Služby Božie 22. nedeľa po Svätej Trojici

Piesne: 191, 691, 520

Text: Mt 24, 4-27; Žid 10, 32-39

Modlitba: Svätý a spravodlivý Bože, prísny Sudca nekajúcich hriešnikov, Pane života nášho i smrti našej. Srdečne Ťa prosíme, daruj nám pravú múdrosť pre náš život tu na zemi i pre našu večnosť. Posilňuj nás, aby sme zotrvávali v modlitbách, v pravej viere a očakávali na príchod Tvojho Syna. Pomôž nám, aby sme žili v kresťanskej pripravenosti a raz, keď vo viere v Ježiša Krista odídeme z tejto časnosti, mohli sme v deň súdu uvidieť Tvoju na slávu. Amen

Kázeň

Zase podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Tak bude na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. Či ste to všetko pochopili? Odpovedali Mu: Áno. A On im povedal: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré.                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mt 13, 47-50

Milí bratia, milé sestry,

nedávno som s maminou pozerala prírodopisný seriál o najväčších vodných tokoch sveta, v ktorom ukazovali nielen prírodu a zvieratá, ale aj ľudí, ktorí žijú v ich okolí. Bol to pre mňa veľmi zvláštny svet, iný než poznám ja. Pre ľudí tam boli úplne bežné veci ako čln, udica, siete, ryby a všelijaké iné potvorky, ktoré vo vode žijú. Uvedomila som si, aké je to mi cudzie a v mnohom nepochopiteľné. Napriek tomu boli pre mňa niektoré informácie, ktoré tam zazneli, dôležité. Prečo? Pretože o rybárskej sieti hovorí Pán Ježiš a používa ju ako obraz kráľovstva Božieho. A je dobré, ak nám možno aj takýto dokument, pomôže lepšie pochopiť Pánove slová. Posledné nedele cirkevného roka nám všetkým „suchozemcom“, ľuďom pevne zakotveným na tejto zemi, pripomínajú veľmi dôležitú pravdu: že jedného dňa príde kráľovstvo Božie. A už nie v tej skrytej forme, keď je uprostred Božieho ľudu, keď sa do tohto sveta, tak povediac prelamuje, keď je pre väčšinu očí neviditeľné. Jedného dňa sa zjaví kráľovstvo Božie, ktoré všetko zmení a všetko premôže. Pán Ježiš ho prirovnal k sieti rybára. Čo nás cez tento obraz učí?      … podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Predstavme si takú rybársku sieť. V tom dokumente bolo krásne vidieť, ako s ňou rybári pracujú. Táto sieť je vybavená záťažou a keď rybár našiel správne miesto, s kŕdľom rýb, hodil ju tak, aby sa rozprestrela po hladine. Vďaka olovkám začala klesať a uväznila pod sebou húf rybiek. Potom už stačilo stiahnuť lanká a sieť sa začala sťahovať. Všetko, čo pod ňou zostalo, bolo vylovené. A tak to je aj s kráľovstvom Božím. Kráľovstvo Božie, tá sieť, už bola hodená. Bola hodená vo chvíli, keď sa začalo zvestovať evanjelium a ľudia počuli svedectvo o Kristovom kríži a milosti, ktorú ponúka. Dnes smieme smelo povedať, že sa toto evanjelium zvestuje po celom svete. Či osobne cez svedectvo kresťanov, službu misionárov a kazateľov, alebo cez mnohé kresťanské vysielania – televízne či online. Od chvíle smrti, vzkriesenia a vstúpenia Pána Ježiša počítame posledné časy a oná sieť sa takpovediac sťahuje. Je odpočítavané.           … podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Keď je sieť hodená, pomaličky sa skrze vodiace lanká sťahuje a naozaj platí, že v nej zostáva zachytené všetko možné aj nemožné. Ryby každého druhu – hovorí Pán. Príchod Božieho kráľovstva sa teda netýka len istého typu ľudí, len tých, ktorí v to všetko veria. Dotýka sa každého človeka. Toho, kto celým svojím srdcom verí v Ježiša Krista ako svoju jedinú záchranu a žije podľa toho; toho, kto vníma kresťanstvo, cirkev len ako súčasť istej rodinnej tradície a tiež podľa toho žije a, samozrejme, aj všetkých pochybujúcich, všetkých vysmievajúcich, všetkých, ktorí žijú akoby Boha nebolo a tento svet mal trvať naveky. Evanjelium znie a darmo sa ľudia k nemu obracajú chrbtom, zapchávajú si uši pred Božím usvedčujúcim slovom a tvária sa, že sa ich to netýka. Týka. Každého človeka na tomto svete. Každý musí voči slovu evanjelia zaujať jasný postoj.

… podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh. Je už sieť naplnená? Je čas vytiahnuť ju? To nik z nás nevie a všetky pokusy vypočítať čas Pánovho príchodu sú bludnými pokusmi, na ktoré nás nič v Božom slove neoprávňuje. Nevieme kedy, ale vieme, že jedného dňa sa tá naša pomyselná sieť zatiahne. Skončí sa čas milosti, skončí sa čas, kedy Trojjediný zhovieval, aby dal ľuďom čas na pokánie (2Pt 3,9). Slová o naplnení siete, slová o jej vytiahnutí sú teda výzvou k tomu, aby sme včas urobili záväzné rozhodnutie. Evanjelium nie je zvestované len tak, aby sme počuli niečo pekné. Nie je to nezáväzná prednáška, ktorá môže, ale aj nemusí mať vplyv na náš život. Zvesť evanjelia je vždy nanovo pozvaním rozhodnúť sa pre Pána Ježiša Krista, učiniť pokánie a prijať milosť. Lebo jedného dňa bude tá sieť vytiahnutá a bude neskoro robiť akékoľvek rozhodnutia.

… podobné je nebeské kráľovstvo sieti, ktorá – spustená do mora – zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vytiahli ju na breh, posadali si, dobré povyberali do nádob a zlé vyhodili. Keď bude sieť naplnená, keď Božie kráľovstvo príde v plnosti a zjaví sa Syn Boží, začne triedenie. Boží anjeli – hovorí pán Ježiš – oddelia zlých od spravodlivých. Zlých od spravodlivých – to sme si vydýchli. Veď my sme predsa tí dobrí, tí spravodliví. Alebo nie? Myslieť si o sebe, že sme spravodliví pre Bohom a ľuďmi bez Kristovej milosti, je tým najstrašnejším diablovým klamstvom, najväčším omylom človeka. Nik nie je pred Bohom spravodlivý, sú len ospravedlnení – teda hriešnici, ktorých ospravedlnil Ježiš Kristus svojou obeťou na kríži. A práve o tom bude to delenie. Nie na dobrých (ľudsky dobrých) a zlých, ale na zlých (neospravedlnených) a spravodlivých (ospravedlnených v Božích očiach). Tu žiadne naše ľudské kategórie a hodnotenia platiť nebudú. Bude platiť len jedno – či sme, či som prijala Kristovu milosť a odpustenie mojich hriechov. Teda, či som ospravedlnený, ospravedlnená pred Božou tvárou. Ak áno, Božie kráľovstvo sa stane mojím domovom na veky a ja budem prebývať v Božej blízkosti. Ak nie, budem vyhodená do vonkajšej tmy, na miesto bez Trojjediného Boha, bez Jeho lásky, milosti, bez čohokoľvek dobrého, čo dáva len On. … vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece; tam bude plač a škrípanie zubov. Posledné podobenstvo 13. kapitoly Matúšovho evanjelia nám teda pripomína, že sieť už bola hodená a jedného dňa, keď sa naplní, bude vytiahnutá a nastane triedenie. Triedenie na tých, ktorí spoznali veľkosť svojej viny pred Bohom a pod Kristovým krížom našli milosť a tých, ktorí možno všetko o Kristovi vedeli, ale nikdy nepokľakli k Jeho nohám a nikdy Ho neprosili o milosť. Na konci podobenstva sa Pán pýta svojich učeníkov: Či ste to všetko pochopili? To je veľmi dôležitá otázka. Pretože my môžeme poznať všetky podobenstvá naspamäť a môžeme vedieť všetko, čo sa v evanjeliách píše o Kristovi, ak sme však neporozumeli, nepochopili, čo to znamená pre nás osobne, k čomu som konkrétne ja, ty pozvaný, tak to pre nás nemá žiaden zmysel. Pochopili sme to my? Pochopili sme, že Ježiš Kristus zomrel namiesto mňa, pretože ma moje hriechy odsudzujú k zatrateniu? Pochopili sme, že zvesť evanjelia nás, mňa, teba volá k zásadnému a záväznému rozhodnutiu, ktorému Božie slovo hovorí pokánie (obrátenie, zmena myslenia)? Chápeme, že jedného dňa, a nie je to už ďaleko, bude mať to naše, moje rozhodnutie dôsledky pre večnosť, pretože budú oddelení ospravedlnení od tých, ktorí tú Kristovu milosť „nepotrebovali“ a neprijali? Že sieť sa raz zatiahne? Posledné tri nedele cirkevného roka nám pripomínajú veľmi, veľmi vážne témy, pozývajú nás k zamysleniu nad naším životom a vedú nás k prehodnoteniu nášho života, smerovania. Som pripravený, pripravená na príchod Božieho kráľovstva? Počítam vôbec s jeho príchodom? Žijem v očakávaní Pána Ježiša Krista? Som vnútorne pripravená a žijem v aktívnej službe pre Neho? Premýšľajme nad tým a buďme bdelí.  Je tu však pre nás ešte jedna výzva. Úplne posledné slová Pána Ježiša na konci týchto podobenstiev sú: Preto každý učiteľ, vyučený kráľovstvu nebeskému, je podobný hospodárovi, ktorý zo svojej komory vynáša nové i staré. Ak som naozaj pochopila Božiu Pravdu a prijala Kristovu milosť, som vyučená kráľovstvu nebeskému a mojou úlohou je tú Kristovu milosť aj zvestovať. Lebo všetci ľudia budú zachytení v tej pomyselnej sieti na konci vekov. Koľkí budú zachránení a koľkí vyhodení? To závisí aj odo mňa, aj od teba, brat, sestra. Buďme teda zvestovateľmi zmierenia a naozaj vynášajme z komory nášho srdca to, čo sme od Pána prijali a poznali. Aby čo najmenej „rybiek“ bolo vyhodených.       Amen.

Modlitba: 

Nebeský Otče, ďakujeme za Tvoje slovo. Je pre nás slovom napomenutia i povzbudenia. Napomínaš nás, aby sme sa prebudili a nanovo hľadali Tvoju milosť a nechali sa viesť Tvojim slovom. A povzbudzuješ náš, pretože aj keď sa od Teba občas vzďaľujeme, Ty nám dávaš možnosť pre nové rozhodnutia a nové začiatky. Prosím o Tvojho Svätého Ducha a Jeho moc v našich životoch. Prosíme o Tvoju milosť pre tých, ktorí majú zodpovednosť nad nami, či už sú to predstavitelia štátu alebo cirkvi. Prosíme o Tvoju silu, pre všetkých, ktorí sú aj teraz naplno v službe blížnym. Prosíme o Tvoj pokoj pre všetkých chorých i zomierajúcich. Buď sa nami a veď nás cestou večnosti.         Amen.

Oznamy:

  • Každú stredu podvečer na rádiu Regina pozývame na Evanjelickú pobožnosť, vždy o 17.30 hod.
  • Biblická hodina je zatiaľ stále len online – každú stredu o 18.30 na https://meet.websupport.sk/BH_Lipt.Peter, ste srdečne vítaní.
  • Vyučovanie konfirmandov bude takisto online – na rovnakom linku: 2. ročník vo štvrtok o 13.30 hod. a prvý ročník v piatok o 16.00 hod.
  • Prijali sme aj milodary: 

Pri pamiatke zosnulých obetuje Bohu známa rodina na zborové ciele: 100,-€ , Sestra                  Cholvadtová pri 70. narodeninách z vďaky za prijaté Božie dobrodenia obetuje  na zborové        ciele: 300,-€ .  Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z                          ochotného srdca.

  • Stále je na predaj Tesnou bránou, čítanie na každý deň za 3,20 €, tento týždeň prišiel aj Tranovského kalendár za 3,60 € a Stolový evanjelický kalendár za 3,10€. Všetky knihy sú k dispozícii na fare a u kurátorov. Tranoscius v tomto roku vydal aj niekoľko zaujímavých kníh, ktoré by som odporúčala aj do našich domácností: Augsburské vyznanie; M. Luther – Ako sa modliť; Ján Grešo – Žalmy na kazateľnici; Aurelius – Záležitosť srdca, evanjelium ako kľúč k augsburskému vyznaniu; Pavel Uhorskai – Kto sa postará o cirkev a Bengt Pleijel – Nebeský bohatí. Tá posledná kniha sa pre nás stala zvlášť vzácnou, keďže brat Pleijel túto sobotu (ako píšu jeho najbližší) zanechal pozemský život a šiel k Ježišovi. Myslite v modlitbách s vďakou na jeho život a službu a tiež aj na jeho najbližších.