23. nedeľa po Svätej Trojici – Predposledná nedeľa cirkevného roka

Piesne: 210, 690, 497

Texty: 2.Tes 1, 3-10; Mt 13, 47-50

Modlitba: Nedaj nám zabúdať na to, Pane náš Ježiši Kriste, že určite prídeš súdiť živých a mŕtvych. Pred Tvojím súdom niet úniku, všetci sa musíme postaviť pred Teba a zodpovedať sa z každej myšlienky, z každého slova i skutku. Chceme na to stále pamätať, aby sme neochabovali vo viere, nasledovaní a službe Tebe a svojim blížnym. Pomôž nám v tom verne zotrvať až do smrti, aby sme mohli prijať od Teba ten nevädnúci veniec života. Vieme, že pre svoje hriechy by sme si zaslúžili odsúdenie a zavrhnutie od Tvojej tváre, spoliehame sa však na Tvoje milosrdenstvo. Len vďaka Tvojej milosti raz vojdeme do tej radosti večnej, neskonalej, pripravenej všetkým verným v nebesiach.    Amen

Kázeň

Hrozné a úžasné veci sa dejú v krajine: Proroci lživo prorokujú a kňazi vládnu na vlastnú päsť. Ale môjmu ľudu sa to tak páči. Čo však urobíte, keď sa to skončí?                                         Jer 5, 30-31

Milí bratia a milé sestry,

občas, keď doupratujeme byt, poobzerám sa a poviem si, aké máme všetko upratané, teraz by mohla prísť návšteva. Teraz, keď je všetko na svojom mieste, keď je všetko pekné a čisté. Ale viete čo? Nepríde. Príde just vtedy, keď som nestihla povysávať koberec v chodbe – je bordový a vidieť na ňom každú špinku. Alebo vtedy, keď mám rozťahané prádlo, ktoré som ešte nestihla uložiť, alebo keď mám v obývačke kopu neožehlených vecí, ktoré som si nachystala na večer. V takej chvíli by sa mi na dverách hodil typický teenegerský nápis: „Škoda, že si tu nebol včera, práve som mala upratané.“ Presne tak ako niektoré návštevy, aj Pán Boh prichádza vždy nečakane. Božie slovo hovorí, že príde ako zlodej v noci. Nebude čakať, kým si, my ľudia, všetúčko-všetko vo svojom živote vyglancujeme a upraceme, kým budeme mať čas na Neho a Jeho slovo, kým sa rozhodneme dať Mu to miesto v našom živote, ktoré Mu patrí. Príde vtedy, keď to nebude nik čakať. Čo nájde?  Prečítané Božie slovo nám ukazuje, čo našiel, čo videl Hospodin uprostred svojho ľudu v časoch proroka Jeremiáša. Život Izraela bol v tom čase dokonalou ukážkou toho, čo sa stane, ak človek prestane počítať s Hospodinom. Keď prestane bdieť v tom duchovnom slova zmysle. Diali sa tam veci hrozné a úžasné – hovorí prorok. Teda veci zlé a diali sa vo veľkom. Ako to teda s nimi bolo, čím sú pre nás v túto nedeľu, ktorá hovorí o poslednom súde, varovaním?

A/ Proroci lživo prorokujú. Pre istotu si najprv zopakujme, že proroci nie sú veštci, teda tí, ktorí predpovedajú budúcnosť. Veštenie, predpovedanie vecí (horoskopy, vykladanie kariet…) je v Božom slove označené ako ohavnosť. Prorok nezvestuje budúcnosť, zvestuje Božie slovo, Božiu pravdu. Dalo by sa povedať, že je to taký Boží posol, kazateľ, vykladač Božieho slova. A tu sa dozvedáme, že títo ľudia, ktorí by mali byť Hospodinom povolaní hovoriť Božie pravdy, prorokujú lživo. Boli to falošní proroci. Ľudia, ktorí neboli povolaní od Hospodina, ale konali na svoj vlastný popud, či na objednávku niekoho mocného – či už kráľa, či niekoho iného. Boli „povolaní“, aby hovorili to, čo vyhovovalo im, či kráľovi alebo to, čo sa páči ľuďom. A to asi najviac, pretože ak hovorili to, čo sa páčilo ľuďom, mali z toho prinajmenšom veľa lajkov, ľudskú chválu a poprípade aj nejaké to hmotné zabezpečenie. Týmto ľuďom v žiadnom, ale naozaj v žiadnom prípade nešlo o pravdu. A už vôbec nie o tú Božiu pravdu. Vo svojej ďalšej knihe, v Žalospevoch o nich Jeremiáš napísal: Tvoji proroci predvídali klam a nezmysel, a neodhaľovali tvoju vinu, aby zmenili tvoj údel. Predvídali ti veštby falošné a zvodné. (Plač Jeremiášov 2,14) Tam, kde Boží proroci burcujú, varujú, odhaľujú vinu človeka, aby ho prebudili, aby ho priviedli k záchrane, k odpusteniu jeho vín, hovoria falošní proroci pravý opak. O pár veršov ďalej, v šiestej kapitole píše Jeremiáš: Ranu môjho ľudu liečia ľahkovážne. Hovoria: Pokoj, pokoj. (6,14) V jednej výkladovej knihe sa píše: „Falošný prorok je vždy veľmi upokojujúcim, utešujúcim kazateľom. Ak ho počúvate, vždy vo vás zanechá dojem, že tu nie je veľa zlého, nesprávneho. Samozrejme, pripúšťa, že čosi zlé tu predsa je – nie je až taký hlúpy, aby povedal, že tu nie je nič zlé. On však hovorí, že všetko je v poriadku a bude dobre aj v budúcnosti. „Pokračujte tak ako doteraz, ste v poriadku, nemusíte sa trápiť a znepokojovať ohľadom malej brány a úzkej cesty“. Ich slová boli vo svojej najhlbšej podstate uspávankou: pokoj, pokoj, spinkajte, nehľadajte pravdu, neriešte svoj život, žite si tak ako doteraz, všetko bude ok. A ľudia zaspávali a ich uši boli pre Božie pravdy, pre slovo Božieho proroka hluché.

B/ … kňazi vládnu na vlastnú päsť. Kňazi – ďalšia skupinka ľudí, zodpovedných za smerovanie a vieru Božieho ľudu. Oni sa už narodili do kňazského rodu a dostalo sa im privilégium prinášať obete za Boží ľud – boli teda prostredníkmi medzi Bohom a ľuďmi. Boli tiež povolaní, aby oslavovali Hospodina v Jeho chráme, aby vyvyšovali Jeho meno a tiež aby vyučovali Boží ľud. A čo robili? Hneď dve nesprávne veci. 1. Vládli. To naozaj nebola úloha kňaza. On mal slúžiť. Slúžiť Hospodinovi, vyvyšovať Jeho meno, nie svoje. 2. A oni nielenže vládli, oni to robili na vlastnú päsť. Podľa synonymického slovníka: vlastnými silami, podľa vlastnej vôle, bez cudzieho ovplyvňovania. Teda bez Božieho ovplyvňovania! Len a len podľa toho, čo sa im páčilo, čo oni považovali za správne. Pre koho správne? Pre nich a možno pre iných mocných krajiny. Toto sa prosto deje všade tam, kde prestáva byť stredobodom života človeka a jeho smerovania Božia vôľa. Kňazi vládli a vládli zle. Proroci lživo prorokujú a kňazi vládnu na vlastnú päsť. Ak by sme tento verš dočítali potiaľto, tak by sme mohli celú vinu, všetky problémy Izraela hodiť na koho? No predsa na prorokov a kňazov! Oni boli vinní, oni to pokazili, oni mali všetku zodpovednosť za to, čo sa dialo, keď potom Hospodin prišiel a požadoval ovocie v živote svojho ľudu. Oni za všetko mohli. Ale bolo to naozaj tak? Čítajme ďalej.

C/ Proroci lživo prorokujú a kňazi vládnu na vlastnú päsť. Ale môjmu ľudu sa to tak páči. V Roháčkovom preklade je: A môj ľud to tak miluje! Nielen kňazi, nielen proroci, aj Boží ľud niesol obrovský diel zodpovednosti za svoj život! Izraelci, muži i ženy, tí, ktorým sa dostalo milosti byť súčasťou Božieho ľudu, milovali falošné proroctvá a pokrivenú vládu kňazov. Páčilo sa im to! To je niečo pre mňa osobne úplne desivé. Áno, proroci prorokovali lži, kňazi zabudli na svoju pravú úlohu a robili to, čo im v žiadnom prípade neprislúchalo. To sa občas stáva. Ale Boží ľud mlčal. Nebojoval proti nepravdám a pokriveným zákonom. Nehľadal Pravdu. Práve naopak. Im to tak zrejme úplne pasovalo. Veď falošní proroci ich hladili, tak povediac po srsti – nič im nevyčítali, nič od nich nevyžadovali, neustále ich chválili, hovorili veľa o láske a pokoji. To bolo super. A vláda kňazov? Kým nesmerovala proti nim, kým ich osobne nijako neobmedzovala, naopak, otvárala im neohraničené možnosti pre ich vlastný prospech a obohatenie, bola veľmi vítaná. Veď mohli robiť, čo chceli, bez strachu z napomenutia či trestu. … môjmu ľudu sa to tak páči.

D/ Pred viac ako 2500 rokmi si Izrael žil naozaj veľmi dobre. Či po stránke hospodárskej, či po stránke náboženskej. Nemali sa na čo sťažovať, všetko išlo ako po masle. Žili si podľa svojej vôle a túžby, pred nikým sa nemuseli zodpovedať, veď proroci ich chlácholili a kňazi nastavili nové, progresívnejšie hodnoty a pravidlá. Nič to, že to nemalo nič spoločné s Božou vôľou a Božou pravdou. Žili si, akoby tu mali byť naveky. Ale prorok, ten pravý, Boží im dal otázku: Čo však urobíte, keď sa to skončí? A ono sa to skočilo. Nie o stovky rokov! Ešte za ich života, za života ich detí prišiel Babylonských kráľ a všetko, na čo sa spoliehali, za čím si tak stáli, bolo zničené. Čo však urobíte, keď sa to skončí? Otázka, ktorú položil prorok Jeremiáš Božiemu ľudu pred tisíckami rokov, je aj dnes prorocky aktuálna. Čo urobím, čo urobíme, keď príde koniec. A je jedno, či koniec pre jednotlivca, koniec môjho, tvojho pozemského života, alebo koniec pre celý tento svet. Čo urobím, urobíme? Ako obstojíme? Nadviažuc na úvod kázne – máme upratané? Mám istotu odpustenia všetkých mojich hriechov? Mám hodnoty svojho života zoradené podľa Božej vôle? Nechávam sa viesť Božím Duchom po Božích cestách? Je Pán Ježiš túžbou, nádejou a stredobodom môjho života? Toto sú veci, ktoré Trojjediný Pán Boh hľadá v mojom živote, na ktoré sa bude pýtať na konci dní. Čo však urobíte, keď sa to skončí? Občas sa stane, že tí, ktorí majú zvestovať Božiu pravdu, zvestujú niečo iné, lebo sa chcú páčiť ľuďom a nie Bohu. Občas ten, kto má byť prostredníkom medzi človekom a Pánom Bohom, je skôr tým, kto Božie pravdy skresľuje a prevracia. Naozaj niekedy platí: Hrozné a úžasné veci sa dejú v krajine. Ale … záleží len a len na mne samej, na tebe, brat sestra, či sa ti to bude páčiť! Či budeš milovať to falošné a skreslené, alebo budeš milovať to, čo je nám zjavené v Božom slove. Teda, či budeš milovať Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý prišiel na túto zem, aby obetoval seba samého za tvoje hriechy a viny. Milovať celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. Okolo nás sa deje a bude diať veľa zlých vecí a budeme zažívať mnoho pokušení. To ovplyvniť nevieme. Ale vieme ovplyvniť, čomu a najmä komu veríme, čím a kým sa dávame viesť a ovplyvňovať.

Bratia a sestry, návštevy sa občas ohlásia, a to je dobre, lebo sa môžem pripraviť. Upratať (hlavne obývačku) a niečo napiecť (alebo nakúpiť). Pán sa však vopred neohlási v štýle: prídem vtedy a vtedy. On hovorí: prídem a svojim nasledovníkom odporúča: tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva, a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. (Mk 13, 35-36) Buďme vždy pripravení a dbajme o to, aby naše srdce, náš život, cele patril Ježišovi Kristovi. Amen.

Modlitba: 

Trojjediný Bože a Pane náš, v pokore srdca Ťa aj dnes oslavujeme a chválime za Tvoju milosť a lásku voči nám. Za záchranu, ktorú si nám daroval v Pánovi Ježišovi, za mocné vedenie Duchom Svätým. Prosíme, pomáhaj nám, aby sme sa nedali pomýliť „pravdami“ tohto sveta a nezablúdili na ceste za Tebou. Posielaj nám pravých prorokov, ktorí nám budú zvestovať Tvoju Pravdu. Pomáhaj nám, aby sme my boli vo svojich rodinách kňazmi, ktorí Teba poslúchajú a Teba nadovšetko vyvyšujú. Daj nám srdce citlivé na Tvoje slovo, pomáhaj nám rozpoznávať duchov a mocou svojho Ducha nás zjednocuj v živote a v službe v tomto svete. Tebe sa odovzdávame a Teba prosíme o zmilovanie. Modlíme sa za našu vládu a za Tvoju múdrosť v ich živote, aby správne viedli túto krajinu. Prosíme za našich biskupov, daj nech Teba nadovšetko milujú a len Teba poslúchajú. Prosíme za rodičov a učiteľov, aby aj dnes správne viedli naše deti. Prosíme za lekárov a všetkých zdravotníkov – potrebujú Tvoju silu, nes ich vo svojich rukách. Prosíme za všetkých, ktorí sú zmätení, ustráchaní, neistí v tomto svete – daj nech Ťa poznajú ako svoj Hrad a istotu. Je tak veľa toho, za čo chceme prosiť. Uč nás modliť sa, Pane, povzbudzuj nášho Ducha a chráň naše srdcia.             Amen.

Oznamy:

  • Ženská skupinka bude v sobotu o 18.30 v online priestore https://meet.websupport.sk/BH_Lipt.Peter;
  • Biblická hodina je každú stredu o 18.30 na https://meet.websupport.sk/BH_Lipt.Peter; ste srdečne vítaní.
  • Prijali sme aj milodary: Pri príležitosti pamiatky zosnulých a 50. výročia úmrtia Márie Hybenovej si na ňu z láskou spomína vnuk Ivan Hyben s rodinou a na zborové ciele obetuje: 100,-€ Sám Pán nech podľa svojho zasľúbenia odplatí všetkým, ktorí dávajú z ochotného srdca. 
  • Stále je na predaj Tesnou bránou: 3,20 €, Tranovského kalendár: 3,60 € a Stolový evanjelický kalendár: 3,10€. Všetky knihy sú k dispozícii na fare a u kurátorov.