2. pôstna nedeľa

Piesne: 113, 83, 304
Text: 2. Mojžišova 34,1-9;  Mt 15, 21-28

Modlitba: Večný a svätý náš Bože, ktorý si sa nám vo svojom Synovi dal poznať, pre svoje viny predstupujeme pred Tvoju tvár v pokore srdca. Ty najlepšie poznáš a vieš, že sa nám nedostáva dosť potrebných síl v našom boji proti hriechu. Preto sa k Tebe utiekame, aby si nám svojou mocou pomohol a chránil nás od všetkého zlého na duši aj na tele. Očisti nás a posväť si nás, aby sme žili podľa Tvojej vôle vo vzájomnej úcte a láske po všetky časy tu i tam s Tebou naveky.                                                                                                                        Amen.

Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov.         Žalm 25, 6

Milí bratia a sestry,
keď bolo cez týždeň tak krásne počasie, vyšli sme si s babkou vypiť kávičku na terasu.
Kým sme tam sedeli, susedove deti skákali na trampolíne, smiali sa a tešili zo slniečka.
My sme šli neskôr dnu, poupratovali po obede a ja som ešte vyšla na terasu pozametať
ju. A viete, čo robili susedove deti? Skákali na trampolíne, smiali sa a tešili zo slniečka.
Vtedy som si povedala, že im tú energiu priam závidím (mnohí rodičia teraz asi nesúhlasia), pretože mne už tá energia občas chýba. Telene i duchovne. Nie vždy viem urobiť čo treba, nie vždy vládzem zápasiť, nie vždy mám energiu pre to, čo je dobré a správne. Ale dnešná nedeľa nás pozýva k zápasu. K zápasu o posvätenie, k zápasu o to patriť Bohu, odovzdať Mu svoj život. V tomto zápase sa život každého z nás podobá akejsi sínusoide: raz sa nám podarí obstáť a zvíťaziť, posunúť sa niekam dopredu, inokedy zlyhávame, padáme, niekedy až temer na dno svojich fyzických či duševných síl.
Viac ako kedykoľvek predtým sa to potvrdilo a potvrdzuje v roku, ktorý sme prežili.
Bolo to totiž presne v druhú pôstnu nedeľu 8. marca 2020, kedy boli nariadením Vlády
Slovenskej republiky prvýkrát zatvorené aj naše kostoly kvôli pandémii COVID 19. Už
druhým rokom bojujeme s touto pandémiou a ani zďaleka sa nám to nedarí a len
naozaj kdesi v hmlistej diaľke vidíme, alebo by sme aspoň chceli vidieť výhľad na lepšie
časy. Choroba, ktorej sa každý deň snažíme vyhnúť, s ktorou každý deň bojujeme,
i s mnohými jej dôsledkami, nám berie tak veľa… istotu, radosť, pokoj, zmrazuje
vzťahy, oberá nás o lásku, šťastie, slobodu, berie nám dych, zdravie, ukracuje nám zo
života… a v neposlednom rade nám berie aj tých, ktorých sme milovali a ktorí milovali
nás… Ničí nás nielen fyzicky, ale i duševne…
Ale nie je to len COVID 19. Je to mnoho iných životných okolností, s ktorými zápasíme.
A práve vtedy sa pre nás stávajú vzácne slová šiesteho verša 25. žalmu: Ó Hospodine,
pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Myslím, že sú to
slová, ktorými sa nejeden z nás modlí dnes, alebo modlil v minulosti. Žijeme dni, kedy
si viac ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, že sami to nezvládneme a potrebujeme
pomocnú ruku Stvoriteľa a uzdravujúci dotyk Spasiteľa, Božieho Syna, Pána Ježiša
Krista. V evanjeliu dnešnej nedele (Mt 15, 21 – 28) sme konfrontovaní s mimoriadnou
udalosťou. A to preto, lebo od tejto chvíle sa zachránenými stávajú nielen stratené
ovce domu izraelského, ale túto možnosť dostávajú i všetci ostatní. Počujeme totiž
zvesť o pohanskej, kanaánskej žene, ktorá sa s vrúcnou prosbou obracia na Ježiša
a oslovuje Ho: Pane, Syn Dávidov!, čo nám ukazuje, že už niečo vie o Ježišovi ako
Mesiášovi. Pán Ježiš jej volanie – Zmiluj sa nado mnou – počuje, ale nereaguje.
Kanaánska žena sa však nedá odradiť len tak, je v zápase vytrvalá, smelá a vynaliezavá
v prekonávaní prekážok. Napokon Ježiš pochváli jej vieru: Ó, žena, veľká je tvoja viera.
Nech sa ti stane, ako chceš! V závere evanjelista Matúš konštatuje: A ozdravela jej
dcéra v tú hodinu.
Bratia a sestry, možno sa nezdá, že by sme sa mali od pohanov čo učiť. Ak nie od
iných, tak od tejto ženy určite. Pohanská žena z nášho evanjelia upriamuje našu
pozornosť na to, čo tomuto svetu môže pomôcť. Nie je to na prvom mieste lekárska
pomoc, nie sú to ani žiadne dokonalé politické dohody, ale jedine viera v Ježiša Krista,
Božia záchrana v Kristovi platná pre celý svet. Nie je miesto ani oblasť vo svete, kde
by Boh nemohol a nechcel pomôcť. Nie je miesto ani oblasť, ktorá by bola beznádejne
vydaná mocnostiam zla a neobmedzenej vláde satana. Neexistuje žiadna taká oblasť
či miesto, kde by pre zvesť evanjelia nebola nádej, že bude vierou prijatá.
A tak sa odkaz druhej pôstnej nedele stáva jasným: aj nám v akýchkoľvek životných
skúškach a zdanlivo neriešiteľných situáciách môže pomôcť jedine Boh, ktorý je láska,
ktorý je nekonečne milosrdný a ľútostivý, trpezlivý a bohatý v milosti… Tak sa
predstavil sklamanému a frustrovanému Mojžišovi sám Hospodin a tak to vyznáva
žalmista, keď prosí o Božiu ochranu a odpustenie hriechov slovami: Ó Hospodine,
pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú od vekov. Možno sme sa za
ostatné roky príliš vzdialili od Boha. Možno nám ani nenapadlo, že žijeme v odcudzení
od Boha, od Pána Ježiša Krista, ale pritom to tak vo svojej podstate bolo. Možno sme
sa cítili byť nedotknuteľní, až príliš sebaistí. A stačilo málo, a ocitli sme sa tam, kde
sme byť nechceli.
Pôstny čas nám, bratia a sestry, dáva príležitosť preskúmať, ako to s nami
v skutočnosti je. Dáva nám príležitosť vstúpiť do seba a vidieť samého seba ako
slabého a hriešneho v zrkadle Božieho slova, Božieho zákona. A dáva nám poznať pocit
viny. A myslím, že je to tak správne. Reformátor Dr. Martin Luther hovorí, že najväčší
hriech je práve tam, kde o ňom niet zmienky a človek ho nepozná a ignoruje.
Milí bratia a sestry, mnohokrát poznávame, že sme vo svojich zápasoch a bojoch
veľmi, veľmi slabí. Že nám chýba energia bojovať za to správne a dobré a radšej to
vzdávame, lebo sa to inak nedá, lebo my sme slabí a svet je zlí… Ale v tom všetkom
nesmieme zabudnúť, že nám Pán Boh ponúka svoju blízkosť. 25. žalm nás pozýva
k dôvere voči Nemu, k dôvere v Jeho milosť a zľutovanie, k dôvere v to, že On nám
dá poznať svoje dobré cesty a dá nám poznať svoju pravdu. To potrebujeme, lebo
vydržať na neraz ťažkej ceste môže iba ten, kto sa cele oddá Bohu a nespolieha sa na
svoju silu a odvahu. A kto sa na Neho spoľahne, ten spozná aj veľkosť Božej milosti
a zľutovania. Pretože oni sú od vekov.
Boh, náš Otec, nám aj dnes otvára svoju náruč a pozýva nás do svojej blízkosti. Vo
svojom Synovi Ježišovi Kristovi nám ponúka pomoc a záchranu, uzdravenie; aj nádej
na lepšie časy v budúcnosti a dokonca istotu vzkriesenia a večného života. Stačí tak
málo. Aj s pocitom viny pozdvihnúť svoj zrak k Nemu a vysloviť spolu so ženou
Kanaánkou: Zmiluj sa nado mnou, Pane, Syn Dávidov! Pane, pomôž mi! To bude ten
najlepší krok na začiatku cesty, na ktorú sme povolaní. A nebojme sa vysloviť a modliť
ono žalmistovo: Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť; lebo tie sú
od vekov. Kiež každý z nás, bratia sestry, pocíti Božiu blízkosť, nech sa nachádza
v akomkoľvek životnom rozpoložení. Nech v tejto blízkosti pozná veľkosť Božej milosti
a lásky v Ježišovi Kristovi. A to mu dá silu i dostatok energie bojovať zápas o posvätenie života, zápas o to, aby jeho život bol cele odovzdaný Bohu.                                                Amen.

Modlitba: V biede a v súžení, keď si nevieme rady, k Tebe, Pane náš Kriste Ježiši,
prichádzame hlboko pokorení s prosbou v dôvere a nádeji, že u Teba je pomoc, záchrana
a vykúpenie. Prosíme Ťa, aby si vzhliadol na nás a sklonil sa k nám, lebo nemáme iného
záchrancu a pomocníka. Vieme, že keď aj našu vieru podrobuješ skúškam, nenakladáš
na nás viacej, než unesieme. Zasľúbil si, že nezahasíš tlejúcu iskru a nalomenú trstinu
nedolomíš. Pomáhaj nám, prosíme, zo všetkých našich ťažkostí, aby sme Ťa vďačne
oslavovali, chválili a zvelebovali naveky.                                                                     Amen.

 • Oznamy:
  • Pozývame Vás k službám Božím z Veličnej na Rádiu Slovensko v nedeľu o 9.05.
  • Stretnutia v našom zbore fungujú stále na https://meet.jit.si/cz_ecav_lp.                               Biblická hodina bude v stredu o 18.30 hod. – pokračujeme v 1. liste Petrovom.
  • Každý deň môžete nájsť na internete video zamyslenie od známych i menej
  známych farárov našej cirkvi – https://www.youtube.com/c/ECAVsvami
  • Nezabúdajte, prosím, aj na milodary pre náš cirkevný zbor. Služby Božie sa síce
  konať nemôžu, ale podporovať svoj zbor milodarom, či už na účet alebo naším
  sestrám pokladníčkam, môžeme stále. Zo srdca ďakujeme.
  • Prosím, pýtajte sa, najmä starších bratov a sestier, či nepotrebujú pomoc so
  sčítaním sa. Ak by ktokoľvek pomoc potreboval, môže sa pokojne obrátiť na
  farský úrad. Alebo možno pomoc s odvozom na očkovanie, príp. k lekárovi
  a pod….
 • Milodary za december:
  • r. Bartková 50,-€ z vďaky na kúrenie v škole,
  • r. Mikušová 150,-€ z vďaky,
  • s. Núdziková 50,-€ pri životnom jubileu;
  • r. Lenková 100,-€ pri krste,
  • s. Žipajová 15,-€ – účet,
  • br. Zapalač 50,-€ – účet,
  • s. Gondoľová 15,-€ – účet,
  • s. Mikušová 35,-€ – účet,
  • br. Ondra 30,-€ – účet,
  • br. Hyben 100,-€ – účet
 • Milodary január:
  • r. Mihoková 220,-€ pri pohrebe O. Mihokovej,
  • s. Mikušová 100,-€ – účet,
  • s. Žipajová 15,-€ – účet,
  • s. Hochmalová 50,-€ – účet,
  • br. Zapalač 50,-€ – účet,
  • s. Gondoľová 15,-€ – účet,
  • s. Mikušová 35,-€ – účet,
  • br. Ondra 50,- € – účet,
  • r. Cholvadtová 100,-€ – účet,
  • br. Ondra 100,-€ – účet pri životnom jubileu,
  • Bohu známy brat pri životnom jubileu – 100,-€.

Každý (nech dá), ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo
ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju
milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok
pre každý skutok, 2 K 9, 7-8