1. slávnosť vianočná

Piesne: 31, 40, 52

Texty: Títovi 2, 11-14; Mt 1, 18-23;

Modlitba: Milosrdný a dobrotivý Otče náš nebeský, ďakujeme Ti, že si nám svojho Syna Ježiša Krista daroval ako Spasiteľa a nás prijal za svoje deti a dedičov večného spasenia
Osvieť nás, prosíme, svojím Svätým Duchom, aby sme sa tešili z Jeho narodenia a oslavovali Jeho narodenie svätým životom. Uspôsob nás, aby sme naplnení Tvojím svätým pokojom spolu s anjelmi z celého srdca spievali: Sláva na výsostiach Bohu a tešili sa zo svojej záchrany pre tento i ten budúci život v Tvojom kráľovstve. Amen

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila. I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach. A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle! Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Lk 2, 1-20

Bratia a sestry,
vianočné sviatky sú typické tým, že do chrámov prichádzajú naozaj všetky generácie a je omnoho plnší ako zvyčajne. Tento rok to tak nie je, a predsa skrze slová evanjelia môžeme spoločne, ako rodina vo svojich domácnostiach prežívať udalosti narodenia Božieho Syna, Ježiša Krista. Skrze slová evanjelia sme sa preniesli do Betlehema, mesta Dávidovho, kde sa pred viac ako dvomi tisícročiami odohrával nezvyčajný ruch. Evanjelium o narodení Pána Ježiša Krista je plné postáv, ktoré by mohli vyznať spolu s apoštolom Jánom slová, ktoré čítame v úvode jeho prvého listu: Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života. A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám.
Zo všetkých postáv, ktoré vystupujú v biblickom príbehu o narodení Božieho Syna – Spasiteľa sveta – Ježiša Krista si chcem dnes bližšie všimnúť predovšetkým pastierov. Čo vlastne robili v Betleheme? Akú úlohu tam zohrávajú? A čo sa aj dnes môžeme od nich naučiť?

Tak v prvom rade: pastieri počuli o narodenom Božom Synovi od anjelov a išli sa na Neho pozrieť; išli sa presvedčiť na vlastné oči. Potom vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. (L 2, 17) Všetko tlmočili ostatným. Výsledkom bolo, že ľudia, ktorí pastierov počuli, sa tomu divili (L 2, 18), ale nikde sa nehovorí, že aj uverili. Táto správa teda mala najväčší vplyv na pastierov, ktorí sa vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. (L 2, 20b)

Evanjelista Lukáš, ktorý tieto správy zapísal, nás upozorňuje na to, aké dôležité je dobre počúvať. A nesústrediť sa pritom na posla alebo sprostredkovateľa správy, ale na posolstvo, ktoré prináša. Autori svätých Písem, biblických textov v mnohých prípadoch videli anjelov, dostali zjavenie priamo od Hospodina Pána, alebo ako v prípade apoštolov, poznali Božieho Syna – Ježiša Krista osobne. Povedané slovami apoštola Jána: Videli všetko na vlastné oči, pozerali sa na to, ich ruky sa Ježiša dotýkali… My dnes máme „iba“ knihu kníh a sprostredkovateľov, ktorí sú iba ľudia – kazatelia, poslovia, služobníci Božieho slova… A to je veľmi vážny problém pre spoločnosť, ktorá, ako sa zdá, trpí celospoločenskou disfunkciou pozornosti. Aké je len jednoduché nepočuť Božie slovo, pretože prichádza skrze tak nepôsobivé nástroje – kňazov, farárov, učiteľov či ďalších poslov.

Čo ale zo svedectva pastierov môže byť pre nás ponaučením je, že sprostredkovateľ je poslom, ale nie je posolstvom. Ani pastieri nemali v staroveku žiadne spoločenské postavenie, a predsa prinášajú dôležité a pravdivé vianočné posolstvo. Dajme si pozor na to, aby nám kvôli chybnej povahe poslov nič nebránilo počúvať. Aby sme neprepočuli to, čo je pre nás neraz životne dôležité. Príkladom nám v tom môže byť jedna z najdôležitejších betlehemských postáv – Mária. Ako ona počúvala Božie slovo. Evanjelista sv. Lukáš hovorí, že Mária si toto všetko, čoho bola svedkom, zachovala a premýšľala o tom v srdci. (L 2, 19) Ona to vnútorne prežívala, snažila sa to všetko pochopiť a radovala sa z toho. Ak nebudeme, bratia a sestry, ako Mária, ak nebudeme robiť obidve veci, premýšľať o Božom slove a zachovávať ho v srdci, nebudeme skutočne počuť jeho odkaz. Neprenikne nás, nepoteší, nepresvedčí a nezmení nás.

Ďalšia vec, ktorú sa môžeme od pastierov naučiť, je: nebáť sa. V tradičnom vianočnom evanjeliu sme dnes počuli, ako anjeli posilňovali pastierov zvesťou: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. (L 2, 10) Lebo spočiatku, keď sa anjel Pánov postavil vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila, báli sa bázňou veľkou. (L 2, 9) Mali strach. Nič nezvyčajné. Lebo keď sa človek dostane do Božej blízkosti, alebo hoci len do blízkosti Božích anjelov, ktorí od Neho prichádzajú, prichádza úzkosť a strach.
Nám takisto veľakrát nie sú strach a úzkosť cudzie. Bojíme sa odmietnutia a zlyhania. Ale ak by nás úplne naplnila Božia láska, nezáležalo by nám na tom, čo si myslia druhí ľudia. Bojíme sa budúcnosti, ale keby sme naozaj poznali Pána a vedeli, že má všetko pod kontrolou, dôverovali by sme Mu. Nebáli by sme sa dokonca ani smrti, pretože by sme vedeli, že budeme navždy s Ním.

Pastieri zakúsili hrôzu, keď pred nimi stáli anjeli, lebo každý človek sa cíti byť ohrozený v prítomnosti svätého Boha; vo chvíli, keď sa zjaví Božia sláva. Ale anjeli zároveň prinášajú ohromujúci správu: Už sa viac nebudete musieť báť, ak sa aj vy zahľadíte na to, na čo vám ukazujeme a čo vám zvestujeme: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Anjeli svedčia o Slove života, podobne ako neskôr všetci apoštoli. A ten život sa zjavil, my sme (Ho) videli, svedčíme (o Ňom) a zvestujeme vám večný život, ktorý bol u Otca a zjavil sa nám. (1J 1,2)To je slovo života, evanjelium, tá dobrá a radostná správa, na ktorú máme a musíme aj my hľadieť: Narodil sa nám Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!

Keď sa chceš, milý brat, drahá sestra, zbaviť strachu z odmietnutia či zlyhania, keď chceš byť naplnený Jeho láskou, keď túžiš po odpustení, musíš prijať túto dobrú správu pre svoj život. Narodil sa aj tvoj Spasiteľ. A práve preto, že ten Spasiteľ je mocný Kristus Pán, môžeš Mu veriť a dôverovať vo všetkom. Preto pozorne počúvajme, vnímajme a premýšľajme. Zachovávajme si toto všetko vo svojich srdciach.

Na záver mi, drahí moji, dovoľte všimnúť si ešte jednu postavu z Betlehema. Postavu nevýraznú, a predsa veľa vypovedajúcu. Evanjelista Lukáš zaznamenáva v správe o narodení Spasiteľa jednu veľmi veľa vypovedajúcu poznámku: v nocľahárni pre nich nebolo miesto. (L 2, 7) Áno, ide o postavu nejakého hostinského, ktorý možno už od dverí kričal: „Choďte preč, nemáme voľného miesta, sotva sa vyspím sám…“ Veď bolo sčítanie ľudu a s tým spojený exodus celého národa. Nie je však podstatný dôvod, ale to, čo odmietol. Skúsme premýšľať aj o ňom. O hostinskom, ktorý nenašiel pre Pána Ježiša miesto. Napriek tomu ani jeho čin nezabránil Ježišovmu narodeniu. Nezastavil Boží plán, ktorý mal Pán Boh so svetom i s každým človekom. Postoj hostinského poškodil iba jeho samého. Prišiel o výsadu poskytnúť prístrešie Božiemu Synovi počas Jeho narodenia.

To isté, milovaní moji, platí aj pre nás. Ak si neurobíme čas na priblíženie sa k Pánovi Ježišovi Kristovi, prídeme o možnosť spoznať svojho Spasiteľa. Stratíme to najvzácnejšie. Buďme ako pastieri. Alebo ako Mária. Dnes aj my počujeme radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. Pastieri a v podstate aj Mária počuli radostné posolstvo od anjelov. Ich reakciou bolo, že si ho pozorne vypočuli, prekonali strach a vyšli do sveta, aby priniesli radostnú zvesť ostatným. Môžeme sa od nich teda naučiť ako reagovať na zasľúbenia Vianoc. Čo sme teda dnes aj my skrze posolstvo evanjelia videli a počuli, zvestujme ďalším, vo svojich rodinách, v obciach a mestách, v krajine, kde žijeme, študujeme a pracujeme. Buďme poslami dobrej správy, šíriteľmi pokoja a Kristovho evanjelia, aby aj ostatní ľudia spoznávali Božiu lásku a našli trvalé a večné
spoločenstvo s narodeným Pánom a Spasiteľom Ježišom Kristom. Jemu sláva na veky!

Amen.

Modlitba: Oslavujeme Ťa, Pane Ježiši Kriste, za Tvoju lásku a milosrdenstvo k nám hriešnym, že si sa vzdal svojej slávy a zostúpil na zem. Stal si sa Človekom, stal si sa naším Bratom a priniesol si zmierenie a pokoj s Bohom. Tvoja láska je nepochopiteľná, Tvoje milosrdenstvo veľké, lebo miloval si aj svojich nepriateľov a svojho Otca urobil si aj naším Otcom. Tvojím príchodom sa aj nám otvorili nebesá, aby sme mohli žiť vo viere a v nádeji večného života. Pane Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za túto milosť a prosíme Ťa, daj, aby sme sa z Tvojho narodenia z celého srdca tešili a správu o spáse, ktorá nám v tieto dni zaznieva, s radosťou prijali. Daj nám svojho Ducha Svätého, aby sme mohli prijať požehnanie pri pamiatke Tvojho narodenia, aby sa Tvoja sláva rozmáhala a na zemi zavládol Tvoj pokoj. Učiň nám to, Pane, pre svoje narodenie a pre slávu svojho mena, požehnaného na veky.

Amen.