Služby Božie – Pamiatka zosnulých

Piesne: 618, 128, 519
Text: J 5, 19-30; 1 Tes 4, 13-18
Modlitba: Drahý náš nebeský Otče, prichádzame k Tebe v tento deň, keď spomíname na našich zosnulých, lebo u Teba je nádej a potešenie aj pri smrti. Ty nenecháš opustených a bez pomoci tých, ktorí v Teba dúfajú. Ty sa ujímaš každého, kto sa k Tebe utieka. Daj, prosíme, aby aj dnes bolo pre nás Tvoje slovo svetlom, ktoré ožiari naše životy evanjeliom Ježiša Krista. V Ňom je istota vzkriesenie a nádej večného života. Povzbuď nás vo viere a v živote s Ním. Amen

Kázeň:
Ešte hovoril, keď prišli ľudia od predstaveného synagógy so zvesťou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra? Ale Ježiš, keď počul, o čom je reč, povedal predstavenému synagógy: Neboj sa, len ver! A nikomu nedovolil, aby Ho nasledoval, len Petrovi, Jakubovi a Jánovi, bratovi Jakubovmu. A prišli do domu predstaveného synagógy. Keď videl zhluknutie mnohých plačúcich a bedákajúcich, vošiel dnu a povedal im: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. A oni Ho vysmiali. Nato vyhnal všetkých, vzal so sebou otca a matku dieťaťa i tých, čo boli s Ním, a vošiel tam, kde bolo dieťa. Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň! A dievča hneď vstalo a chodilo; bolo totiž dvanásťročné. A z veľkého úžasu boli ako bez seba. On im však prikazoval, aby sa o tom nikto nedozvedel. Potom kázal dať jej jesť. Mk 5, 35-43

Milí bratia, milé sestry,
ak by bol iný čas, iná situácia, mnohí ľudia z nášho okolia a možno aj my sami, by sme v týchto chvíľach chodili po cintorínoch. Lebo taký je zvyk, tak to robia všetci. Ale zrazu to tak nie je. Nemôžeme odísť z domu – len do práce či na ten najzákladnejší nákup. Čo teraz? Budeme si vôbec môcť pripomínať Pamiatku zosnulých? Určite áno. Pamiatka zosnulých, aspoň pre nás evanjelikov, nie je spojená len s návštevou cintorína. Pre našich katolíckych bratov je to iné. Návšteva cintorína v tomto období je pre nich spojená so získaním odpustkov pre ich zosnulých. To súvisí s ich vierou v očistec, ktorá však v evanjelickej zbožnosti nemá miesto. My spomíname na našich zosnulých s pohľadom viery upreným na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. V Ňom máme nádej vo chvíli spomienky, v Ňom máme istotu večného života i keď myslíme na našu vlastnú smrteľnosť. A že sa na Neho smieme naozaj spoľahnúť, nám pripomína aj dnešný kázňový text, nad ktorým chceme spoločne premýšľať.
To, že v Pánovi Ježišovi je nádej a život, poznal na vlastnej koži aj Jairus, keď sa vo svojej bolesti upäl na Pána Ježiša. Stal sa pre neho poslednou nádejou, poslednou šancou pre jeho ťažko chorú dcéru. Pre Jaira vôbec nebolo ľahké ísť za Ježišom a prosiť Ho o pomoc.
Ako predstavený synagógy bol v úzkom vzťahu s farizejmi, ktorí neboli Ježišovi z Nazareta príliš naklonení. Skôr naopak. Neustále sa Ho snažili zhodiť, prichytiť v reči, len aby Ho mohli obžalovať a odstrániť. Jairus bol iste od nich v mnohom závislí. Ale jeho dcéra zomierala. Iste už predtým hľadal tento otec pomoc u lekárov, iste vynaložil všetko úsilie na to, aby jeho dieťa ozdravelo. Napriek tomu sa však musel dozvedieť: zomiera.
Zrazu sa v ich kraji objavil Ježiš. Aká úžasná „náhoda“. Ten Ježiš, o ktorom toľko počul. A tak sa Jairus rozhodol ísť za Ním a spoľahnúť sa na Neho. V pokore a dôvere prosil Pána Ježiša: Poď, polož na ňu ruky, aby vyzdravela a žila! A Pán šiel. Po ceste Ho však ktosi zdržal a keď sa priblížili k domu, vyšli mu oproti ľudia zo strašnou správou: Už ti dcéra umrela, načo ešte obťažuješ Majstra? To bol koniec. Už nemal žiadnu nádej. Z pohľadu človeka iste nie. Ale v Ježišovi Kristovi je vždy nádej i život. Preto i v tej beznádejnej situácii mohol zarmútený otec počuť: Neboj sa, len ver! Týmito slovami povzbudil Pán Ježiš Jaira a spolu s Ním každého z nás. V Ježišovi je vždy nádej.
Nevieme, čo Jairus prežíval, keď šiel za Ježišom. Nevieme, aká veľká bola v tej chvíli jeho viera. Veď ako sa ešte dalo pomôcť, keď človek zomrel? A predsa spolu s Pánom vošiel do domu, aby tam počul nové slová nádeje: Prečo robíte hluk a plačete? Neumrelo dieťa, ale spí. Smrť, pre človeka tak nezvratná a definitívna, bola pre Ježiša Krista ako sen. On mal moc aj jeho dcéru z tohto sna zobudiť.
Slová Pána Ježiša samozrejme vyvolali smiech. Áno, pre človeka, ktorý neverí v Pána Ježiša, je to smiešne. Bez viery, že Ježiš Kristus je Boží Syn a Spasiteľ, ktorému dal Otec všetku moc na nebi a na zemi, nad životom a smrťou, nad diablom i večným zatratením, sú Jeho slová bláznovstvom. Ale aj tu platí: … kto verí v Neho, nebude zahanbený. (R 9,33) To 100 % platilo o Jairovi. Napriek tomu, že to všetko bolo ľudsky beznádejné, nezmyselné, priam šialené, on vošiel s Pánom Ježišom: tam, kde bolo dieťa. A tam, kde vládla smrť, sa Jairos mohol presvedčiť, že napriek všetkému, napriek výsmechu neveriacich, je v Pánovi Ježišovi Kristovi nádej a život, ktoré nezničí ani smrť.
Keď Pán Ježiš prišiel do izby, kde ležalo mŕtve dievča: Chytil dieťaťu ruku a povedal mu: Talitha kumi! – to znamená v preklade: Dievča, hovorím ti, vstaň! A dievča vstalo. Tak zdanlivo jednoduchá vec a predsa neuveriteľný zázrak a div. Dievča vstalo a chodilo. To bola nádherná správa pre jeho rodičov, ale rovnako tak je to radostná správa pre nás všetkých bez výnimky. Je to evanjelium o záchrane v Ježišovi Kristovi. V Ňom je nádej a život, ktoré nezmarí ani výsmech neveriacich a nezničí ani moc smrti. Pretože, kto verí v Neho, v Ježiša Krista, v Syna Božieho, bude žiť (J 11,25) a On sa postaví v posledný deň nad naším prachom (Jób 19,25) a prevedie nás zo smrti do života. To všetko je nám zasľúbené, pretože: … tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. (J 3,16) Jairus, jeho rodina, i učeníci Pána Ježiša Krista mohli vidieť a zažiť, že aj v tej najtemnejšej hodine je v Pánovi Ježišovi nádej a život.
To je niečo, na čo sa chceme vo svojom živote spoliehať aj my. Nejeden z nás bol v podobnej situácii ako Jairus a jedného dňa pôjde každý z nás cestou smrti a umierania (ak dovtedy nepríde Pán). Je úžasné, že aj v takom, neľahkom okamihu môžeme hľadieť na nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista s vierou a nádejou. On má moc nad smrťou, On má moc nad hriechom, On má moc nad diablom. Zvíťazil nad všetkými nepriateľmi a ako nám to zasľubuje apoštol: Ako posledný nepriateľ zničená bude smrť. (1Kor 15,26) Vďaka Nemu a skrze Neho tak môžeme spomínať na našich zosnulých s vďakou a nádejou, lebo kto veril v Neho, má večný život. Iste, je tam aj smútok, veď nám určite mnohí chýbajú. Ale tam, kde je viera v Pána Ježiš Krista, chýba tomu smútku beznádej. A aj na svoju smrť smieme hľadieť s nádejou. Pretože Pán Ježiš povedal: Ja som vzkriesenie a život – kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie, a nik neumrie naveky, kto žije a verí vo mňa. (J 11,25-26) Mám, máme v Jeho kríži a vzkriesení istotu večnosti.
To nech nás nesie, povzbudzuje, prináša nádej, pokoj a radosť do každého nášho dňa. Lebo v Pánovi Ježišovi je nádej a život, ktorý nezničí ani výsmech neveriacich a ani samotná smrť. Dôverujme Mu a buďme tými, kto Ho nasledujú, lebo vtedy zažijeme zázrak vzkriesenia, zázrak nového života. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, Ty si nás aj dnes svojím slovom uistil, že si Pánom života i smrti. Prosíme, naplň naše srdcia Duchom Svätým, ktorí má moc zotrieť všetky naše slzy a utvrdiť v nás nádej vzkriesenia a večného života. Lebo veríme, že tak ako si Ty zomrel a bol vzkriesený, tak raz všetci mŕtvy vstanú zo svojich hrobov a tí, ktorí v Teba verili prejdú zo smrti do života. Dotýkaj sa, prosíme, našich sŕdc a životov, posilňuj a povzbudzuje všetkých skrúšených, dávaj nádej uboleným, silu tým, ktorí musia robiť ťažké rozhodnutiam a nám všetkým daruj svoj pokoj. Amen.

  • Každú stredu podvečer na rádiu Regina pozývame na Evanjelickú pobožnosť, vždy o 17.30 hod.
  • Biblická hodina je zatiaľ len online – každú stredu o 18.30 na https://meet.websupport.sk/BH_Lipt.Peter; ste srdečne vítaní.
  • Vyučovanie konfirmandov bude takisto online – na rovnakom linku: 2. ročník vo štvrtok o 13.30 hod. a prvý ročník v piatok o 16.00 hod.
  • Vo štvrtok bude opäť mužská skupinka online o 19.00 hod. na https://meet.google.com/pjy-wdkg-qfz

Prijali sme aj milodary:

  • Z vďaky za Božiu ochranu a pomoc pri operácii obetuje brat František Ondra na zborové ciele: 50,-€
  • Pri spomienke na manžela Júlia Zemanová obetuje na zborové ciele: 30,-€
  • Brat Félix Kermiet s rodinou obetuje pri Pamiatke zosnulých na zborové ciele: 40,-€

Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca.

Stále je na predaj Tesnou bránou, čítanie na každý deň za 3,20 a čoskoro príde aj Tranovského kalendár a Stolový evanjelický kalendár. Budú k dispozícii na fare, alebo u jednotlivých kurátorov.