Zjavenie Krista Pána mudrcom

Piesne: 59, 35, 63
Texty: Iz 60, 1-6; Mt 2, 1-12

Modlitba: Nebeský Bože, Pane neba i zeme, chválime Ťa za to, že všetkých ľudí vedieš
k poznaniu pravdy, aby boli spasení. Osvecuješ naše temnoty svetlom svojho Ducha,
otváraš nám srdcia a ukazuješ cestu k nášmu Spasiteľovi. Vystroj nás k dielu a pridávaj
cirkvi svedkov svojho slova, ktorí by naplnení mocou Svätého Ducha mocne zvestovali
radostnú zvesť evanjelia o Božej láske všetkému stvoreniu. Pomáhaj nám verne kráčať
v tomto novom roku podľa Tvojej vôle, aby bolo oslávené a požehnané meno Tvoje
sväté naveky. Amen.

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil boh tohto sveta
myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz
Boží. Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako o
vašich služobníkoch skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari
svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.
2 Kor 4, 3-6

Bratia a sestry,
na začiatku občianskeho roka vždy vnímam meniaci sa pomer svetla a tmy. Už pred
Vianocami, po zimnom slnovrate sa to preklopí a ak doteraz pribúdala tma, teraz začína
pomaličky pribúdať svetlo. Ešte stále platí pranostika: Na Nový rok o slepačí krok, na
tri krále o krok dále. Aj keď je zima prakticky ešte len pred nami, pribúdajúce svetlo
je niečo, čo väčšine ľudí prináša povzbudenie, potešenie a nádej približujúceho sa
leta. To všetko je krásnou paralelou k sviatku Zjavenia Krista Pána. Aj v ňom ide
o pribúdajúce svetlo, o úbytok tmy, o nádej niečoho krajšieho a lepšieho ako tma
a zima. A o tom chceme premýšľať na základe prečítaného Božieho slova.
Apoštol Pavel v ňom svoju vieru v Pána Ježiša Krista prirovnáva ku svetlu, doslova
k niečomu, čo v jeho živote zažiarilo. Lebo Boh, ktorý povedal: Nech z temnosti zažiari
svetlo! – zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej.
Verím, že všetci poznáme Saulov/Pavlov príbeh, kedy ho na ceste do Damasku osvietilo
žiarivé svetlo, z ktorého k nemu hovoril vzkriesený Pán Ježiš. Vieme, že to Pavla
radikálne zastavilo na jeho ceste životom a obrátilo doslova o 180°. Z nepriateľa sa
stal misionár. Prečo? Pretože v Ježišovi Kristovi našiel a spoznal Boha. Boha, ktorý
nehľadá a neodmeňuje „superspravodlivých“, ako si dovtedy myslel, ale naopak, hľadá
a zachraňuje hriešnikov. V tom okamihu, kedy ho osvietila sláva Pánova, spoznal Pavel
naplno svoju hriešnosť, spoznal, že sa nemôže spoliehať na svoju spravodlivosť,
minulosť, rodinu, náboženstvo. Do temnoty jeho života, o ktorej možno ani sám
nevedel, prišlo svetlo záchrany z milosti.
Niečo podobné sa stalo v živote oných múdrych mužov, ktorí našli hviezdu oznamujúcu
v ich očiach narodenie Mesiáša. Možno ani sami nevedeli, čo presne hľadajú, ale vedeli,
že potrebujú niečo viac, než im ponúkal ich svet, ich poznanie, náboženstvo, tradície.
Vedeli, že hľadajú svetlo do tmy svojich životov. I keď boli múdri, vzdelaní, bohatí,
pravdepodobne ľudia s veľkým postavením, vedeli, cítili, že im chýba Svetlo. Dostali
sa do kontaktu s Božím slovom a nechali sa ním ovplyvniť, osvietiť a šli aktívne hľadať
pomoc, nádej, záchranu pre seba i svoje národy.
Ako Saula/Pavla ovplyvnilo to, že do jeho života zažiaril Kristus? Všetci vieme, že sa
stal misionárom, svedkom Ježiša Krista v celom dovtedy známom svete. On sám
hovorí: Lebo nie seba kážeme, ale Krista Ježiša, Pána; o sebe však (hovoríme) ako o
vašich služobníkoch skrze Ježiša. Z človeka hľadajúceho vlastnú spravodlivosť,
z človeka, ktorý seba vyvyšoval, považoval sa za niekoho výnimočného, oddeleného
od ostatných, sa stal služobník druhých, doslova otrok. Zmyslom jeho života sa stalo
zvestovanie evanjelia, teda rozprávanie o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, ktorý prišiel
spasiť, zachrániť hriešnikov, tých, ktorí žijú v tme, v hriechu, ktorí smerujú k smrti.
A tak Pavel prešiel doslova desaťtisíce kilometrov, hovoril s tisíckami ľudí, vyučoval
množstvo tých, ktorí uverili, staral sa o desiatky zborov a jeho listy majú dodnes vplyv
na životy Božích detí. Pretože jemu zažiarilo svetlo, pretože on našiel záchranu, robil
všetko preto, aby do tmy sveta to svetlo priniesol, aby v životoch ľudí pribúdalo svetlo
a ubúdala tma.
Nevieme, Božie slovo nám to na rozdiel od legiend nehovorí, čo presne sa dialo
v životoch mudrcov ďalej. Vieme, že našli Pána Ježiša a aj keď ich mohlo prekvapiť,
že našli malého, batoliaceho sa človeka, uverili, že je to Mesiáš a vyjadrili to svojimi
nesmierne vzácnymi darmi. Potom sa vrátili domov a… ? Čo myslíte, čo sa dialo ďalej?
Prišli domov, vyložili nohy a potom ďalej pokračovali v skúmaní hviezd alebo v niečom
inom, čo dovtedy robili? To by bolo niečo strašné. Prešli obrovskú vzdialenosť, vydali
sa mnohým nebezpečenstvám, aby našli toho narodeného kráľa židovského, urobili si
nepriateľa z kráľa Herodesa a teraz by si sadli a nechali by svoj život plynúť po starom?
Nemyslím si! Im zažiarilo Svetlo a ak niekomu zažiari Svetlo, nemôže si to nechať pre
seba. Nemôže a nesmie. Pretože národy žijú v tme. Oni putovali práve preto, že vnímali
tú tmu v sebe aj vo svojom okolí. A keď našli Svetlo, museli ho priniesť tým, ktorí žili
okolo nich, tým, ktorých stretali. Pretože inak by tí ľudia zahynuli.
Žiaľ, ľudia stále hynú. I keď je evanjelium zvestované už 2000 rokov a je zvestované
miliónom ľudí na celom svete, mnoho ľudí žije stále v tme. Dôvod je jednoduchý: Ak
je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil boh tohto sveta
myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz
Boží. Koľko ľudí odmietlo Pavlovu zvesť. Koľko ľudí sa evanjeliu, ktoré prinášal
vysmialo, útočilo a koľko bolo úplne ľahostajných. Žili a zostali v tme. Dovolili bohu
tohto sveta, tohto veku, aby zakryl ich oči, uši, mysle, aby nepočuli, nechápali, neprijali.
Aby sa im nerozsvietilo a oni nenašli novú nádej v Ježišovi Kristovi.
Iste sa s tým stretli aj mudrci od východu. Staré veci, staré zvyky sú v ľuďoch veľmi
hlboko zakorenené a neradi sa toho vzdávajú. Neradi idú z tmy do svetla, ak to odhalí
niečo nedobré v ich živote, ak to odhalí ich biedu. A to i vtedy, ak im je v tom svetle
ponúkaný liek k pomoci, k záchrane. Dôležité je, že to ani Pavla a ja verím, že ani
mudrcov neodradilo. Lebo im zažiarilo Svetlo. Lebo poznali Pravdu, našli Záchrancu
a napriek všetkým útokom boha tohto veku niesli to Svetlo, ten Život ľuďom, ktorí ho
potrebovali nájsť. To Pavel vyjadril hneď v prvom verši tejto kapitoly: Preto teda, keď
máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme. (2 Kor. 4, 1)
Nádherné slovo: neochabujeme! V tej službe, do ktorej boli povolaní, keď im zažiarilo
svetlo, nezoslabli a bojovali o to, aby to svetlo žiarilo všade naokolo. Aby tmy ubúdalo
a svetla, života, nádeje, lásky a milosti pribúdalo.
Mám veľmi rada toto obdobie. Naozaj každý deň môžeme vnímať pribúdajúce svetlo.
Pred pár dňami v počasí hovorili, že slnko zapadá pred štvrtou, dnes je to už o pár
minút neskôr. Po čase, kedy tma pribúdala, si svetlo vážime o kúsok viac. Dnes sme
počuli o ľuďoch, ktorým v živote zažiarilo, nielen zasvietilo, ale zažiarilo Svetlo Ježiša
Krista. U každého to bolo inak. Mudrci Ho hľadali, Pavel Ho prenasledoval. Mudrci Ho
našli ako malého chlapčeka, Pavel Ho stretol ako vzkrieseného a osláveného Pána. Ale
oni všetci nakoniec spoznali v Ježišovi Kristovi Záchrancu. A to zmenilo ich životy.
Zažiaril Pán v mojom, tvojom, našich životoch? Osvietil našu tmu, naše hriechy,
priniesol nám odpustenie? Zmenil, znovuzrodil náš život, naše hodnoty? Povolal nás do
svojej služby? Aj toto sú otázky, ktoré dnešný sviatok Zjavenia Pána Ježiša kladie
človeku. Premýšľajme každý sám za seba. Poctivo, úprimne, aby naše mysle neboli
zakryté, ale naopak mohli nájsť Svetlo a v tom Svetle mohli aj kráčať. Amen.

Modlitba: Pane Ježiši Kriste, zjav sa prosím všetkým ľuďom tak, ako sa v Božom slove
zjavuješ nám, aby všetci poznali, kto je pravým Pánom sveta i nášho života. Odpusť,
že ani my Ťa často nepoznávame a potrebujeme Ťa pre seba znovu objaviť ako Pána
a Záchrancu. Ty nám však vždy nanovo dávaš svoju milosť, vždy znova nás prijímaš,
nespomínaš na žiadne naše neprávosti. Pomôž nám, prosím, veriť Tebe, Tvojej obeti,
Tvojmu slovu i Tvojej vôli tak, aby sme žili z Tvojej milosti novým životom a boli jasným
a živým svedectvom o Bohu, ktorý prišiel na túto zem pre všetkých ľudí. Amen