Nedeľa po Novom roku

Piesne: 72, 74, 520

Texty: 1.Pt 4, 12-19;  Ján 4, 25-40

Modlitba: Všemohúci a milostivý Bože, Ty si s nami skrze svojho Syna Ježiša Krista a zostávaš nám prítomný skrze moc a dary svojho Svätého Ducha aj v tomto roku. Pomáhaš nám a držíš nad nami svoju ochrannú ruku v každej situácii. Požehnávaš nás a tento svet svojím duchom milosti a pravdy. Ďakujeme Ti za to a prosíme Ťa, pomáhaj nám verne putovať vo svetle Tvojho slova. Nedaj sa nám báť ťažkostí života, ale uč nás horliť za dobro a spásu, aby sme hľadali i nachádzali pravdu, žili v pokoji so všetkými ľuďmi a spolu ochotne slúžili Tebe na česť a slávu.                                                                                                                                                           Amen.

A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!                                                                                                                                              Iz 6,8

Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi!

Šťastný nový rok! Týmito slovami sa zdravíme, keď sa na začiatku nového roku po prvýkrát stretneme. Čo to však je: šťastný nový rok? Je to rok, v ktorom sa cítime šťastný a spokojný; sme zdraví a máme všetko, čo potrebujeme, máme v srdci radosť a chuť do práce, darí sa nám a máme nádej, ktorá nám umožňuje hľadieť dopredu bez strachu a starostí. Áno, takýto rok je šťastný. Ale bol už niektorý rok nášho života takto šťastný? Je veľa vecí, vplyvov, síl, ktoré to naše šťastie robia veľmi nedokonalým.                                                                                            Veľký význam pre to, či sa človek cíti šťastný alebo nie, má aj to, u koho sme zamestnaní, v akých sme službách. To určite poznáme. Zlý zamestnávateľ, nepríjemný šéf aj tú najlepšiu a pre nás najpríjemnejšiu prácu dokáže pokaziť. A keď aj nemáme šéfa, máme klientov, máme dodávateľov a od nich všetkých záleží to, či je náš život spokojný. Sme závislí na nedokonalých ľuďoch, pretože sme v službách ľudí.                                                                                                     Na začiatku nového roka vás chcem pozvať k premýšľaniu, či by sme nechceli vstúpiť do lepších služieb, či by sme nemohli nájsť lepšieho zamestnávateľa, než sme mali v minulom roku. Jedného takého by som vám vedela odporučiť. Je to ten najlepší zamestnávateľ, ktorý sa o šťastie svojich zamestnancov dokáže dokonale postarať. Vstúpme do Božích služieb. Vtedy naše šťastie v novom roku nebude viac závislé na ľuďoch, ale na Bohu, o ktorom Jakub hovorí: … lebo ľútostivý je Pán a milosrdný. (Jak 5, 11c)                                                                                    Keď niekedy premýšľame, či máme prijať určitú prácu, pýtame sa predovšetkým, aká to má byť práca, do akého podniku nastupujeme. Preto aj my musíme hovoriť najprv o tom, aké je to Božie dielo, v ktorom máme byť pracovníkmi. Nuž, nie je to nejaký bezvýznamný podnik. Je to niečo veľkolepé, zodpovedajúce Božej veľkosti, múdrosti, sláve a neskonalej láske. Božie dielo zahŕňa celý vesmír a všetky veky, čo náš ľudský rozum nikdy nedokáže plne pochopiť. Jeho cieľom je budovanie Božieho kráľovstva, premena ľudského srdca, privádzanie ľudí k Ježišovi Kristovi. To nie je málo, to nie je niečo malé, troškárske. Je to tá najkrajšia a najveľkolepejšia služba, na akej smieme mať podiel. Pán Ježiš svojou smrťou zmieril svet so svojím nebeským Otcom a poslal Ducha Svätého, aby otváral a premieňal ľudské srdcia. A nás povoláva byť časťou tohto nádherného Božieho diela.                                                                                        Vieme teda, o aké dielo sa jedná. Ale, čo presne by sme v tom mali robiť my? Aká je naša úloha? Jedná sa o veľmi jednoduchú prácu. Byť svedkom. To nádherné a úžasné Božie dielo potrebuje ľudí, ktorí by svojmu okoliu, krajine, tomuto svetu prinášali praktickú ukážku toho, ako dokáže Duch Svätý znovuzrodiť ľudské srdce. Ako dokáže premeniť ľudský život tak, aby bol posvätený skutočnou láskou, čistotou, pravdou a spravodlivosťou, plus radosťou a spokojnosťou, ktorá celému nášmu život dáva úplne iný charakter. Keď niekde vznikne čo i len malý hlúčik takýchto Božích pracovníkov, aký úžasný vplyv to má, koľko ľudí začne premýšľať o zdroji ich radosti, iného života, či pokojnosti.                                                                                  Priam počujem vaše pochybnosti, bratia a sestry. My, náš zbor, naša cirkev máme byť tým húfom, ktorý svojím svedectvom premieňa svet? My tak nedokonalí, rozhádaní, ľahostajní a podobných prívlastkov by sme našli asi ešte dosť. My? Neexistuje! Ale, my musíme byť spoločenstvom, ktoré ukazuje na Krista, pretože ak ním nie sme, ak ním nebudeme, sme soľou, ktorá stratila chuť. Iste, aj medzi nami je mnoho takých, ktorí sa úplne míňajú cieľa Božieho diela a nechápu ho, ktorí tej práci skôr prekážajú a ktorí z Kristových zásad nič neuskutočňujú – ani v rodine, ani v spoločnosti. Je mnoho takých, pre ktorých je cirkev len organizácia a nie živý organizmus, ktorého hlavou je Ukrižovaný. Otázkou je, či ja chápem, aká je úloha cirkvi, spoločenstva svätých? Či mne záleží na Božom diele, či sa ja modlím za spasenie stratených, či ja svedčím o Ježišovi Kristovi a milosti, ktorú prináša – vhod i nevhod! Či podľa Izaiášovho vzoru na volanie Pána odpovedám: Tu som ja, pošli mňa!                             Teraz prichádza tá najdôležitejšia otázka. Vieme, aké dielo máme budovať, vieme, akú prácu v ňom budeme robiť, ale budeme prijatí? Izaiáša Hospodin prijal, pretože na jeho vyznanie odpovedal slovami: Choď a hovor tomuto ľudu. (Iz 6,9a) Ale tak ako pozemský pán neprijme do svojej služby každého, platí to aj o tom Pánovi nebeskom. Prijme nás, len ak budeme podobní Izaiášovi. Teda musíme byť ľuďmi, ktorí veľmi jasne vnímajú Božiu svätosť, veľkosť a slávu ako on, keď videl Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám… a počul anjelov volať: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy.(Iz 6, 1 a 3) V bázni pred Božou svätosťou musíme spolu s Izaiášom vyznávať svoju veľkú nehodnosť: Beda mi, som stratený, lebo som mužom nečistých perí a bývam uprostred ľudu nečistých perí, pretože Kráľa, Hospodina mocností, videli moje oči. (Iz 6,5) A tak ako Izaiáš musíme byť očistení od svojej biedy: zmizla tvoja vina, tvoj hriech je odpustený. (Iz 6,7) Tieto slová počul každý, kto v pokornej dôvere, vedomý si svojej nehodnosti a zároveň veľkej Pánovej milosti, padol k Jeho nohám a žiadal odpustenie. Len ten môže byť prijatý do služby Bohu kto prijal od Pána Ježiša odpustenie a bol Jeho krvou očistený. Len jemu zaznieva hlas: Syn môj, choď dnes pracovať na vinicu!(Mt 21, 28b) Sme povolaní, sme pozvaní a aj keď možno ešte máme pochybnosti, uvedomme si, že v tom Božom „podniku“ je niečo, čo dáva naším rukám vždy nanovo silu a schopnosti. Je to Božie slovo, ktoré v moci Ducha Svätého koná v nás veľké veci. Aj v našom zbore to pôjde dopredu, keď sa budeme zaoberať Božím slovom a keď si každý deň budeme vyprosovať silu z neba.                                                                                                                       Bratia a sestry, vstúpme v novom roku do Božej služby. Pracujme každý podľa darov, daných nám od Boha. Či v nedeľnej besiedke, s mládežou, so staršími, v presbyterstve, v zbore aj mimo neho, tak aby bol uprostred nás viditeľný kúsok kráľovstva Božieho. A Pán, ktorý nás volá choď a pracuj, nás bude posilňovať a našu prácu mocne požehnávať. Na začiatku nového roka Boh volá: Koho pošlem a kto nám pôjde? Odpovedzme: Tu som ja, pošli mňa! Prihlásme sa, prihlás sa do Božej služby, aby bol dostatok pracovníkov na Pánovej vinici a aby v Božom diele mohlo byť urobené všetko, čo má byť urobené. Každý deň počujeme o množstve ľudí, ktorí zomierajú. Koľkí z nich počuli evanjelium? Koľkí sa stretli so svedkom Božej milosti? A koľkí odišli z tohto sveta bez poznania Spasiteľa? Využime čas milosti a odovzdajme sa celý do služby Bohu a náš nový rok bude veľmi požehnaný.                                                      Amen.

Svätý a mocný Bože, oslavujeme Ťa, pretože si dobrý a svätý Boh a Pán všetkého. Ďakujem Ti, že sme sa mohli stať Tvojimi deťmi, vďaka obeti Pána Ježiša Krista. Aj v tomto roku Ťa chceme nasledovať a žiť v súlade s Tvojou vôľou pre náš život. Ďakujeme, že si nás stvoril s jedinečnými darmi a talentami, ktoré môžeš použiť pre svoju slávu. Chceme ísť tam, kam ideš Ty. Ukáž nám, ako Ti slúžiť, ako ísť podľa Tvojich predstáv. Potrebujeme Tvoju múdrosť, aby sme mohli to, čo si nám dal —čas, peniaze, prácu, vzťahy, zdravie — použiť na budovanie Tvojho kráľovstva a spasenie našich blížnych. Otvor naše oči pre Tvoju pravdu a pre to, aby sme videli k čomu nás povolávaš. Posilni a povzbuď nás, aby sme mali ochotu slúžiť Tebe a tomuto svetu.                                                                                                                                        Amen.