Zborový život v mesiaci október

Hľadajte blahobyt krajiny, kam som vás dal odviesť, a modlite sa za ňu
k Hospodinovi, lebo v jej blahobyte bude aj váš blahobyt.

Jeremiáš 29,7

Rozpis služieb Božích a ďalších aktivít v mesiaci október: