Predpôstna nedeľa

Piesne: 377, 229, 458
Texty: 1. Kor 13, 1-13; Lk 18, 31-43

Modlitba: Pane náš Ježiši Kriste, plný milosti a lásky, Ty si sa pre nás vydal na cestu
pokory a utrpenia, aby si nás vyslobodil z otroctva hriechu a viny. Prosíme, osvieť nás
všetkých, aby sme darom Tvojej lásky neopovrhovali, ale celým svojím životom jej
dôverovali. Nauč nás, prosíme, aby sme vedeli aj my prinášať obete v láske a tak Ťa
pokorne nasledovali a novým životom viery oslavovali tu časne i večne.     Amen

V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach.                1. Jána 4,18a

Milí bratia a sestry,
vieme, čo je to strach? Myslím, že áno. Človek v podstate každý deň prežíva nejaký
ten väčší či menší strach a obavy. Ale nie vždy to musí byť niečo negatívne. Existujú
totiž rôzne druhy strachu. Existuje strach, ktorý je potrebný pre zachovanie života –
strach pred nebezpečenstvom, pred ohrozením života, strach, ktorý je, tak povediac,
v službe pudu sebazáchovy. S ľudským životom sú však spojené aj iné druhy strachu.
Tie človeku nepomáhajú, skôr ho nejakým spôsobom zneisťujú a zväzujú. Napr.
úzkosť. Pri nej mnohokrát ani nevieme presne definovať, čoho sa bojíme. Často je to
taká všeobecná obava: čo bude, ako bude? Skoro by sa dalo povedať, že je to strach
zo života, strach z existencie. Ako keby sme stáli na konci sveta, na útese… A dnešná
situácia nám nijako nepomáha. Skôr naopak. Pred rokom sme žili v bezpečí a pokoji
(aj to bolo tiež len relatívne), dnes žijeme v neustálom ohrození – zdravotnom
i ekonomickom – a tak aj v strachu a úzkosti.
Čo s tým? Možno sa nejakým spôsobom oslobodiť od úzkosti? A ak áno, existuje
pomoc, ktorá by bola trvalá, ktorá by priniesla vytúžený pokoj, bez ohľadu na vonkajšie
okolnosti? Pokoj, ktorý by bol stály, ktorý by zasiahol samé jadro nášho strachu?
Odpoveď nám dáva Pán Boh a Jeho slovo, Biblia. Odpoveďou sú slová, ktoré sme
prečítali na začiatku ako kázňový text. Síce kratučký, ale výstižný. Je to vlastne jedna
veta: V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach.
V týchto slovách je jasný návod, ako môžeme, môžem byť oslobodený/á od strachu a
úzkosti. Skrze lásku. Akú? Dokonalú lásku. Teda skrze lásku, o ktorej apoštol Ján tak
veľa hovorí v celom svojom liste. A to je Božia láska k nám. Pripomeňme si niektoré
verše tohto listu: A my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám. Boh je láska,
a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom. (4,16) Pozrite, akú lásku dal
nám Otec, aby sme sa volali Božími deťmi; a nimi sme. (3,1) V tom je láska, že nie my
sme milovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svojho Syna ako obeť zmierenia za
naše hriechy. (4,10)
Z týchto slov vyplýva dôležité uistenie: Boh nás nadovšetko miluje. Svoju lásku prejavil
Pán Boh už v stvorení. Veď všetko, čo je okolo nás, bolo stvorené pre nás a z lásky
k nám. To je niečo veľkolepé. A predsa to ešte nie je všetko. Vrcholom Božej lásky
k nám hriešnym, strateným a ustráchaným, bezmocným, vyprázdneným je, že Pán Boh
poslal na svet svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby nás oslobodil od kliatby hriechu a
viny, ktorá je, podľa Soerena Kierkegaarda, koreňom a dôvodom našich úzkostí.
Pán Boh nás miluje! Miluje nás vo všetkých situáciách, do ktorých sa dostávame. Miluje
nás v tých pokojných časoch, kedy si to mnohokrát ani neuvedomujeme, ale aj v tých,
v ktorých sa prebúdza pocit strachu, úzkosti a my o Jeho láske pochybujeme. Smutné
je, že túto Božiu lásku k nám neberieme dosť vážne, že jej mnohokrát tak celkom
neveríme, nedôverujeme, nežijeme v nej a z nej. Ale vo chvíli, keď si naplno, v pokore
uvedomíme, že Pán Boh nás naozaj miluje, napriek všetkej našej biede a slabosti,
vtedy mizne úzkosť. Je vyhnaná. Už sa nemusím báť a trápiť, veď som v rukách
milujúceho Boha. A vtedy sa slová nášho textu stávajú pravdou v našom živote: V
láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. Zažili sme už pravdivosť týchto
slov? Verím, že áno. Aj to je dôkaz toho, že Božie slovo človeka zasahuje, že je živé,
že je pravdivé a mocné.
Apoštol Pavel tiež prešiel skúsenosťami strachu. V ôsmej kapitole listu Rímskym
vypočítal Pavel množstvo vecí, ktoré vzbudzujú strach a ktoré sú v pozadí vzniku
úzkosti. Proti všetkým týmto veciam však ako protiváhu stavia Božiu lásku. To
znamená, že ak prijmeme Božiu lásku a budem po nej túžiť, modliť sa za ňu a začneme
ju prežívať, tak človek môže zvládnuť svoju úzkosť a strach a oslobodiť sa od týchto
ťaživých bremien. Proti strachu z Božieho súdu a odsúdenia sú tu tieto veľkolepé slová:
Čo teda povedať na to? Keď Boh za nás, kto proti nám? Ten, ktorý neušetril vlastného
Syna, ale vydal Ho za nás všetkých, ako by nám nedaroval s Ním všetko? Kto bude
žalovať na vyvolených Božích? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. Kto ich odsúdi? Je to
Kristus, ktorý umrel, ba i z mŕtvych vstal, je po pravici Božej a aj sa prihovára za nás.
(Rim 8, 31-34) A zoči voči strachu a úzkosti z toho, čo sa deje, nás Pavel uisťuje: Kto
nás odlúči od lásky Kristovej? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad,
nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané: Pre Teba sme usmrcovaní celý
deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho,
ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani
kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť,
ani nijaké iné stvorenstvá nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi,
našom Pánovi. (R 8, 35-39) Všimnime si: proti všetkým týmto ohrozujúcim veciam je
tu postavená Božie láska: V tomto všetkom slávne víťazíme skrze Toho, ktorý si nás
zamiloval. Práve vďaka tejto Božej láske a jedine vďaka Božej láske naozaj platí: V
láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach.
A je tu ešte druhá vec, ktorá je nerozlučne spojená s tou prvou. Lásku nielen prijímame.
Keď sme Božiu lásku zažili a ona nás vždy nanovo oslobodzuje od strachu a úzkosti,
podeľme sa s ňou s ostatnými. Je okolo nás veľa tých, ktorí žijú v strachu, v úzkosti.
Nech nás Božia láska prebúdza k činorodej láske k blížnym, aby aj v živote ľudí okolo
nás bol strach vyhnaný, aby skrze našu nedokonalú lásku mohli nájsť a prijať tú
dokonalú Božiu lásku k nim.
Milí bratia a sestry, dovoľme Duchu Svätému konať Božie dielo lásky v nás. Nech cez
nás prúdi Jeho požehnávajúca láska. Nech sa v nás rozlieva a nech pri tom cítime, že
sme Pánom Ježišom milovaní. Zaplavuje a odplavuje strach a úzkosť a prináša cez nás
požehnanie tam, kde je v ľudských životoch okolo nás samá púšť, ničota, strach,
úzkosť a tma. Lebo: Láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý
je nám daný. (R 5,5)                                                                                              Amen

Hospodine, Všemohúci Bože, ďakujeme ti, že sme v Pánovi Ježišovi Kristovi mohli
spoznať veľkosť Tvojej lásky k nám, veď nik nemiluje viac ako ten, kto položí svoj
život za priateľov. Pomáhaj nám, prosíme, tejto Tvojej láske dôverovať, opierať sa o ňu,
čerpať z nej silu v každodenných zápasoch a bojoch. Posilňuj nás vždy nanovo svojím
evanjeliom a napĺňaj náš život svojím pokojom.                                             Amen

Oznamy:
• Prenos Služieb Božích bude v sobotu o 18.00 hod. na Trojke a v nedeľu o 9.00 hod.                      na Dvojke.
• Keď si v google zadáte PSBECAV nájdete každý deň video zamyslenie od známych i menej         známych farárov našej cirkvi.
• Zborová knižnica je otvorená, srdečne pozývame.
• Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp. Biblická
hodina bude v stredu o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom. Teším sa
na stretnutie s Vami a budem rada, ak pozvete aj ďalších.
• Nezabúdajte, prosím, aj na milodary pre náš cirkevný zbor. Služby Božie sa síce
konať nemôžu, ale podporovať svoj zbor milodarom, či už na účet alebo naším
sestrám pokladníčkam, môžeme stále. Ďakujeme.