, prosperite, spokojnosti. Ľudia sa mali dobre, dalo by sa povedať veľmi dobre a v ich životoch bolo všetko zdanlivo v tom najlepšom poriadku. Veď, čo iné človek potrebuje než život bez vojen a konfliktov, život v dostatku, v hojnosti. A aj náboženský život v Izraeli bol celkom dobrý. Ľudia mali svoju svätyňu, kde prinášali obete Hospodinovi, kňaza, ktorý bol zástupcom Hospodina na tejto zemi. Všetko fungovalo, všetko bolo fajn. Ale… Ľudia síce navonok – formálne – zachovávali náboženské obrady: prinášali obete, zachovávali sviatky, ale ich uctievanie Boha nebolo úprimné, srdečné. To, že ľudia nebrali Božie slovo vážne, sa prejavilo na úpadku mravnosti, na úpadku manželstva, rodiny, na úpadku etických hodnôt. Hoci severné kráľovstvo za čias proroka Ámosa prežívalo hospodársky rozkvet, pod pozlátkou hmotného blahobytu sa skrývala nespravodlivosť, bezprávie a útlak. V skutočnosti nič nebolo fajn, hmotná prosperita, pocit bezpečnosti priniesli ľuďom falošný pocit istoty a uši a srdcia zatvorené pre Boha a Jeho slovo. Preto k nim poslal Hospodin proroka s posolstvom o súde, o pokání, s posolstvom, ktoré malo Izrael varovať.
Ako na to reagoval Izrael, jeho kráľ, kňazi, ktorí mali slúžiť Hospodinovi? V 7. kapitole čítame, aká bola ich reakcia: Videc, choď, uteč do Judska, tam jedz chlieb a tam prorokuj! No v Bételi už viac neprorokuj, lebo je to kráľovská svätyňa a krajinský chrám. (Amos 7, 12-13) Bola to kráľovská svätyňa, nie Božia. 🙁 Tých kňazov platil kráľ a slová, ktoré tam mali znieť, museli byť slovami chvály, súhlasu s ním a jeho vládou, pritakaním tomu, ako všetci žili. Bola to kráľova svätyňa a tam nemali znieť Božie slová a už vôbec nie slová súdu a napomínania. Akoby ľudia a dokonca kňazi povedali Ámosovi: My nechceme počuť, čo nám Boh hovorí! Chceme si žiť svoj život vo všetkom pohodlí. Nechceme premýšľať, chceme si len a len užívať. Choď a prorokuj niekde inde, nie tu!
Na začiatku tejto kázne sme si prečítali slová z 8., predposlednej kapitoly Ámosovho proroctva, slová, ktoré boli priamou reakciou na túto žiadosť, na žiadosť tých, ktorí mali byť Božím ľudom: Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Pripomenulo mi to slová Pána Ježiša: Jeruzalem, Jeruzalem, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní! Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. (Lk 13,34) Nechceli ste! Izrael nechcel počuť Božie slovo, a tak im Pán Boh svoje slovo vzal. Mali nejaké náboženské zvyklosti, mali svätyňu, mali dokonca kňazov, ale viac nemali Božie slovo! Nemohli tak poznať Pravdu, nemohli poznať Boha, nemohli nájsť správny smer a stratili to najdôležitejšie, stratili vzťah k živému Bohu. Naozaj je historickým faktom, že po prorokovi Ámosovi Hospodin už viac nevzbudil v Izraeli proroka a cca o 20 rokov bolo toto kráľovstvo zničené a jeho ľud odvlečený Asýrčanmi do zajatia.
Hľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodina, Pána – keď pošlem na zem hlad. Nie hlad po chlebe, ani smäd po vode, ale po počúvaní Hospodinových slov. Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Veľmi vážne slová, veľmi vážne napomenutie. Ale, predstavte si, aj v ňom sa skrýva nádej pre človeka. Nechceli počuť Božie slovo, zapchávali si pred ním uši, hľadali si „kňazov a prorokov“, ktorí by im hovorili len to, čo chceli počuť. Preto im Pán zobral slovo a nechal ich blúdiť. Ale tu si dobre všimnime, čo prorok hovorí: Putovať budú od mora k moru, od severu k východu sa budú túlať, aby hľadali slovo Hospodinovo, ale ho nenájdu. Kde nenájdu to slovo? Na západe, na východe (od mora k moru), na severe. Je zaujímavé, že jedna svetová strana sa tu nespomína. Juh. Smer Júdskeho kráľovstva, smer Jeruzalema a Jeho chrámu! Ak by tí ľudia naozaj túžili počuť pravé a živé Božie slovo, prekonali by svoju osobnú hrdosť a pýchu a zišli dole do Jeruzalema, mali stále možnosť počuť slovo Hospodinovo a skrze neho obnoviť svoj vzťah k Bohu. Stále tu bola možnosť, možnosť záchrany Je úžasné, že aj v tých najvážnejších slovách súdu bolo vždy aj slovo milosti.
Sme v období pôstu, v ktorom je nám vo všetkej vážnosti a bázni pripomínaná obeť Božieho Syna, Ježiša Krista. V tomto čase si nepripomíname Jeho slová, skutky, zázraky a znamenia, ale vždy nanovo Jeho smrť na kríži. Prečo? Aby sme si uvedomili veľkosť svojej viny i veľkosť Jeho milosti. Pôstne obdobie k nám prichádza so slovom súdu, ale zároveň k nám prichádza aj s úžasnou správou, dobrou správou o Božej milosti a odpustení. Preto prišiel Kristus na túto zem, preto zomrel na kríži, preto vstal z mŕtvych, aby sme my, ty i ja, mohli dostať odpustenie našich hriechov a obnoviť náš vzťah k Otcovi.
Prečítajme si Ámosa. Prečítajme si jeho posolstvo od Boha a premýšľajme nad sebou, svojím životom, svojím konaním, hodnotami. Izrael si žil svoj život a užíval si ho so všetkými výhodami svojej doby. Nerobíme my to isté? Nežijeme svoj život tak, akoby Pán Boh neexistoval? Nekladieme svojho Pána a Spasiteľa na vedľajšiu koľaj? Nie sme aj my tými, ktorí sú istým spôsobom hluchí voči Božiemu hlasu? Premýšľajme nad tým, nakoľko vzácne je pre nás, Boží ľud, Božie slovo a ako vážne ho berieme vo svojom živote? Nakoľko sme my, práve my ochotní byť mu poslušní? Stále je čas milosti, čas zastaviť sa, čas zamyslieť sa nie len nad mamonárskym spôsobom života, ale v prvom rade nad naším vzťahom k Ježišovi Kristovi. Využime to a prosme Ducha Svätého, aby otvoril naše uši i srdcia pre slovo evanjelia. Amen.
Modlitba: Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že nás v tento pôstny čas vedieš k poznaniu našich hriechov. Pomôž nám, aby sme prostredníctvom Tvojho svätého slova vstúpili do seba. Daj nám v tento čas skloniť sa v pokání pred Tebou a žiť život hodný Tvojich detí. Daj, prosíme, aby sa zdrojom toho všetkého stal Tvoj Syn Ježiš Kristus. Nech sme skrze Neho zachránení pre večný život. Požehnaj zvestovanému slovu, aby ako semeno padlo do úrodnej pôdy našich sŕdc a prinieslo hojný úžitok kresťanského života. Prosíme Ťa za všetkých chorých, trpiacich a prestrašených, za všetkých smutných a strádajúcich, za všetkých, ktorí klesajú pod akýmkoľvek krížom. Posilni, poteš, uzdrav ich, naplň nádejou svojej milosti a pomoci. Vypočuj nás, Bože, pre Ježiša Krista, nášho Vykupiteľa a Pána.
Amen.

Na stiahnutie: