Nedeľa po Deviatniku

Piesne: 333, 556, 365
Texty: 1. Kráľov 8, 57-58; Lk 8, 4-15

Modlitba: Spasiteľ náš, Pane Ježiši Kriste, Tvoje slovo je dobrým semenom večného života. Preto prosíme, priprav aj naše srdcia mocou svojho Svätého Ducha, aby boli vhodnou pôdou na jeho prijatie. Nech Tvoje slovo v nás prináša mocné ovocie viery, lásky a nádeje. Posilňuje nás, aby sme svoje poslanie na tomto svete, v našich rodinách, v zbore i spoločnosti konali s nadšením a horlivosťou a aby náš život prinášal prospech Tebe i našim blížnym.         Amen

Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom. A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam. Pristúpili k Nemu farizeji a pokúšali Ho: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? Odpovedal: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj!        (Matúš 19, 1 – 6)

Bratia a sestry,
v čase, keď sa korona ešte len rozbiehala, sme mohli v správach počuť prognózu odborníkov ohľadom manželstva. Predpovedali, že počas lockdownu stúpne rozvodovosť a to z jednoduchého dôvodu. Manželské páry budú spolu viac ako kedykoľvek predtým a to bude viesť k „ponorke“ a k rozpadu manželstva. Skvelá prognóza, priam návod na to, ako ukončiť vzťah v manželstve. Nie je to však, žiaľ, nové zmýšľanie. Od počiatku sveta navádza satan ľudí k tomu, aby to, čo Hospodin posvätil, oni znesväcovali a ničili. Hľadajú dôvody, výhovorky, ako sa
vyvliecť zo záväzku, ako dať priestor svojmu sebectvu. Aj v čase Pána Ježiša sa učenci hádali, čo presne bolo myslené slovami: „Ak si muž vezme ženu a manželsky s ňou žije, a potom sa mu znepáči, lebo nájde na nej niečo odporné, nech jej napíše prepúšťací list, dá jej ho do ruky a pošle ju preč zo svojho domu.“ (5M 24,1) To odporné je len cudzoložstvo, alebo to môže byť hoci aj prihorená polievka? Preto aj tá otázka, ktorú Pánovi položil jeden z farizejov: Či je dovolené prepustiť manželku pre akúkoľvek príčinu? A ako mu On odpovedá? Božím slovom. Niečím, čo Hospodin, Boh urobil a povedal omnoho skôr, ako bol uzákonený Mojžišov zákon: Či ste nečítali, že Stvoriteľ stvoril ich od počiatku ako muža a ženu? A riekol: Preto opustí človek otca i matku a pripojí sa k manželke, i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo teda Boh spojil, človek nerozlučuj! Nerieši spor vtedajších učencov, ale opiera sa o
Božie slovo a Božiu vôľu. Pripomína, že manželstvo má trvať celý život a zároveň hovorí
niečo dôležité o kvalite manželstva. A práve o tom chceme dnes hovoriť. Pán Ježiš citoval slová povedané naozaj na počiatku, keď boli muž a žena stvorení. Už vtedy bola Božia vôľa jasná: … i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Čo všetko to znamená? V prvom rade si chceme uvedomiť, že slovo telo má v biblickej reči širší význam. Nemyslí sa tu len telo v zmysle fyzickom, ale telo ako celok, ako človek, osoba. Takže Pán hovorí, že dvaja ľudia v manželstve majú tvoriť to najtesnejšie spoločenstvo – telesné, duševné i duchovné. Dvaja ľudia. Nie traja, nie štyria, nie dvaja teraz a iní dvaja potom. Nie, tí istí dvaja, ktorí vstúpili do manželstva, sú jedným telom, jedinečným spoločenstvom do konca svojich dní. A čo presne to znamená: byť jedným telom? Ako kresťania myslíme najprv na jednotu vo viere. Najlepšie je, ak manželov spája živá viera v Boha, ak obaja manželia vedia: sme Božie deti. Spoločná istota, že ich Pán Boh miluje absolútnou láskou, a to aj vtedy, keď sa im dobre darí, aj vtedy, keď prídu ťažkosti, umožňuje obidvom zvládnuť prichádzajúce problémy a pozerať s dôverou do budúcnosti. Oboch môže tiež spájať vedomie zodpovednosti pred Pánom Bohom. Bázeň pred
Ním. Pred ľuďmi sa vieme pretvarovať a klamať ich, ale Božiemu pohľadu nemožno nijako a nikdy uniknúť. On nás vidí neprestajne, aj keď sme sami, aj keď sme ďaleko od svojho manžela, manželky. Ak majú manželia istotu, že aj ten druhý pociťuje a vážne berie zodpovednosť pred Pánom Bohom, je to základ vzájomnej dôvery a prináša to vzťahu istotu a bezpečie. Je úžasné, aj keď manželia spolu rastú vo vzťahu k Pánovi Ježišovi Kristovi, v Jeho poznávaní. Skrze slovo, spoločenstvo, modlitbu. Pod Jeho mocou osobnosť človeka rastie, vyvíja sa, dozrieva, objavuje svoje sebectvo a bojuje proti nemu, učí sa, ako konať i ako odpúšťať a tak rastie a vyvíja sa aj pre vzťah v manželstve. Ak sa to deje, buduje sa manželstvo a rastie do toho, čo Pán Ježiš nazýva: … i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. K tejto jednote potom patrí aj vzájomné poznávanie sa. Na začiatku vzťahu sa ľudia zväčša snažia vyzerať čo najlepšie, ukázať zo seba len samé pozitíva. Ale v manželstve, kde platí: … i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno – to musí byť inak. Tam musí fungovať pravda a otvorenosť, ochota dovoliť tomu druhému nazrieť do príjemných i nepríjemných vecí minulosti. Lebo to všetko nás formuje, formuje našu osobnosť i reakcie. Je dobré sa poznať a rozumieť tomu, čo ten druhý prežíva – aj to buduje vzájomný vzťah. Pravdaže, v dobrom vzťahu sa ráta s tým, že obaja majú toľko vzájomnej lásky, že si navzájom pomôžu zvládnuť aj ťažké problémy, ktoré si jeden či druhý prinášajú zo svojej minulosti. To isté platí aj v prítomnosti: poznať sa, poznávať sa. Predpokladom je úprimnosť, otvorenosť, nezatajovanie, čas na rozhovor a zdieľanie sa. Pretože, ak nejaká oblasť života, dôležitá pre manželské spolužitie, ostáva tomu druhému skrytá, cudzia, aj on, ona sa stáva cudzím pre svojho partnera. Ak sa tak deje na oboch stranách, je to veľmi zlá prognóza do budúcnosti a nikdy sa nenaplní to Božie: … i budú dvaja jedno telo. Poznávať sa navzájom znamená poznávať aj dobré stránky toho druhého. Je veľmi dôležité, aby sme dobré stránky u toho druhého poznali a rovnako tak dôležité je, aby sme ich chválili. Povzbudzovali toho druhého v tom dobrom. To veľmi prispieva k rastu manželstva ako najtesnejšieho spoločenstva. Tým kráčame v stopách Pána Ježiša, lebo On vedel objaviť dobré stránky človeka aj tam, kde ich iní nevideli.                   V neposlednej rade k dobrému manželstvu, k manželstvu, v ktorom platí … i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno, patrí i ochota odpúšťať. Pán Boh nám odpustil a odpúšťa veľké hriechy a od nás v dôsledku toho žiada, by sme boli ochotní odpúšťať svojim blížnym. Ochota odpustiť v manželstve je veľmi dôležitá. Lebo v každodennom spolužití dvoch hriešnych ľudí sa prihodí všeličo. Všeličo, čím sa raz jeden, raz druhý cíti ukrivdený, zranený, ponížený. Nie je vôbec ľahké dopracovať sa vo svojom srdci k odpusteniu. Bráni sa tomu aj naše sebectvo, ale aj oprávnený pocit zranenej sebaúcty. Ale napriek tomu trvá Ježišova požiadavka, aby sme boli ochotní odpustiť. Jeho samého do hĺbky duše zranili, ponížili. A predsa sa modlil na kríži: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Tým nám dal veľký príklad. Modliť sa za tohto druhého i za seba, aby sme mali ochotu i silu odpustiť a pokračovať ďalej. Pre manželské spolužitie je odpustenie krok záchrany a otvorenia cesty do budúcnosti.
Vo všetkom, čo sme povedali doteraz, sme hovorili o láske, ktorá je v gréckej pôvodine označená slovom agapé. Ale slová Stvoriteľa a slová Pána Ježiša – budú dvaja jedno
telo – hovoria aj o telesnom intímnom spojení dvoch ľudí v manželstve. Je pozoruhodné, že v biblickom pojme „telo“ sú spojené obe veci: aj telesná aj osobnostná stránka človeka. Pán Boh je Stvoriteľom erotickej lásky a On je darcom lásky agapé, lásky, ktorou nás On miluje a ktorá má aj v manželstve rozhodujúcu úlohu. Erotická a sexuálna láska v manželstve je tou najprirodzenejšou vecou, ale dôležité je, aby vždy bola spojená a zušľachťovaná láskou agapé. Vtedy sa stávajú skutočnosťou slová Pána Ježiša: i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Neviem, ako sa napĺňa, či nenapĺňa prognóza oných odborníkov na krach manželstiev v čase korony. Ja, naopak, verím, že tento čas, akokoľvek ťažký, môže priniesť
posilnenie vzťahov – manželských, rodičovských, bratsko-sesterských. Od zajtra začína Národný týždeň manželstva s prekrásnou témou: Bezpečne v manželstve. Dobrý vzťah
muža a ženy v manželstve, v ktorom obaja rastú tak vo vzťahu k Trojjedinému Bohu, ako aj k sebe navzájom, môže byť naozaj bezpečným prístavom vo všetkom tom, čo sa deje okolo nás, vo všetkej tej neistote týchto dní. Buďme teda tými, o ktorých platí … i budú dvaja jedno telo, takže už nie sú dve telá, ale jedno. Budujme jednotu v tom duchovnom, duševnom i fyzickom slova zmysle a využime k tomu aj všetky aktivity, ktoré národný tím NTM pripravil. Budujme svoje vzťahy, budujme svoje manželstvá, nech sú bezpečné a požehnané a nech sú bezpečím a požehnaním aj pre ľudí okolo.                                                                                                    Amen.

Modlitba: Bože, Otče náš nebeský! Z hĺbky svojich sŕdc Ti ďakujeme za všetkých, ktorých si manželstvom spojil v jedno. Ďakujeme Ti za Tvoju veľkú lásku a milosť a za šťastie, ktoré môžu prežívať ľudia v manželstve. Ďakujeme Ti, že ich udržiavaš spolu, požehnávaš, potešuješ i posilňuješ v radostných i smutných chvíľach spoločného života. Porúčame ich do Tvojej ochrany. Daj, aby manželstvo mali v úcte, lebo Ty si jeho darcom a posvätiteľom. Pomáhaj všetkým manželom, aby si navzájom odpúšťali a aby každý deň prijímali radosť a silu z Tvojich rúk. Prosíme, aby si v týchto neľahkých dňoch Ty sám udržiaval manželskú lásku, povzbudzoval rodiny, napĺňal ich pokojom a trpezlivosťou a bol im dobrým Radcom vo všetkých skúškach života. Len na Teba sa chceme spoliehať, u Teba hľadať múdrosť a vedenie, Tebe sa odovzdávať.                                                                                                                    Amen.

Oznamy:
• Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp. Biblická hodina je vždy v stredu o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom. Teším sa na stretnutie s Vami a budem rada, ak pozvete aj ďalších.
• Nezabúdajte prosím aj na milodary pre náš cirkevný zbor. Služby Božie sa síce konať nemôžu, ale podporovať svoj zbor milodarom, či už na účet alebo naším sestrám pokladníčkam, môžeme stále.
• Vedúci rodinného spoločenstva, manželia Zapalačovci, pripravili informáciu o aktivitách Národného týždňa manželov, ktorý začína už tento pondelok 8.2.2021. Povzbudzujem Vás, aby ste využili tie možnosti, ktoré nám online priestor ponúka.

Tento rok vzhľadom na pandemickú situáciu prinášame aktivity NTM priamo do obývačiek manželských párov. Od nedele 7-meho do nedele 14-teho februára na webe ntm každý deň nájdete nové podnety, ako pestovať v manželstve bezpečné prostredie či upozornenia na to, čo pocit bezpečia vo vzťahu ohrozuje.
Vybrali sme štyri oblasti, ktoré prispievajú k tomu, aby bolo manželstvo bezpečným miestom:  ZÁVÄZOK – PRIJATIE – PRIATEĽSTVO – ODPUSTENIE a štyri, ktoré bezpečie v manželstve ohrozujú: KRITIKA – EGOIZMUS – NEÚCTA – NUDA.
A tieto oblasti postupne v rámci „NTM doma“ predstavíme. Ku každej téme pripojíme
zaujímavé video alebo tip na aktivitu pre strávenie spoločného času vo dvojici :
https://www.ntm.sk/ntm-doma/